×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Budowa i oddanie do użytkowania obiektów budowlanych

Rozpoczęcie prac budowlanych poprzedzają prace przygotowawcze, w skład których wchodzą: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, niwelacja, zagospodarowanie placu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów oraz wykonanie sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Prace te mogą być wykonywane wyłącznie na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Na 7 dni przed przystąpieniem do prac Inwestor jest obowiązany do powiadomienia na piśmie odpowiedniego organu oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamiarze rozpoczęcia budowy. Do pisma powinny być dołączone załączniki w postaci:

 • Oświadczenia kierownika budowy / robót o sporządzeniu BIOZ-u i przejęciu obowiązków kierowania budową (robotami budowlanymi) wraz z zaświadczeniem o prawie do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
 • Oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami, jeśli nadzór taki został ustanowiony, wraz z zaświadczeniem o prawie do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
 • Dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac na obiekcie.

 

Inwestor jest obowiązany do zapewnienia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, która to osoba będzie czuwała nad poprawnością prowadzonych prac (zwykle jest to kierownik budowy lub kierownik określonych prac). Do zadań tej osoby należy prowadzenie dziennika budowy, sporządzenie planu BIOZ i umieszczenie go na tablicy informacyjnej wraz z wszelkimi danymi charakteryzującymi rodzaj prac i danymi osób odpowiedzialnych za poszczególne prace w procesie wznoszenia obiektu. Kierownik budowy lub Inwestor jest obowiązany do przechowywania przez czas trwania budowy dokumentów stanowiących podstawę do prowadzenia działań budowlanych oraz certyfikatów jakościowych (dopuszczeniu materiałów do użycia) stosowanych wyrobów oraz do przedłożenia tych dokumentów w przypadku kontroli uprawnionych organów.

Ustanowienie kierownika budowy nie jest wymagane dla rozbiórek (przeprowadzanych bez konieczności wystąpienia o pozwolenie na budowę) lub gdy właściwy organ zezwoli na jego pominięcie ze względu na małą złożoność prowadzonych prac. Jeśli w toku prac budowlanych nastąpi zmiana kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru czy projektanta sprawującego nadzór autorski – Inwestor powinien niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ wraz z zaświadczeniami o przygotowaniu zawodowym nowych osób.

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie. Inwentaryzacja ta dotyczy również obiektów lub ich części, które ulegają zakryciu (wykonuje się ją przed planowanym zabudowaniem). Obowiązek sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej w szczególnych przypadkach może być również nałożony na obiekty budowlane wymagające jedynie zgłoszenia.

Jeśli zakres prowadzonych prac przygotowawczych lub docelowej budowy wymagałby wejścia na teren sąsiada, konieczne jest uzgodnienie z nim wszelkich podejmowanych działań, ich zakresu oraz czasookresu, w którym możliwe będą niedogodności z tego tytułu. Czasami konieczne jest zrekompensowanie sąsiadowi poniesionych szkód z tytułu prowadzonych prac na rzecz naszej budowy. Najlepiej załatwiać takie sprawy formalnie: przez złożenie wniosku do odpowiedniego organu, który na drodze wydanej decyzji potwierdzi konieczność podjęcia takich działań, ich zakres oraz czas.

Zanim budowa dobiegnie końca mogą (choć nie muszą) pojawić się trudności natury formalno – prawnej. Warto dbać o ten aspekt, gdyż wpływa on znacząco na ewentualne opóźnienia budowy.

Kiedy istnieje ryzyko wstrzymania robót?

 • Gdy obiekt był wznoszony bez pozwolenia na budowę;
 • Gdy sposób jego wznoszenia mógł zagrażał bezpieczeństwu ludzi, mienia lub środowiska;
 • Gdy wykonywanie robót odbiega w sposób znaczący od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę.

Najtrudniejsze do „naprawy” są kwestie zmiany w projekcie wykonane bez autoryzacji. W skrajnych przypadkach właściwy organ może nakazać nawet rozbiórkę nielegalnie wzniesionych części obiektu. Zwykle jednak wystarczy przedłożyć projekt zamienny uzgodniony i podpisany przez uprawnionego Projektanta. Na „naprawę” zmian lub zastosowanie się do decyzji, jaką wydała właściwy organ jest przydzielony określony czas, po którym kontrolowane jest zastosowanie się do zaleceń.

Zgodność rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych oraz przyjętej funkcji użytkowej obiektu jest niezwykle ważna dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, które jest końcową fazą inwestycji.

Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wymagają:

 • Obiekty budowlane, których wzniesienie wymagało pozwolenia na budowę;
 • Obiekty, których użytkowanie ma nastąpić przed zakończeniem wszystkich prac budowlanych;

 

Inwestor, na którego został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, zawiadamia o zakończeniu budowy następujące organy:

 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • Państwowej Inspekcji Pracy;
 • Państwowej Straży pożarnej

 

Jeśli w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku nie przyjdzie żaden sprzeciw ze strony tych instytucji, uznaje się, że takowego nie ma.

Do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub udzieleniu pozwolenia na użytkowanie Inwestor dołącza:

 • Oryginał dziennika budowy;
 • Oświadczenie kierownika budowy o:
  • Zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
  • O doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy, a w razie korzystania, również drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości;
 • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • Protokoły badań i sprawdzeń;
 • Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 • Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 • Kopie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, za wyjątkiem obiektów zabytkowych i objętych ochroną konserwatorską;
 • Kopie rysunków z naniesionymi istotnymi zmianami i wyjaśnieniem zmian, jeśli takie wystąpiły, wraz z ich pisemnym potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru (jeżeli był ustanowiony);
 • Oświadczenie o braku sprzeciwu ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarne, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży pożarnej;

 

Nielegalne użytkowanie obiektu przed uzyskaniem na nie zgody, wydanej oficjalnie przez właściwy organ, wiąże się z wysokimi karami finansowymi, nakładanymi w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie może być warunkowe, tzn. zobowiązujące Inwestora do wykonania określonych prac na przykład w zakresie poprawy bezpieczeństwa użytkowania.

Inwestor może zażyczyć sobie, aby prowadzone prace na terenie budowy zostały skontrolowane. Wówczas właściwy organ sprawdza:

 • Zgodność z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
 • Zgodność z projektem architektoniczno – budowlanym;
 • Zastosowane wyroby budowlane pod względem bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
 • Uporządkowania terenu budowy;
 • Wykonani rozbiórek części nieużytkowych, jeśli taki nakaz została wydany.

 

Po przeprowadzeniu kontroli właściwy organ sporządza protokół w trzech egzemplarzach, z których jeden trafia do Inwestora. Powinien on być przechowywany przez cały okres użytkowania obiektu. Zawiera informacje dotyczące nie tylko obiektu, ale również osób biorących udział w kontroli, jej wyników i zaleceń. Inwestor oddając obiekt budowlany do użytkowania, przekazuje właścicielowi lub zarządcy nieruchomością dokumentację budowy i powykonawczą, jak również wszelkie inne dokumenty i decyzje, dotyczące obiektu. Jeśli jest to wymagane, dołączyć powinien również instrukcję użytkowania (obsługi i eksploatacji obiektu) i wszelkich instalacji. Instrukcja taka jest uzasadniona w przypadkach, gdy mamy gwarancję na użytkowanie mieszkania na przykład na 2 lata. Wówczas powinny się w niej znaleźć informacje w jakich przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane.
autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Wadliwe wykonanie prac przez firmę budowlaną, Audyt energetyczny, Do czego służy dziennik budowy, Ocena stanu technicznego budynku, Dom z rynku wtórnego
Słowa kluczowe: inwestor, kierownik budowy, pozwolenie na użytkowanie, wstrzymanie budowy