×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków

Na budowę przydomowej indywidualnej oczyszczalni ścieków możemy zdecydować się wyłącznie wówczas, gdy w pobliżu naszej działki nie ma zbiorczej sieci kanalizacyjnej, a jej budowa nie jest w najbliższym czasie przewidywana czy to ze względów technicznych, czy ekonomicznych. W przeciwnym razie mamy obowiązek podłączenia się do istniejącej sieci.


Budowa urządzeń kanalizacji i oczyszczania ścieków realizowana jest zazwyczaj wraz z budową urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę. Nie może bowiem być tak, że zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy świadomość iż w obiekcie budowlanym powstaje określona ilość ścieków, które nie są odprowadzane w żaden sposób, a więc jest pewność, że w jakiś sposób zanieczyszczają one środowisko naturalne, czy to na gruncie własnym, czy na cudzym. Tym bardziej, że właściciel gruntu nie może zgodnie z prawem odprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

Prawne kwestie budowy oczyszczalni.
Stosownie do treści art. 42 Prawa wodnego obiekt budowlany lub zespół takich obiektów, których użytkowanie jest związane z wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi, nie może zostać oddany do użytkowania, jeżeli nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Należy pamiętać o tym, że oczyszczalnia jest inwestycją trwałą, mającą przynieść korzyść ekologiczną i ekonomiczną w dłuższym okresie. Jest to związane z tym, że koszt budowy szamba jest niższy, niż koszt montażu oczyszczalni, ale koszty eksploatacji szamba są znacznie wyższe, niż koszty eksploatacji indywidualnej oczyszczalni. Warto też pamiętać, że na budowę oczyszczalni możemy otrzymać preferencyjny kredyt finansowany z Banku Ochrony Środowiska, a także, w określonych warunkach, dotację z funduszy unijnych.
Podstawę prawną możliwości budowania oczyszczalni przydomowej stanowią przepisy prawa budowlanego (Dz.U.80/03 poz. 718 art. 29 ustęp 1 pkt 3) oraz prawa wodnego (Dz. U. Nr 115/01 poz. 1229, art. nr 36, 39, 42). Wynika z nich, że obiekt tego rodzaju, którego przepustowość nie przekracza 5 m3 na dobę (a w przypadku domu jednorodzinnego ilość ścieków nie przekracza 5 m sześć.), można budować bez specjalnego zezwolenia na budowę, ale wymaga ona zgłoszenia do starosty. Zgłoszenie takie powinno zawierać:
 • rodzaj obiektu,
 • rodzaj i zakres planowanych robót budowlanych,
 • termin ich rozpoczęcia,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania działka, na której ma być zbudowana oczyszczalnia,
 • odpowiednie szkice i rysunki określające miejsce realizacji oczyszczalni na działce w stosunku do jej granic i innych zabudowań (zabudowania mieszkalne, studnie),
 • uzgodnienia i opinie wymagane innymi przepisami, np. aprobaty techniczne zbiorników itp.
Jeśli w odpowiedzi na nasze zgłoszenie, starostwo nie wyda w formie decyzji sprzeciwu w ciągu 30 dni, możemy rozpocząć budowę oczyszczalni, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od terminu rozpoczęcia prac podanego w zgłoszeniu. Po upływie dwóch lat musimy złożyć ponowne zgłoszenie.

Nie oznacza to jednak, że nasza budowa nie musi spełniać innych przepisowych warunków, a dotyczą one przede wszystkim jej lokalizacji:
 1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji z takiej oczyszczalni powinna wynosić co najmniej: 
  • od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m
  • od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m
 2. Oczyszczalnię przydomową można zbudować w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację wentylacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.
 3. Odległość oczyszczalni przydomowej od granicy działki może być mniejsza od 2 m jeżeli graniczy z inną oczyszczalnią przydomową.
 4. Odległość od studni (licząc od jej osi) musi wynosić co najmniej 15 m.
 5. Odległość od studni powinna wynosić co najmniej 30 m do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzone są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. Nr 137, poz.984 z 2006 r.).
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Właściciel oczyszczalni jest też zobowiązany do zgłaszania:
 • rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji,
 • zmian parametrów eksploatowanej oczyszczalni.
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nawet jeśli jej przepustowość nie przekracza 5 m3 na dobę może wymagać pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli ścieki oczyszczone w takiej oczyszczalni odprowadzane są do konkretnego odbiornika wodnego, jak: rzeki, strumienie, jeziora, rowy melioracyjne.
Gminy są zobowiązane do prowadzenia ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Warto też pamiętać, że taka oczyszczalnia nadaje się jedynie do unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych. Nie wolno odprowadzać do niej ścieków pochodzących z hodowli zwierząt, a także wód opadowych.

Techniczne rozwiązania oczyszczalni.
Decyzja dotycząca wyboru rodzaju oczyszczalni zależy nie tylko od możliwości finansowych inwestora, ale też od uwarunkowań prawnych i technicznych związanych z jej budową. Dotyczy to m.in. liczbę mieszkańców, a tym samym ilości dostarczanych ścieków oraz możliwości gruntowo-przestrzennych (np. na małej działce nie mamy możliwości wybudowania oczyszczalni z drenażem rozsączającym).
Montaż każdej oczyszczalni należy zlecić doświadczonej firmie instalatorskiej, która zapewni nie tylko staranne jej wykonanie, ale także właściwy rozruch.
Producenci małych oczyszczalni zadbali o prostotę ich obsługi i rzadkie, nie częściej niż raz na pół roku przeglądy.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń oczyszczających ścieki i odprowadzających je w stanie oczyszczonym składający się zwykle z dwóch części.
Pierwszą jest osadnik gnilny, czyli zbiornik (betonowy lub z tworzywa sztucznego) różniący się od zwykłego szamba jedynie tym, że ma odpływ. Musi być jednak, podobnie jak szambo, całkowicie szczelny. W osadniku ścieki są wstępnie oczyszczane - większe cząstki zawarte w ściekach opadają z czasem na dno, tworząc osad, który ulega powolnej fermentacji i co jakiś czas są z niego usuwane, jak z szamba. Objętość osadnika powinna być tak dobrana, aby ścieki przebywały w nim nie krócej niż 2-3 dni. W wyniku odpowiednio umieszczonych otworów wlotowego i wylotowego ścieki poruszają się w nim w wyniku sił grawitacyjnych. W niektórych rozwiązaniach oczyszczalnie mogą być wyposażone w urządzenia mechaniczne sterujące przepływem ścieków. Przy czym warto pamiętać, by otwór wypływowy był tak umieszczony, by pozostałe ścieki nie ulegały natlenieniu, a także, by wraz z podczyszczonymi ściekami z osadnika nie wypływała piana gromadząca się nieraz na powierzchni ścieków.
Druga część oczyszczalni, zależy od warunków gruntowo-wodnych terenu działki oraz jej ukształtowania. Dlatego istnieje kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków
 • z drenażem rozsączającym,
 • z filtrem piaskowym,
 • z filtrem gruntowo - roślinnym,
 • ze złożem biologicznym,
 • z komorą osadu czynnego.
Eksploatując przydomową oczyszczalnię ścieków warto pamiętać, że powinno się dbać o to, by w ściekach nie było nadmiaru agresywnych środków chemicznych (na przykład preparaty do udrażniania kanalizacji), gdyż spowalniają one procesy gnilne zachodzące w osadniku. Problem ten można też rozwiązywać sztucznie, np. wspomagać procesy gnilne dodając odpowiednie środki chemiczne.
Większość przydomowych oczyszczalni nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, ale okresowa konserwacja jest konieczna. Trzeba wywozić nagromadzony w osadnikach osad i od czasu do czasu przepłukać rury drenażowe w celu ich odetkania. Można też wspomagać proces oczyszczania, dodając odpowiednie preparaty biologiczne.


autor: Adam Zyzman

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Wodno - kanalizacyjne, Prawo i formalności
Podobne: Remont współwłasności, Uzgodnienia dostawy mediów – część 2: woda, Uzgodnienia dostawy mediów – część 1: energia, Warunki techniczne - bezpieczeństwo konstrukcji, Dom z rynku wtórnego
Słowa kluczowe: hydraulik, cennik usług budowlanych, instalacje sanitarne,