×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Do czego służy dziennik budowy

Obowiązek założenia oraz zasady prowadzenia dziennika budowy zostały określone w przepisach Prawa budowlanego, a także bardziej szczegółowo doprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia). Przepisy te stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montażu i rozbiórki.

Dziennik budowy jest urzędowym dokumentem, wydawanym odpłatnie przez właściwy organ i stanowiącym zapis przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie ich wykonywania, mających znaczenie także przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy (odpowiednio – rozbiórki lub montażu). Dziennik budowy należy prowadzić w taki sposób, by z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce w czasie prowadzenia robót budowlanych. W przypadku większej liczby obiektów budowlanych, wymagających pozwolenia na budowę, dziennik prowadzi się dla każdego obiektu z osobna. Również dla obiektów liniowych lub sieciowych prowadzi się odrębne dzienniki dla każdego wydzielonego odcinka robót. Natomiast obok dziennika budowy dodatkowo prowadzi się:

 • dziennik montażu – przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu
 • dziennik robót – jeżeli odrębne przepisy nakładają taki obowiązek; fakt ten odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny dziennik robót dołącza się do dziennika budowy.

 

Podczas składania zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych lub wznowienia budowy, należy wystąpić do właściwego organu o wydanie dziennika budowy. Organ ten wydaje dziennik w ciągu 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Dziennik budowlany w formacie A-4, z ponumerowanymi stronami jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony przeznaczone do wpisów są podwójne – oryginał plus kopia, z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Każda strona dziennika musi być opieczętowana przez organ wydający.

Na dziennik budowy składają się:

 • strona tytułowa – na której to organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza:
  • numer dziennika
  • datę jego wydania
  • liczbę stron dziennika
  • imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora
  • rodzaj i adres budowy (odpowiednio – rozbiórki lub montażu)
  • numer i datę wydania pozwolenia na budowę
  • pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności objętej, w przypadku wykroczenia, karą grzywny
 • pierwsza strona – na której należy zamieścić: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy, bądź wykonawców, a także osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski – podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych; każda z tych osób, podpisem oraz datą, potwierdza przyjęcie powierzonych im obowiązków
 • kolejne strony – które przeznaczone są na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych; każdy wpis musi być oznaczony datą i podpisany przez osobę, która go dokonała (z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje).

 

Wpisów w dzienniku budowy mogą dokonywać jedynie osoby upoważnione, którymi są:

 1. inwestor
 2. inspektor nadzoru inwestorskiego
 3. projektant
 4. kierownik budowy
 5. kierownik robót budowlanych
 6. osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy
 7. pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych; pracownicy organów nadzoru budowlanego powinni każdorazowo potwierdzić, wpisem do dziennika budowy, swoją obecność na budowie.

 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy (odpowiednio – rozbiórki, montażu). Wpis ten potwierdza się datą oraz podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.

Pod każdym wpisem w dzienniku budowy osoby, których ten wpis dotyczy, potwierdzają go podpisem oraz datą zapoznania się z jego treścią. Ponad to kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku fakt zamknięcia dziennika lub jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie.

Wpisów w dzienniku należy dokonywać w sposób trwały i czytelny, zarówno na oryginałach, jak i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień. Natomiast w razie konieczności wprowadzenia jakichkolwiek poprawek do dokonanych już wpisów, należy niewłaściwy tekst skreślić (w sposób umożliwiający jego odczytanie), a następnie wprowadzić właściwą treść, z uzasadnieniem wprowadzenia zmiany. Skreślenia i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika budowy. Dokonywanie jakichkolwiek wpisów, czy poprawek na odwrocie stron ponumerowanych jest zabronione.

Wszelkie protokoły związane z budową lub sporządzone w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się do dziennika budowy. Dopuszcza się również sporządzanie protokołów na oddzielnych arkuszach. Jednak należy je później umieścić, w sposób trwały, do oryginału i kopii dziennika budowy, bądź też zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy (lub rozbiórki) i jest dostępny dla osób upoważnionych. Dziennik należy przechowywać w taki sposób, aby nie był narażony na uszkodzenia, kradzież, czy zniszczenie. Za jego właściwe prowadzenie, a także stan i właściwe przechowywanie na terenie budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych oryginał dziennika budowy należy dołączyć wraz z innymi dokumentami do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Strony zawierające kopię dziennika należy wcześniej wyrwać i w całości dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany przekazuje, właścicielowi lub zarządcy obiektu, dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także – w razie potrzeby – instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. Wszystkie te dokumenty, a także opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w czasie jego użytkowania, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu.
autor: Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Dom z rynku wtórnego, Letni domek na działce, Remont zgodny z prawem, Utrzymanie porządku na placu budowy, Warunki techniczne - oszczędnośc energii i izolacyjnośc cieplna
Słowa kluczowe: dziennik budowy, protokół, dziennik robót, obowiązki