×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Dopuszczalne odległości domu od granicy działki

Dopuszczalne odległości domu od granicy działki, jak i sposób i forma zabudowy podlegają decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkom obrony cywilnej.
Budynek mieszkalny bądź użyteczności publicznej powinien być tak projektowany aby przebywanie w nim było jak najbardziej komfortowe. Powinno uwzględnić się takie czynniki jak odpowiednie oświetlenie światłem dziennym, dobiegający do wnętrza hałas czy warunki cieplno wilgotnościowe.

Dwa pierwsze aspekty reguluje między innymi „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), a w szczególności Rozdział 1 Działu II- „Usytuowanie budynku. Według przepisów szczegółowych obiekt budowlany powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości, takich jak:
 • szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych;
 • hałas i drgania (wibracje);
 • zanieczyszczenie powietrza;
 • zanieczyszczenie gruntu i wód;
 • powodzie i zalewanie wodami opadowymi;
 • osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne;
 • szkody spowodowane działalnością górniczą.
Dla budynków jednorodzinnych nie ustala się w zasadzie odległości między budynkami w granicach jednej działki, natomiast określone są minimalne odległości zabudowy od granic działki dla poszczególnych przypadków:
 • przy równoległym usytuowaniu ściany budynku względem granicy działki, z występującymi otworami okiennymi i drzwiowymi – na 4 m oraz bez otworów – na 3 m;
 • przy nierównoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku - 4 m do najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego w ścianach zwróconych w stronę tej granicy oraz 3 m do najbliższego narożnika, ryzalitu lub wykuszu budynku;
 • odległość, mierzona w poziomie, od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego na dachu lub w połaci dachowej do granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 4 m.
Dopuszcza się usytuowanie budynku przy granicy działki budowlanej, ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych gdy:
 • wynika to z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • na sąsiedniej działce istnieje już budynek ze ścianą usytuowaną bezpośrednio przy tej granicy, a wznoszony budynek będzie przylegał do istniejącego całą długością ściany lub gdy będzie miał w pasie o szerokości 3 m, przyległym do granicy działki, wysokość i wymiar równoległy do tej granicy, nie większe niż w budynku istniejącym na sąsiedniej działce.
Dopuszcza się również usytuowanie budynku w odległości mniejszej niż 3 m lecz nie mniejszej niż 1,5 m przy granicy działki budowlanej, w przypadku gdy:
 • wynika to z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • ściana zewnętrzna bez otworów budynku wznoszonego będzie usytuowana w odległości nie mniejszej od granicy z sąsiednią działka niż najbardziej do granicy zbliżony punkt ściany zewnętrznej budynku istniejącego, znajdującej się w odległości mniejszej niż 3 m, a wznoszony budynek będzie usytuowany w prostopadłym do granicy pasie terenu, o szerokości wyznaczonej przez część budynku istniejącego, położoną w odległości do 3 m od granicy lub będzie miał wysokość nie większą niż ma budynek istniejący w odległości do 3 m od granicy.

Opisane powyżej odległości odnoszą się również do ryzalitów i wykuszy w ścianach zwróconych w stronę granicy z sąsiednią działką, jak również do najbliższego narożnika okna dachowego. Nie odnoszą się natomiast do podziemnych części budynku lub obiektów spełniających funkcję budynku, znajdujących się całkowicie poniżej powierzchni terenu.
Okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać minimalnych odległości od granicy działki o więcej niż 0,5 m, natomiast balkony, galerie, werandy, schody zewnętrzne, itp., o wartość większą od 1,0 m. Dodatkowe zastrzeżenie dotyczy lokalizacji obiektów inwentarskich i gospodarczych do przechowywania płodów rolnych-nie mogą one mianowicie być usytuowane bezpośrednio przy granicy działki budowlanej jako sąsiadujące z budynkiem mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.
Warunek odpowiedniego nasłonecznienia uznaje się za spełniony, gdy między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający, w odległości mniejszej niż:
 • wysokość przesłaniania - dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35 m. W budynkach wielorodzinnych i pomieszczeniach przeznaczonych do zbiorowego pobytu dzieci mierzona od przesłanianych okien pomieszczeń mieszkalnych nie może być mniejsza niż 20 m.
 • 35 m - dla obiektów przesłaniających o wysokości ponad 35m. Mierzona od poziomu dolnej krawędzi najniżej położonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyższej zacieniającej krawędzi obiektu lub jego przesłaniającej części.

Dopuszcza się usytuowanie w odległości nie mniejszej niż 10 m od okna przesłanianego takiego obiektu przesłaniającego, jak maszt, komin lub inny obiekt budowlany, bez ograniczenia jego wysokości, lecz o szerokości przesłaniającej nie większej niż 3 m, mierząc równolegle do płaszczyzny okna. Odległości te mogą być zmniejszone nie więcej niż o połowę w zabudowie śródmiejskiej uzupełniającej wzdłuż ulic i placów.

Takie wyznaczniki podają przepisy budowlane. Dlaczego respektowanie powyższych odległości jest takie ważne? Gdyż na podstawie wieloletnich doświadczeń i analiz ustalono odległości, które ułatwiają nam użytkowanie domu-bez sąsiada zaglądającego nam ze swojego mieszkania do salonu, czy kuchni. Zapewniają nam one intymność i własną przestrzeń. Poza tym odległości te zostały wyznaczone z uwzględnieniem wpływu naszych warunków klimatycznych na użytkowanie domu czy posesji. Odpowiednie nachylenie połaci dachu i odwodnienie to nie wszystko. Ustalając usytuowanie domu na działce został uwzględniony wpływ, jaki będzie wywierać spływająca woda powstała z opadów atmosferycznych, czy spadające czapy śniegu - na nas i na sąsiednie budynki. Przy powyższych ustaleniach oraz przy odpowiednim wypośredniczeniu dachu (kierującym w pożądaną stronę wodę, czy spadek śniegu), mamy pewność, że nasz dom nie będzie „zakłócał” spokoju sąsiadów i odwrotnie - że sąsiad nie „zatruje” z kolei nam życia.

Ponieważ światło słoneczne i jego wpływ na nasze życie jest bardzo ważne - dlatego w ustawie dużo miejsca poświęcono efektowi zacieniania powodowanemu przez sąsiednie budynki lub elementy przemysłowe. Wiadomo, że najefektywniej pracuje się w pomieszczeniach dobrze oświetlonych, lecz głównie światłem dziennym. Również budując dom, przy rozkładzie pomieszczeń bierzemy pod uwagę jego usytuowanie względem stron świata-i najmilej widzianym rozwiązaniem jest salon od strony południowej. Dlatego powyższe warunki tak precyzyjnie określają, co robić, żeby cieszyć się dobrze oświetloną przestrzenią wnętrza.


autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Różnice między remontem, rozbudową, nadbudową, przebudową, Procedura uzyskania pozwolenia na budowę, Odbiór techniczny, Odrolnienie gruntów, Słowniczek pojęć dotyczących zdarzeń losowych, objętych ubezpieczeniem
Słowa kluczowe: