×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Jak zalegalizować samowolę budowlaną

naszmajster.plW Prawie budowlanym nie ma jednoznacznej definicji, która by określała dokładnie czym jest samowola budowlana. W związku z tym w niektórych przypadkach bardzo łatwo stać się nieświadomym jej sprawcą, szczególnie gdy chcemy wykonać jakieś proste prace remontowe.

Każdy wie, że w momencie budowy domu od podstaw, potrzebujemy pozwolenia, ale jeśli idzie już o inne roboty, jak rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, czy zwykły remont to już zapominamy świadomie, bądź nie o sprawdzeniu czy podlegają one zgłoszeniu, czy pozwoleniu.

Ogólnie rzecz biorąc za samowolę uznaje się:
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę budynku, bądź innego obiektu budowlanego w momencie kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę
 • wybudowanie obiektu lub wykonanie określonych robót budowlanych bez wymaganego ich zgłoszenia
 • dalsze wykonywanie czynności budowlanych pomimo wniesienia sprzeciwu
 • zmiana funkcji obiektu bez wymaganego pozwolenia, bądź zgłoszenia
 • wyraźne odstępstwo od zatwierdzonego wcześniej projektu bez uzyskania pozwolenia w celu wprowadzenia zmian
 • prowadzenie budowy bez zatrudnienia wykwalifikowanego kierownika, bądź bez dziennika budowy
 • użytkowanie obiektu po budowie bez zawiadomienia o jej zakończeniu oraz bez uzyskania zgody nadzoru na użytkowanie.
W związku z wykryciem samowoli budowlanej inspektor nadzoru może nakazać wstrzymanie wszelkich prac budowlanych, nałożyć karę grzywny, a w skrajnym przypadku bezwzględnie nakazać przymusową rozbiórkę obiektu lub jego części, niezależnie od tego czy jest on w trakcie budowy, czy stoi już wykończony. Obecnie jednak możemy ustrzec się przed tak radykalną karą, jaką jest rozbiórka, a mianowicie dokonać legalizacji samowoli budowlanej. Należy jednak pamiętać, że przepisy Prawa budowlanego stawiają dość wysokie wymagania, zarówno formalne, jak i finansowe. (Uwaga: Opłaty legalizacyjne dotyczą trzech pierwszych podpunktów z wyżej wymienionych rodzajów samowoli.)Budynki ukończone przed 1 stycznia 1995 roku

W tym przypadku stosuje się przepisy Prawa budowlanego z 1974 roku, które to pozwalają na legalizację samowoli pod dwoma warunkami, a mianowicie:
 • budynki wybudowane bez pozwolenia znajdują się na terenie, który zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, jest przeznaczony pod zabudowę tego typu
 • a także nie stanowią one żadnego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i absolutnie nie powodują pogorszenia warunków zdrowotnych, bądź użytkowych otoczenia.
W odniesieniu do budynków z przed 1995 roku nie jest pobierana opłata legalizacyjna. W celu ich zalegalizowania właściciel obiektu powinien udać się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i przedłożyć mu następujące dokumenty: wniosek o pozwolenie na użytkowanie oraz inwentaryzację powykonawczą obiektu, a także ekspertyzę techniczną potwierdzająca przydatność budynku do użytku.
Inspektor nadzoru może jednak nakazać:
 • w określonym terminie dokonanie zmian lub przeróbek niezbędnych w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem, a następnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 • bezwzględną rozbiórkę w przypadku, gdy budynek znajduje się na terenie nie przeznaczonym pod zabudowę lub przeznaczonym, ale pod zabudowę innego typu, bądź też gdy zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu.


Budynki ukończone po 31 grudnia 1994 roku, a przed 11 lipca 1998 roku

- lecz przed dniem 11 lipca 2003 roku nie wszczęto postępowania administracyjnego w celu legalizacji
W tym przypadku obiekty wybudowane bez pozwolenia, bądź zgłoszenia objęte są już przepisami prawnymi z 1994 roku, jednak mogą one zostać zalegalizowane w tzw. procedurze uproszczonej. Należy spełnić warunki oraz złożyć dokumenty tak, jak powyżej opisano.
- lecz przed dniem 11 lipca 2003 roku wszczęto postępowanie legalizacyjne
Tutaj sprawa przedstawia się nieco inaczej, gdyż należy zgromadzić większą dokumentację oraz uiścić opłatę legalizacyjną.Podobnie będzie z obiektami wybudowanymi po 10 lipca 1998 roku. Wszelkie procedury prawne dla obu przypadków opisano poniżej.


Budynki ukończone po 10 lipca 1998 roku

- bez pozwolenia
W przypadku wykrycia prowadzenia robót budowlanych bez pozwolenia właściwy organ nakazuje wstrzymanie wszelkich prac, a w dalszej konsekwencji rozbiórkę obiektu. Tak radykalnego rozwiązania możemy uniknąć jeśli zdecydujemy się zalegalizować samowolę. Na początek nasza budowa musi spełniać następujące warunki:
 • zgodność z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności: z ustaleniami obowiązującego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź z ustaleniami ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku obowiązującego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
 • nie naruszać przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.
Jeżeli powyższe warunki są spełnione inspektor nadzoru budowlanego ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie:
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku obowiązującego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
oraz następujących dokumentów:
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne na budowie
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych – postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań
 • specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną (wskazaną przez właściwego ministra), dotyczącą:
- projektów budowlanych zawierających nowe, jeszcze nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne (nie znajdujące podstaw w przepisach prawnych i Polskich Normach)
- obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników.

W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie organ może wydać decyzję o rozbiórce obiektu lub jego części, będącego w budowie, bądź już wybudowanego. Natomiast przedłożenie dokumentacji zgodnie z terminem traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona.

Następnym etapem na drodze do legalizacji samowoli jest zbadanie, przez inspektora nadzoru, przedłożonej przez nas dokumentacji. Sprawdza on:
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń
 • wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.
Jeżeli z dokumentacją jest wszystko w porządku, wówczas inspektor ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Natomiast w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości nakłada on obowiązek usunięcia ich w określonym czasie. Po bezskutecznym upływie terminu wydaje decyzję o rozbiórce obiektu. Decyzje taką może również wydać w momencie nie uiszczenia w wyznaczonym czasie opłaty legalizacyjnej.

Dopiero po wywiązaniu się z wszystkich nałożonych na nas obowiązków, właściwy organ wydaje decyzję pozytywną:
 • o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót
 • o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.
Decyzja ta jednocześnie nakłada obowiązek uzyskania, po zakończeniu budowy, zgody na użytkowanie obiektu budowlanego.


- bez zgłoszenia
Część robót budowlanych nie wymaga starania się o pozwolenie na budowę, ale zamiar ich wykonania należy zgłosić w urzędzie gminy (więcej na temat zgłoszenia w artykule: Remont zgodny z prawem – wymagane zgłoszenie czy pozwolenie na budowę). W przypadku wykrycia budowy obiektów, bądź wykonywania prac budowlanych bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ nakazuje wstrzymanie wszelkich robót, a w dalszej konsekwencji rozbiórkę. Jeżeli budowa spełnia warunki jw. (patrz podpunkt: bez pozwolenia), wówczas należy złożyć w ciągu 30 dni:

 • właściwemu organowi zgłoszenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych, a w przypadku instalacji zbiorników na gaz płynny i przyłączy do budynków, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku obowiązującego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
Jeżeli dokumentacja jest pełna, inspektor wyznacza wysokość opłaty legalizacyjnej. W przypadku nie spełnienia, któregoś z nałożonych obowiązków, łącznie z brakiem uiszczenia opłaty za legalizację samowoli, inspektor może nakazać natychmiastową rozbiórkę. Natomiast po spełnieniu wszystkich wymogów zezwala on w drodze postanowienia na dokończenie budowy (gdy nie została zakończona), bądź ją legalizuje.

Koszty zalegalizowania samowoli są spore. Wysokość opłaty legalizacyjnej wyznacza się w zależności od:
 • przeznaczenia nieruchomości
 • posiadanego, bądź nie pozwolenia na budowę
 • braku zgłoszenia rozpoczęcia budowy.
W przypadku obiektów, które wymagały pozwolenia, opłatę oblicza się mnożąc kwotę w wysokości 500 zł przez współczynnik kategorii obiektu budowlanego (k) oraz współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w).

Uwaga: Współczynniki kategorii obiektu i wielkości obiektu zamieszczone są w tabeli, znajdującej się w załączniku do ustawy.

W sumie są to bardzo duże kwoty. Natomiast jeśli chodzi o obiekty, które wymagały zgłoszenia, opłata jest znacznie niższa:
 • wynosi 2500 zł – m.in. w stosunku do: przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2; pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m; instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych; instalowania urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych
 • wynosi 5000 zł – m.in. w stosunku do: obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną; wolno stojących budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2; indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę; tymczasowych obiektów budowlanych, nie połączonych trwale z gruntem; instalacji zbiorników na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; przyłączy do budynków.

Nie dość, że cały proces legalizacyjny jest czasochłonny i nie należy do najłatwiejszych to jeszcze końcowa kwota jaką przychodzi nam zapłacić jest często „powalająca”. Bowiem zgodnie z prawem opłata wcale nie zależy od wielkości naszego przewinienia, ale od kategorii budynku. W związku z tym legalizacja niewielkiej przebudowy jest często znacznie mniej opłacalna od jej rozbiórki.


autor: mgr inż. Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Dopuszczalne odległości domu od granicy działki, Budowa systemem zleconym, Obowiązki nadzoru budowlanego, Samodzielne funkcje techniczne, Uprawnienia i czynności kontrolne nadzoru budowlanego
Słowa kluczowe: