×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Kiedy potrzebujemy decyzję WZ

Niemal każde przedsięwzięcie inwestycyjne związane z budową na terenie Polski wymaga nie tylko uzyskania pozwolenia, ale też podlega kontroli organów państwowych. Z tego powodu w Wydziale Architektury Urzędu właściwego dla lokalizacji działki, na której będzie prowadzona planowana budowa, należy sprawdzić czy miejscowość, w której znajduje się działka posiada Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). W nim inwestor znajdzie informacje na temat gdzie i jakie obiekty może zrealizować. Niestety, tylko nieliczne obszary naszego kraju zostały objęte zatwierdzonymi planami.

W sytuacji braku MPZP lub kiedy jest on nieaktualny, każdy inwestor musi ubiegać się o indywidualną dla swojej budowy Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nazywaną potocznie WZ. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto o ten dokument (w przypadku inwestycji mieszkaniowych wydawany bezpłatnie) wystąpić jeszcze przed zakupem działki, na której planowana jest inwestycja.

Przed złożeniem wniosku

Ze względu na płynną sytuację planów zagospodarowania przestrzennego (są one w ciągłym opracowaniu) warto przed złożeniem wniosku o WZ sprawdzić:

 • w Urzędzie Gminy w jakim stopniu są zaawansowane prace nad MPZP; może się bowiem okazać, że postępowanie w sprawie złożonego wniosku zostanie zawieszone ze względu na dobiegające końca opracowanie
 • sytuację działek sąsiadujących z działką, na której ma powstać nowa inwestycja.

 

Wydanie Decyzji WZ poza Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest ograniczone pięcioma warunkami (muszą być spełnione łącznie), które dotyczą działki, a mianowicie – działka musi:

 1. sąsiadować co najmniej z jedną działką (dostępną z tej samej drogi publicznej), która jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (w tym: architektury i gabarytów obiektów budowlanych, linii zabudowy, intensywności wykorzystania terenu)
 2. mieć dostęp do drogi publicznej
 3. posiadać - już lub w perspektywie projektu – uzbrojenie wystarczające dla zamierzenia budowlanego
 4. nie wymagać uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne lub być objęta zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów (czyli: działka stanowi grunt wyłączony z produkcji rolnej; nie dotyczy to zabudowy siedliskowej, w przypadku gdy działka stanowi powierzchnię równą min. 1,5 wielkości średniego gospodarstwa w danej gminie).
 5. być zgodna z przepisami odrębnymi.

 

Wniosek o wydanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o WZ należy złożyć na gotowym formularzu w Urzędzie Gminy. Wnioskodawca powinien w nim podać swoje dane i oznaczenie nieruchomości (adres, dane ewidencyjne), której wniosek dotyczy oraz określić:

 • granice terenu objętego wnioskiem – zaznaczone na kopii mapy zasadniczej (można ją nabyć w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta/Gminy) obszar jej oddziaływania
 • planowany sposób zagospodarowania terenu oraz przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych – w formie opisowej i graficznej na planie zagospodarowania działki wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (sporządzonej przez geodetę)
 • zapotrzebowanie na media oraz sposób odprowadzenia ścieków, a także inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej; warunki techniczne dostawy mediów wydają odpowiedni rzeczowo ich dostawcy (gazu przewodowego, energii elektrycznej, wody)
 • charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące wpływ na środowisko.

 

W zależności od charakteru i wielkości przedsięwzięcia inwestycyjnego, celem uzupełnienia wniosku, Urząd może żądać dodatkowo jeszcze wielu innych dokumentów np. wstępnego planu inwestycji, operatu wpływu na środowisko (dla obiektów mogących powodować emisję pyłów, gazów, spalin lub hałasu w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy) lub wstępnej decyzji Konserwatora Zabytków (dla obszarów objętych ochroną konserwatorską).

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ) jest dokumentem niezbędnym do opracowania projektu danej inwestycji i późniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Jest to instrument planowania przestrzennego, którego celem jest ustalenie czy planowane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Dokument ten określa:

 • co można wybudować, czyli rodzaj inwestycji
 • warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
 • warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
 • granice terenu inwestycji wyznaczone na mapie
 • wymagania dotyczące osób trzecich
 • okres ważności decyzji
 • dalsze kroki postępowania

Dokument ten może więc np. decydować o gabarytach (wysokość, kształt) obiektu, kolorze jego elewacji, posadowieniu na działce, warunkach dotyczących infrastruktury technicznej i komunikacji (jakie sieci muszą być podciągnięte do obiektu lub jakie urządzenia należy zainstalować na działce) i innych elementach istotnych z punktu widzenia urbanistyki i estetyki. Informuje również o koniecznych do uzyskania pozwoleniach i decyzjach niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może uzyskać każdy - nie tylko właściciel działki, której ma ona dotyczyć - kto złoży o nią wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Wskazanym jest ubieganie się o WZ już w fazie przedinwestycyjnej. Dokument ten pozwoli inwestorowi zorientować się w jakim zakresie i kierunku będzie musiała zmierzać jego inwestycja, a także jakie mogą powstać ewentualne ograniczenia, wpływające negatywnie na jego plany.

Urząd Gminy powinien wydać WZ w ciągu 1 - 2 miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie. Jest to czas teoretyczny, bowiem w praktyce może on wynosić nawet pół roku z powodu uzgadniania decyzji z organami, a każdy z nich ma na to dwa tygodnie.

Od wydanej Decyzji przysługuje odwołanie w terminie dwóch tygodni od jej otrzymania. Jeżeli odwołanie nie będzie załatwione po myśli wnioskującego można decyzję zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu miesiąca od jej otrzymania. Jeśli nikt nie zgłosi zastrzeżeń do wydanej Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przeciągu czternastu dni od jej otrzymania dokument staje się prawomocny.

Decyzja WZ jest wydawana bezterminowo, ale organ, który ją wydał stwierdza jej wygaśnięcie jeśli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę na tej samej działce lub gdy dla tego terenu zostanie zatwierdzony Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia będą inne niż w wydanej WZ, chyba że inwestor uzyska już ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Uzyskana Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to przepustka do dalszego procesu inwestycyjnego jakim jest projektowanie.
autor: Elżbieta Teleśnicka

 

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Przed budową, Prawo i formalności
Podobne: Budowa systemem zleconym, Kupujemy mieszkanie, Usytuowanie domu na działce, Projekt zagospodarowania działki, Ogrodzenie placu budowy i tablica informacyjna
Słowa kluczowe: decyzja o warunkach zabudowy, warunki zabudowy, wz