×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Nasza budowa a interes osób trzecich

Pamiętając starą zasadę „wolność Tomku w swoim domku” z zaskoczeniem dowiadujemy się, że istotnym zagadnieniem w trakcie projektowania lub budowania swego domu na swej własnej działce, jest obowiązek poszanowania interesu osób trzecich, który wynika z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

Podstawowym pytaniem zainteresowanego inwestora jest oczywiście: komu przysługuje status owej „osoby trzeciej”. Jak wynika ze wspomnianego na wstępie przepisu status ten przysługuje wyłącznie osobom, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania naszego obiektu budowlanego, z tym, że obszar ten określają z kolei odrębne przepisy. Interes ten najczęściej wiąże się ze sprawą odległości między budynkami, a przede wszystkim odległościami minimalnymi określonymi w przepisach. Dlatego projekt i wykonawstwo powinny tak sytuować nasz budynek, by nie mógł on stwarzać uciążliwość dla otoczenia.

Naruszenie interesu osób trzecich może nastąpić także w zakresie zapewnienia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej bądź cieplnej, korzystania ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych dla ludzi oraz ochrony mieszkańców sąsiadującego domu przed hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. Jak jednak wynika z przyjętego orzecznictwa o naruszeniu interesu osób trzecich można mówić, gdy naruszone są konkretne przepisy, tzn. że, np. sąsiad nie może mieć do nas pretensji jeśli doszło do awarii sieci przesyłowej na naszym terenie, jeśli ta awaria nie była spowodowana złamaniem przez nas konkretnego przepisu.

Jednocześnie warto pamiętać, że prawa osób trzecich nie zawsze muszą być najważniejsze, tzn. że od nich może zależeć zgoda na wybudowanie czegokolwiek na sąsiednich działkach. Jak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie można oczekiwać, że interes osób trzecich jest jedynym i najważniejszym kryterium, jakie bierze się pod uwagę przy wydawaniu pozwolenia na budowę. W tym kontekście warto pamiętać, że poza ochroną prawną pozostają protesty obywateli wyrażające ich osobiste zapatrywania, oczekiwania, postulaty i życzenia co do określonej polityki planowania przestrzennego, wzajemnych relacji między planowanymi lub realizowanymi inwestycjami a sferą ich indywidualnych wyobrażeń co do warunków normalnej egzystencji, wypoczynku, korzystania z dóbr przyrody itp., co w Krakowie zdarza się dość często. Takie oczekiwania, życzenia i postulaty powinny być brane pod uwagę przy udzielaniu pozwolenia na budowę i w odpowiednim stopniu uwzględniane, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie słuszny interes samego inwestora oraz względy gospodarcze i społeczne, w ocenie których terenowe organy są w pełni suwerenne. Nieuwzględnienie ich nie może jednak stanowić podstawy kwestionowania legalności pozwolenia na budowę, tj. jego zgodności z prawem.

W tym kontekście należy rozróżnić uzasadnione prawo sąsiada do dostępu do drogi lub mediów, od przekonania nawet szerszej społeczności, że jeśli przez długie lata była ona niezagospodarowana i stanowiła skrót dla przejścia pieszych lub zieloną enklawę w zabudowanym terenie, to tak ma nadal pozostać.

Osobną kwestią jest takie wykonywanie prac budowlanych, że wymaga to czasowe zajęcie części działki sąsiada. Jak wynika z przepisów w takim wypadku inwestor jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót, powinien uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej posesji na wejście oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z jego nieruchomości, a także ewentualnej rekompensaty z tego tytułu. W razie braku zgody sąsiada, budujący dom może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo starosty. Gdy uzna on zasadność wniosku, może wydać decyzję administracyjną, w której zezwoli na wejście na grunt sąsiada, określając warunki korzystania z sąsiedniej nieruchomości. Oczywiście, po zakończeniu robót trzeba będzie naprawić wszystkie szkody powstałe w wyniku korzystania z własności sąsiada.

Naruszeniem praw osób trzecich może nastąpić także wtedy, gdy w trakcie budowy zostanie stwierdzone, iż prace budowlane prowadzone są w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę (czyli na przykład budujemy zbyt blisko granicy działki). Sąsiad może wówczas o tym fakcie powiadomić miejscowego inspektora nadzoru budowlanego. Jeśli zarzuty sąsiada się potwierdzą, inspektor wstrzyma prowadzenie robót budowlanych i nakaże wykonanie prac przywracających stan zgodny z prawem.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 144, Kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości, którego prawa zostały naruszone, powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą z przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Naruszenie praw osób trzecich może nastąpić także wówczas, gdy zachowaliśmy określone przepisami odległości, a mimo tego jego nieruchomość znajdzie się w zasięgu oddziaływania tzw. immisji, co może polegać np. na tamowaniu dostępu fal radiowych. Jeśli zakłócenia te spowodowały szkody, to sąsiad może dochodzić odszkodowania.

Warto też pamiętać, że zgodnie z treścią artykułu 147 Kodeksu cywilnego, właścicielowi działki nie wolno dokonywać żadnych robót budowlanych, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych, które zagrażałyby stabilności konstrukcji sąsiednich budynków. Naruszenie powyższego zakazu, może stanowić podstawę do dochodzenia przez właściciela sąsiedniej nieruchomości dodatkowego odszkodowania.
autor: Adam Zyzman

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Słowniczek pojęć dotyczących zdarzeń losowych, objętych ubezpieczeniem, Odbiór techniczny, Roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, Do czego służy dziennik budowy, Audyt energetyczny
Słowa kluczowe: dostęp do drogi, dostęp do kanalizacji, prawo własności, odległość między budynkami, słup na posesji, zgoda na budowę