×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Warto waszym zdaniem obecnie pracować w Policji? Trudno dostać tam pracę?
adamm90, 16 sie 12:54
Wielu z nas staje przed tym pytaniem kiedy nasza pralka niestety ulega awarii. Czasami okazuje...
maksik, 16 sie 11:32
Mam nietypowe pytanie, mam w domu płaski dach i chciałbym zamontować w nim okno. Znalazłem...
maksik, 16 sie 09:05
 

Obowiązki nadzoru budowlanego

Nowelizacja w Prawie budowlanym wprowadziła podział administracji publicznej, dotyczącej sfery budownictwa, na dwa oddzielne organy: administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Podział dotychczasowego państwowego nadzoru procesów budowlanych nastąpił poprzez oddzielenie funkcji inspekcyjno-kontrolnych (organ nadzoru budowlanego) od funkcji administracyjno-prawnych, nadających prawa, czyli wydających pozwolenia (organy administracji architektoniczno-budowlanej). Oba organy działają w ramach administracji publicznej zespolonej; przy czym nadzór budowlany w formie zorganizowanych inspektoratów.

Zgodnie z Prawem budowlanym zadania nadzoru budowlanego mogą pełnić następujące organy:

 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB)
 2. wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB) jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej
 3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB).

Do podstawowych obowiązków nadzoru budowlanego należy:

 • nadzór oraz kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
  • zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska
  • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych
  • zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej
  • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  • stosowania wyrobów budowlanych
 • kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą
 • kontrola posiadania, przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji
 • badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych
 • dokonywanie czynności kontrolnych, które stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego
 • współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Organem pierwszej instancji jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Jego kompetencje sprowadzają się głównie do działań z zakresu kontroli i inspekcji, zarówno w czasie trwania procesu budowlanego, jak i podczas późniejszego utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicznym. W związku z tym do obowiązków PINB należy:

 • przenoszenie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
 • przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (na które jest wymagane pozwolenie na budowę), a także oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
 • przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski
 • wydawanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części
 • badanie, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; badanie kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń; sprawdzanie wykonania projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane
 • prowadzenie postępowania w sprawie naliczenia opłaty legalizacyjnej
 • wydawanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych
 • wydawanie decyzji związanych z niewłaściwym wykonywaniem robót budowlanych
 • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i sprawdzanie związanych z tym dokumentów oraz zwracanie ich po zakończeniu postępowania; nakładanie kary za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, bez wymaganego prawem pozwolenia na użytkowanie, a także przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • przeprowadzanie obowiązkowej kontroli budowy, po której sporządza protokół, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wymierza kary w drodze postanowienia
 • przyjmowanie pisemnego zawiadomienia, od osoby dokonującej kontroli, o przeprowadzonej kontroli okresowej, wykonywanej co najmniej dwa razy w roku (w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada), w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m²
 • wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie kontroli obiektu budowlanego w trakcie jego użytkowania, w przypadkach stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska; decyzja taka może również zawierać żądanie przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części
 • może żądać od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego udostępnienia protokołów z kontroli, ocen i ekspertyz dotyczących stanu technicznego obiektu budowlanego, dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej oraz opracowań projektowych i dokumentów technicznych robót budowlanych, wykonywanych w obiekcie w czasie jego użytkowania
 • wydawanie, w drodze decyzji, nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
 • wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu (ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia tych robót), w przypadku gdy nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia
 • wydawanie w drodze decyzji, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego, nakazu opróżnienia, bądź wyłączenia w określonym terminie całości lub części budynku (przeznaczonego na pobyt ludzi) grożącego bezpośrednio zawaleniem
 • wydawanie nakazu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia oraz zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających w razie konieczności niezwłocznego działania, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego
 • przyjmowanie pokontrolnych protokołów, dotyczących przeprowadzanych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, a także przeprowadzanie kontroli sprawdzających w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi
 • strzymanie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w przypadku zmiany sposobu użytkowania bez wymaganego zgłoszenia; ustalanie opłat legalizacyjnych; nakazanie, w drodze decyzji, przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • przyjmowanie zawiadomień o katastrofie budowlanej oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności katastrofy, a także określenie zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz terminu uporządkowania terenu katastrofy
 • występowanie z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, do którego można się odwołać od decyzji wydanej przez PINB, jak również złożyć skargę na długotrwałe oraz niedbałe prowadzenie przez niego sprawy.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego i jest organem pierwszej instancji w sprawach dotyczących: dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, ekspresowych, autostrad) i lotnisk cywilnych, jak również obiektów usytuowanych na obszarze kolejowym, na terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego oraz obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych (wraz z obiektami towarzyszącymi).

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, a w szczególności:

 1. pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością
 2. kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
 3. prowadzi w formie elektronicznej centralne rejestry:
  1. osób posiadających uprawnienia budowlane
  2. rzeczoznawców budowlanych
  3. ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Ponadto, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, zarówno WINB, jak i GINB są organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu oraz organami wyspecjalizowanymi w myśl ustawy o systemie oceny zgodności. Do ich podstawowych obowiązków należy kontrola wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie, a także współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) polegająca na informowaniu o wynikach przeprowadzonych kontroli (w zakresie spełnienia przez wyroby zasadniczych wymagań) oraz o wszczęciu i zakończeniu tych postępowań, wraz z niezwłocznym przekazaniem kopii wydanych decyzji.
autor: Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Jak zakończyć budowę domu?, Wymiana okien z prawnego punktu widzenia, Uzgodnienia dostawy mediów – część 1: energia, Audyt energetyczny, Budowa garażu – pozwolenie czy zgłoszenie
Słowa kluczowe: nadzór budowlany, organy nadzoru budowlanego, inspektor, kontrola, decyzja