×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Obowiązki właściciela oraz zarządcy nieruchomości

Obiekt budowlany powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Zarządca lub właściciel jest zobowiązany do utrzymywania go w należytym stanie technicznym i estetycznym. Szczególnie ważne są warunki związane z zaopatrzeniem w wodę i energię (cieplną, elektryczną lub paliwa), przy założeniu ich efektywnego wykorzystania oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Przy czym ten ostatni czynnik rozumiany jest w aspekcie takich zdarzeń jak działania człowieka, czy sił natury (wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem). W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych zagrożeń, należy bezzwłocznie przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa obiektu, po usunięciu skutków i naprawieniu szkód.

Regulacje co do powyższych obowiązków przedstawione zostały w ustawie „Prawo Budowlane”, w rozdziale 6: „Utrzymanie obiektów budowlanych”.
Dla utrzymania odpowiedniego stanu technicznego budynku, zarządca lub właściciel obiektu mieszkalnego jedno - lub wielorodzinnego (w tym domku) jest zobowiązany przeprowadzać następujące kontrole:
 1. Okresowe (co najmniej raz w roku):
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (elewacji, pokrycia dachu, okien, rynien, balustrad, loggii, balkonów), kominów, instalacji c.o., gazowych i kanalizacji oraz instalacji ppoż.;
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
  Gdy powierzchnia zabudowy budynku przekracza 2000 m² oraz gdy dla innych budynków budowlanych powierzchnia dachu przekracza 1000 m², kontrole powyższe należy przeprowadzać dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.
 2. Okresowe (co najmniej raz na 5 lat) – obejmujące sprawdzenie stanu technicznego budynku, jego przydatności do użytkowania oraz estetyki. Jak również przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
 3. Okresowe, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów (uwzględniające efektywność energetyczną kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych):
  • co najmniej raz na 2 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100kW;
  • co najmniej raz na 4 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20kW do 100kW oraz kotłów opalanych gazem.
 4. Okresowe (co najmniej raz na 5 lat), oceniające efektywność energetyczną zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji i ich wielkość w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12kW.

Właściciel lub zarządca jest również obowiązany:
 • przechowywać przez okres istnienia obiektu opracowania projektowe i dokumenty techniczne przeprowadzonych robót;
 • zapewnić sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku gdy upłynął termin jej ważności lub gdy w wyniku przebudowy obiektu uległa zmianie jego charakterystyka;
 • prowadzić książkę obiektu budowlanego, opisującą przeprowadzone badania, kontrole techniczne, remonty i przebudowy, w okresie użytkowania budynku;
 • udostępniać powyższe dokumenty przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie;
 • w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, zgłosić zaistniały fakt właściwemu organowi, dołączając komplet dokumentów wyszczególnionych w artykule 71, ust.6 Prawa Budowlanego.

W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ nieprawidłowości mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, oraz bezpieczeństwu mienia bądź środowiska (np. mogących spowodować katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem), nakazuje się osobie odpowiedzialnej za obiekt w czasie kontroli lub bezpośrednio po niej usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki. W skrajnych przypadkach zostaje wydana decyzja o rozbiórce obiektu - gdy budynek nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, albo gdy grozi zawaleniem. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, mogą zostać zastosowane środki zabezpieczające, przeprowadzone na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Do działań takich, oprócz właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym, jest upoważniona Policja i Państwowa Straż Pożarna.

Obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości nie ograniczają się wyłącznie do dbania o wnętrze obiektu budowlanego. Odpowiedzialni są oni również za części zewnętrzne, przynależne do budynku, takie jak chodniki czy ulice, powierzchnie handlowe lub inne elementy użyteczności publicznej. Należy na nie zwrócić szczególną uwagę, gdyż zaniedbywanie tych powierzchni może przysporzyć nie tylko zmartwień w kwestii odpowiedzialności fizycznej za czyjeś zdrowie lub życie, ale również uszczuplić budżet. Gdyż każdy „poszkodowany” ma prawo domagać się odszkodowania z tytułu uszczerbków poniesionych w wyniku przebywania na terenie podległym danemu obiektowi. Wyszczególnić tu można zaniedbania wynikające z:
 • „niezałatanych” dziur chodnikowych czy w jezdni;
 • nieodśnieżonych parkingów, chodników, placów zabaw;
 • niewłaściwie oznakowanych remontów.
Każda z powyżej wymienionych sytuacji może skutkować obrażeniami fizycznymi, poniesionymi w wyniku upadku na śliskiej nawierzchni, czy obrażeń spowodowanych spadającymi elementami (elewacje, gzymsy, śnieg, sople z dachu, upadek na śliskiej posadzce na przykład w sklepie).


autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków, Projekt zagospodarowania działki, Samodzielne funkcje techniczne, Do czego służy dziennik budowy, Nadzór autorski i inwestorski
Słowa kluczowe: