×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Obowiązkowe zmiany w projekcie gotowym

W życiu wielu z nas przychodzi pora, kiedy chcemy zrealizować marzenia o własnym domu z ogródkiem. Aby podjąć właściwą decyzję w tej sprawie należy wcześniej zrobić bilans apetytów i możliwości ich zaspokojenia, czyli planów opartych na marzeniach o własnym lokum i realnych środków jakimi dysponujemy do ich realizacji. Inwestycja, którą zamierzamy zrealizować jest kosztowna.
Jeżeli zdecydujemy się na budowę domu, to musimy mieć projekt, który będzie wypadkową naszych marzeń i finansów. Jego cena również nie jest bez znaczenia.

Projekt indywidualny jest kosztowny i zawsze wiąże się z niewiadomą o efekcie końcowym. Nikt nam nie zagwarantuje, że nasze życzenia zostaną właściwie zrozumiane i znajdą dokładne odzwierciedlenie w pracy projektanta. Cóż więc nam pozostaje? Odpowiedź jest prosta – projekt gotowy. Pojęcia „gotowy”, w tym przypadku, nie należy kojarzyć z określeniami – gorszy, pospolity, lecz – sprawdzony i dla każdego na miarę jego potrzeb i możliwości.

Projekt gotowy, ale jeszcze nie do uzyskania pozwolenia na budowę

Projekt gotowy domu to dokumentacja zawierająca opracowania architektury i konstrukcji, wszystkich instalacji wewnętrznych (wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania i wentylacji, elektrycznej i gazowej), wykaz ważniejszych materiałów budowlanych, orientacyjne zestawienie kosztów realizacji netto „pod klucz”.
Ofertę takich projektów możemy znaleźć w katalogach różnych biur projektowych. Biorąc do ręki kolejne albumy, możemy doznać „zawrotu głowy” nie tylko z powodu kolorystyki ich wydania, ale i z nadmiaru propozycji rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych, kosztowych
Kupując projekt gotowy skracamy drogę od pomysłu do realizacji. Już na początku pierwszego etapu inwestycji zaoszczędzimy czas i pieniądze, nie wspominając już o nerwach. Widząc proponowane rozwiązania unikniemy błędnych decyzji, dokonywania niepotrzebnych przeróbek itp. Projektu gotowego nie należy jednak utożsamiać z takim, który od razu nadaje się do bezpośredniego złożenia w Urzędzie Gminy celem uzyskania pozwolenia na budowę. Jest to rodzaj półproduktu, który musi zostać odpowiednio zmodyfikowany zgodnie z wolą przyszłego właściciela domu, dostosowany do aktualnie obowiązujących norm i przepisów oraz uzupełniony o odpowiednie dokumenty i zaświadczenia aby mógł się stać pełnowartościowym projektem budowlanym.

Wszystko o projekcie gotowym

Dla laika sprawa jest prosta - projekt wystarczy, aby uzyskać na niego pozwolenie na budowę i przystąpić do budowy. W rzeczywistości droga nie jest tak krótka i prosta.
Pod pojęciem „projekt gotowy” należy rozumieć projekt architektoniczno-budowlany, który po adaptacji staje się jedną z części projektu budowlanego.

Co warto wiedzieć o projekcie gotowym:

 • Projekt gotowy spełnia wymagania techniczne i formalne zgodne z obowiązującym stanem prawnym na dzień jego opracowania, a nie złożenia w Urzędzie Gminy.
 • Przed dokonaniem zakupu projektu gotowego należy uzyskać od właściwego organu administracji informację o jego przydatności do realizacji na wskazanej działce. Może się bowiem okazać, że miejscowe przepisy dotyczące zabudowy (np. na terenach parków krajobrazowych) mogą uniemożliwiać realizację tego projektu w formie podstawowej, a z kolei jego adaptacja musiałaby mieć zbyt szeroki zakres.
 • Za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami w dniu złożenia projektu z wnioskiem o pozwolenie na budowę odpowiedzialność ponosi autor adaptacji. Obowiązki te wynikające z tytułu sprawowania funkcji projektanta w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane” przejmuje autor adaptacji.
 • Jeden projekt gotowy (komplet 4 egz.) może być przeznaczony wyłącznie dla pojedynczej realizacji.
 • Materiały budowlane oraz zastosowane urządzenia wymienione w projekcie gotowym powinny posiadać aprobaty techniczne i odpowiadać wymaganiom aktualnie obowiązujących norm. Można je stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie wtedy, gdy wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
 • Roboty budowlane i rzemieślnicze wskazane w projekcie gotowym muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w ich zakresie przepisami.
 • Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej i elektrycznej przedstawionej w projekcie gotowym należy zawsze zlecać specjalistycznym zakładom.

 

Adaptacja

Każdy projekt gotowy wymaga adaptacji; nawet taki, który w całości spełnia warunki lokalne i nie wymaga wprowadzenia w nim żadnych zmian. Adaptacja projektu gotowego jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Polega ona na przystosowaniu wybranego projektu gotowego do:

 • wymogów prawa budowlanego
 • aktualnie obowiązujących norm i przepisów
 • wymogów związanych z konkretną działką przeznaczoną pod budowę domu
 • indywidualnych potrzeb inwestora.

 

Prace adaptacyjne składają się z dwóch części – obowiązkowej i opcjonalnej. Część obowiązkowa obejmuje:

 • dostosowanie projektu do: wymagań decyzji o warunkach zabudowy lub wytycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stref obciążeń konstrukcyjnych
 • sporządzenie planu zagospodarowania terenu działki na odpowiedniej mapie geodezyjnej
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym i lokalizacją działki budowlanej dokumentów (opinie, oświadczenia, ustalenia, ekspertyzy, opracowania projektowe i ich uzgodnienia z odpowiednimi urzędami i instytucjami)
 • przejęcie funkcji głównego projektanta obiektu.

 

Część opcjonalna obejmuje dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb inwestora, a więc wprowadzenie takich zmian, które dotyczą:

 • wielkości, układu ścianek działowych i funkcji pomieszczeń
 • kształtu, wielkości, ilości i rozmieszczenia otworów (stolarki) okiennych (okien połaciowych) i drzwiowych,
 • rodzaju materiałów budowlanych lub zastosowania innej technologii realizacji niż została przyjęta w projekcie
 • korekty trzonów kominowych
 • kształtu i kąta nachylenia połaci dachu
 • doprojektowania lub rezygnacji z podpiwniczenia budynku, garażu, balkonów, tarasów
 • sposobu ogrzewania itp.
 • uwzględnienia innych potrzeb inwestora.

 

Wprowadzenie zmian do projektu wymaga wcześniejszej ich akceptacji przez jednostkę autorską (ochrona praw autorskich), tj. biuro projektowe lub autora architektury. Zgody takie muszą być udzielane na piśmie.
Bez akceptacji jednostki autorskiej projektu można zmieniać w projekcie wewnątrz domu wszystko co nie wpływa na wygląd, proporcje i konstrukcję budynku (nie pociąga za sobą zmian widocznych na elewacjach).

Adaptacji projektu gotowego winien dokonać tylko projektant posiadający uprawnienia do projektowania, a więc ten który może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. On też musi się legitymować przynależnością do Izby Architektów. Projektant ten (a nie autor architektury projektu gotowego!) ponosi odpowiedzialność za zakres adaptacji i jej poprawność oraz zgodność projektu z obowiązującymi normami i przepisami w dniu jego złożenia do urzędu celem otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Najlepiej na autora adaptacji wybrać projektanta w miejscu zamieszkania inwestora lub z terenu, na którym jest położona działka budowlana.

Projektowany zakres zmian adaptacyjnych - w zakresie rysunkowym i tekstowym – winien być naniesiony trwałą i czytelną techniką graficzną w kolorze czerwonym na wszystkich oryginalnych (czterech) egzemplarzach projektu oraz opieczętowany i podpisany przez uprawnionego projektanta-adaptatora.

Od projektu gotowego do projektu budowlanego

Zaadaptowany projekt gotowy to dopiero jedna czwarta dokumentacji, którą można z pełną odpowiedzialnością nazwać projektem budowlanym. Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wstępnych warunkach zasilania w podstawowe media należy wykonać projekt zagospodarowania działki i projekty przyłączy mediów.
Projekt budowlany powinien zawierać:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu - sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: granice działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni oraz wskazujący: charakterystyczne elementy, wymiary, rzędne o wzajemne odległości obiektów w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 • projekt architektoniczno-budowlany (indywidualny lub gotowy) - opracowanie zawierające niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe, określające funkcję, formę i konstrukcję projektowanego obiektu budowlanego, przedstawione w opisach technicznych i na rysunkach. Jeżeli jest to projekt gotowy, a nie indywidualny, to zawiera dodatkowo: zakres obowiązków projektanta adaptującego oraz zakres dopuszczalnych zmian w projekcie nie naruszających praw autorskich, kopie uprawnień projektantów oraz zaświadczeń o przynależności autorów do izb zawodowych (aktualnych na czas opracowania projektu gotowego).
  Projekt gotowy domu musi spełniać wymagania techniczne i formalne, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień jego opracowania.
  Projekt musi składać się z czterech identycznych egzemplarzy.
 • zgodę autorską jednostki projektowej rozpowszechniającej dany projekt gotowy na wprowadzenie do niego zmian w ramach adaptacji
 • oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw mediów (stosownie do zapotrzebowania) energii, ciepła, gazu i odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do uzbrojenia (sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych) oraz dróg
 • geotechniczne warunki posadowienia obiektów (badania geologiczno-inżynierskie gruntu).

 autor: Elżbieta Teleśnicka

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Projektowanie / Architekci, Przed budową, Prawo i formalności
Podobne: Komfortowy układ pomieszczeń, Jak sprawdzić przed kupnem, czy na działce można wybudować dom, Projekt domu według feng-shui, Uzgodnienia dostawy mediów – część 3: gaz, Usytuowanie domu na działce
Słowa kluczowe: architekci, architektura, biuro architektoniczne, projekty domów, domy projekty, projekt domu,