×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie wiąże się ściśle z rodzajem sprawowanej funkcji w procesie budowlanym. Pod względem prawnym konsekwencje (gdy wykryto nieprawidłowości, czy zagrożenia, a w skrajnych przypadkach, gdy doszło do katastrofy budowlanej) mogą być wyciągnięte od osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, czyli od takich, które posiadają uprawnienia budowlane w zakresie sprawowanej funkcji i które podczas przebiegania procesu budowlanego były odpowiedzialne za poszczególne etapy.

Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby, które:

 • Dopuściły się występków czy wykroczeń określonych ustawą;
 • Zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • Wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne;
 • Niespełniana lub spełniają niedbale swoje obowiązki;
 • Uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki wynikające z pełnienia tego nadzoru.

W przypadku orzeczenia winy, na oskarżoną osobę może być nałożona kara. W najlżejszym przypadku jest to tylko upomnienie. W gorszych może to być konieczność ponownego zdania egzaminu w wyznaczonym przez komisję terminie lub zakaz wykonywania zawodu od jednego roku do lat pięciu w połączeniu z ponownym zdaniem egzaminu po upływie nałożonej kary. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej określany jest w latach i miesiącach, a czas mierzony jest od dnia, w którym decyzja zakazie stała się ostateczna. Zwykle najwyższy wymiar kary nakładany jest na osobę, która dopuściła się działań mających wpływ na znaczną szkodliwość społeczną.

Zakaz sprawowania samodzielnej funkcji technicznej może być również nałożony na osobę, która:

 • Pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie podjęła działania, które skutkują pociągnięciem do odpowiedzialności zawodowej;
 • Uchyla się od złożenia egzaminu nakazanego przez komisję.

Przy nakładaniu kary uwzględniana jest dotychczasowa karalność z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Po upływie czasu „zawieszenia” sprawowania funkcji, ukarana osoba musi przystąpić do ponownego egzaminu. Jeśli wynik pierwszego podejścia jest negatywny, wyznaczany jest drugi termin, który jest jednocześnie terminem ostatecznym. W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej przy drugim podejściu, stwierdza się utratę uprawnień do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie zostaje wszczęte na wniosek organu nadzoru budowlanego, złożonego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Wniosek ten, złożony przez organ właściwy dla miejsca popełnionego czynu, powinien zawierać zdefiniowanie czynu oraz uzasadnienie faktyczne dla podjętych przez dany organ działań wraz ze wskazaniem dowodów winy / zaniedbań.

Orzeczenia dokonują organy samorządu zawodowego, których działania regulują odrębne przepisy.

Ostateczna decyzja o ukaraniu, w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie zostaje wpisana do centralnego rejestru ukaranych i przesyła się ją do wiadomości:

 • Pracodawcy osoby ukaranej;
 • Właściwemu stowarzyszeniu;
 • Organowi, który wydał ukaranemu uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
 • Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie nie może być wszczęte po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania przez organy nadzoru budowlanego informacji o popełnieniu czynu, powodującego tę odpowiedzialność i nie później niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia budowy / wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Możliwe jest zatarcie kary, potwierdzone odnotowaniem tego faktu w centralnym rejestrze ukaranych i poinformowaniem zainteresowanych stron. Orzeczenie takie wydaje ten sam organ, który w I instancji odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekł winę. Zatarcie kary dotyczy przypadków, gdy ukarany wykonywał samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, i nie był w tym czasie ponownie ukarany, przez okres:

 • 2 lat – w przypadku upomnienia;
 • 3 lat – od złożenia egzaminu – dla upomnienia z nałożoną koniecznością powtórnego zdania egzaminu;
 • 5 lat – po przywróceniu prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – w przypadku zakazu sprawowania tej funkcji z koniecznością ponownego zdania egzaminu.

Z praktycznego punktu widzenia, dla Inwestora ważna jest informacja, czy osoby, które zatrudnia dla sprawowania poszczególnych funkcji technicznych miały prawo do ich wykonywania bądź też mają – dla inwestycji, które dopiero się zaczną.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego w zakresie, do którego „kandydat” przystąpił , oraz po uiszczeniu składek członkowskich (najważniejsze to ubezpieczenie podstawowe OC i ewentualnie ubezpieczenia nadwyżkowe), zostają nadane uprawnienia, pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z jednoczesnym wpisem na listę członkowską. Obecnie, w dobie Internetu, jest ona powszechnie dostępna na oficjalnej stronie PIIB (Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa), gdzie w zakładce „Lista członków” po wpisaniu imienia, nazwiska i okręgu przynależności (decydujący jest adres zameldowania) można sprawdzić, czy dana osoba przynależy do grupy uprawnionej: wraz z numerem uprawnień pojawi się informacja o dacie ważności zaświadczenia (można je sprawdzić dla dowolnego okresu czasu – tego, który nas interesuje) lub też dodatkowe informacje o członkostwie. Jeśli wyniki wyszukiwania nie wskażą żadnych osób, pasujących do posiadanych przez nas danych, jest to już pierwszy sygnał alarmowy, że coś może być „nie tak”. Warto wówczas poprosić osobę, którą planujemy zatrudnić o przedstawienie odpowiednich dowodów ( potwierdzających nadanie uprawnień, opłacenie świadczeń z tytułu OC) na to, że może wykonywać samodzielną funkcję techniczną w budownictwie na stanowisku, które zamierzamy jej zaproponować.

Ponieważ odebranie uprawnień dotyczy sytuacji bardzo ciężkich przewinień, nie jest sytuacją nagminnie spotykaną. Również budowlańcy, którzy przechodzą okres „próby” opisanej powyżej, zdają sobie sprawę z konsekwencji jakie niosłoby za sobą takie oszustwo. Nie warto więc popadać w paranoję i węszyć podstępu.
autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Warunki techniczne - bezpieczeństwo konstrukcji, Budowa garażu – pozwolenie czy zgłoszenie, Kiedy można rozpocząć budowę, Warunki techniczne - oszczędnośc energii i izolacyjnośc cieplna, Świadectwo energetyczne budynku
Słowa kluczowe: uprawnienia, cofnięcie uprawnień, egzamin