×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Przepisy Prawa budowlanego precyzyjnie określają prawa i obowiązki, a także zakres odpowiedzialności poszczególnych osób, biorących udział w procesie budowlanym. Przepisy wymagają, aby uczestnicy procesu (z wyłączeniem inwestora) posiadali określoną wiedzę techniczną, potwierdzoną poprzez posiadanie uprawnień budowlanych.

Uczestnikami takiego procesu są:

 • inwestor
 • inspektor nadzoru inwestorskiego
 • projektant
 • kierownik budowy lub kierownik robót.
Grupa tych osób ma decydujący wpływ na przebieg całego procesu budowlanego.

 

Inwestor

Do jego obowiązków należy zorganizowanie całego procesu budowlanego, przy jednoczesnym uwzględnieniu zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jednak w szczególności ma on zapewnić:

 1. Opracowanie projektu budowlanego, a także w razie potrzeby – innych projektów.
 2. Objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy.
 3. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 4. Wykonanie i odbiór robót budowlanych.
 5. W przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzór nad wykonywaniem prac budowlanych – przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Inwestor może również ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, a także zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. Chyba, że już wcześniej właściwy organ, w decyzji o pozwoleniu na budowę, nałożył na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego. Nałożenie takiego obowiązku następuje w dwóch przypadkach; mianowicie, gdy jest to uzasadnione:
 • wysokim stopniem skomplikowania obiektu, bądź robót budowlanych
 • przewidywanym wpływem obiektu lub prac budowlanych na środowisko.
Rodzaje obiektów, przy realizacji których wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, a także listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne (jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego), określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku. Tak więc ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie, m.in.:
 1. Obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2500 m3 i większej.
 2. Budynków wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów.
 3. Obiektów budowlanych, które podlegają ocenie oddziaływania na środowisko (obiekty te określone zostały w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie i kształtowaniu środowiska).
 4. Budynków zawierających ustroje konstrukcyjne takie, jak powłoki, łupiny, tarcze, łuki i kopuły oraz linowe, wiszące (bez względu na ich rozpiętość), a także fundamenty inne niż proste ławy i stropy fundamentowe, posadowione bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym.
 5. Obiektów zawierających elementy konstrukcyjne:
  • o rozpiętości 12 m i większej, wysięgu 3 m i większym lub o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej
  • poddane obciążeniu użytkowemu 5 kN/m2 i większemu, obciążeniu zmiennemu ruchomemu, a także zwymiarowane z uwzględnieniem wpływów dynamicznych, termicznych, skurczów materiałowych lub ruchów podpór
  • sprężane na budowie lub na miejscu ich wbudowania w obiekcie budowlanym, a także poddane zabezpieczeniu cięgien sprężających i ich urządzeń kotwiących.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Do jego podstawowych obowiązków należy:

 1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
 4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także – na żądanie inwestora – kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

 • Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące:
  • usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń
  • wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych
  • Przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
 • Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót:
  • dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót
  • wstrzymania dalszych prac budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

 

W przypadku budowy obiektu budowlanego, który wymaga ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich wszelkich czynności na budowie.

Projektant

Do jego podstawowych obowiązków należy:

 1. Opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o której mowa w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) lub w pozwoleniu – o którym mowa w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, a także zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 2. Zapewnienie, jeśli zajdzie taka potrzeba, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.
 3. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 4. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
 5. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.
 6. Sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w ustawie o wyrobach budowlanych.
 7. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:
  • stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem
  • uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
 8. Zapewnienie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. Obowiązek ten nie dotyczy:
  • zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych (np. zagadnienia sanitarne, przeciwpożarowe, BHP)
  • projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

 

Projektant, a także sprawdzający projekt architektoniczno-budowlany, do projektu dołącza oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

 • Wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy, dotyczących jej realizacji.
 • Żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:
  • stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia
  • wykonywania ich niezgodnie z projektem.

 

Kierownik budowy lub kierownik robót

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. Taki plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się m.in. w przypadku, gdy:

 • przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobo-dni
 • charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia robót budowlanych stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, np.:
  • wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m
  • roboty, przy wykonywaniu których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m
  • rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m
  • montaż i demontaż rusztowań przy budynkach wysokich
  • roboty wykonywane przy użyciu dźwigów
  • roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych
 • przy prowadzeniu prac, występuje ryzyko działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, np.:
  • roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest
  • prace budowlane prowadzone są w pobliżu linii wysokiego napięcia
 • przewidywane roboty budowlane będą wymagały użycia materiałów wybuchowych, np.:
  • roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu
  • roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów
 • prace budowlane będą dotyczyły montażu lub demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.

 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu powyższych robót budowlanych objęte są odrębnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W rozporządzeniu minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określił:

 • szczegółowy zakres i formę:
  • informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  mając na uwadze specyfikę projektowanego obiektu budowlanego
 • szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych (wymienionych powyżej), mając na uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje.
  Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:
  1. Protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej, a także podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego.
  2. Prowadzenie dokumentacji budowy.
  3. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie tą budową, w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, a także przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
  4. Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
   • przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno
   • przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów.
  5. Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  6. Wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych.
  7. Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.
  8. Wstrzymanie robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu.
  9. Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy, dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem.
  10. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.
  11. Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu, bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania, wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie, prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.
  12. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
  13. Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia:
   • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
   • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
Kierownik budowy ma prawo:
 • Występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.
 • Ustosunkowanie się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

 

Uwaga! Nie dopuszcza się łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynika to z charakteru obu tych funkcji jako, że zadaniem inspektora nadzoru jest przede wszystkim wykonywanie czynności kontrolnych, także w stosunku do kierownika budowy. Połączenie tych funkcji uniemożliwiałoby dokonywanie skutecznej i obiektywnej kontroli całego procesu budowlanego.
autor: Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie, Kiedy można rozpocząć budowę, Scalenie i podział gruntów, Uzgodnienia dostawy mediów – część 1: energia, Budowa systemem zleconym
Słowa kluczowe: kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru, prawa, obowiązki