×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Warto waszym zdaniem obecnie pracować w Policji? Trudno dostać tam pracę?
adamm90, 16 sie 12:54
Wielu z nas staje przed tym pytaniem kiedy nasza pralka niestety ulega awarii. Czasami okazuje...
maksik, 16 sie 11:32
Mam nietypowe pytanie, mam w domu płaski dach i chciałbym zamontować w nim okno. Znalazłem...
maksik, 16 sie 09:05
 

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę

Zanim rozpoczną się jakiekolwiek prace budowlane na terenie naszej nieruchomości, wcześniej należy uzyskać pozwolenie na budowę domu. Proces ten nie należy do „najprzyjemniejszych” i często jest długotrwały. Wymaga on żmudnego zbierania całej masy potrzebnych dokumentów. Jednak warto zawczasu dokonać wszystkich niezbędnych, papierkowych formalności, by później w spokoju cieszyć się stopniowym wznoszeniem przyszłego gniazdka.

W związku z tym należy wypełnić wniosek o pozwolenie na budowę, który wraz z innymi dokumentami złożymy w starostwie lub urzędzie gminy (w przypadku gdy starosta powierzył organowi gminy wykonywanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej). We wniosku zamieszczamy podstawowe informacje takie, jak:

 • Dane identyfikacyjne inwestora (imię, nazwisko, bądź nazwę instytucji oraz adres), a także pełnomocnika (jeżeli działa w imieniu inwestora).
 • Nazwę oraz rodzaj całego zamierzonego przedsięwzięcia budowlanego, rodzaj obiektu (zespołu obiektów) lub robót budowlanych, a także adresy tych inwestycji i oznaczenia geodezyjne terenu (nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki).

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z:
  • oświadczeniem projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
  • zaświadczeniami (aktualnymi na dzień opracowania projektu) o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego
  • opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb), dotyczącymi np.:
   • prowadzenia robót przy obiekcie lub też na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Wojewódzki Konserwator Zabytków)
   • inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, bądź inwestycji zlokalizowanych na obszarze Natura 2000
   • zjazdu i włączenia do drogi publicznej, a także lokalizacji obiektu budowlanego w pasie drogowym (właściciel drogi)
   • wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)
   • wycinki drzew (Wydział Środowiska i Rolnictwa)
   • zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków (Zakład Gospodarki Komunalnej)
   • dostawy energii elektrycznej (Zakład Energetyczny)
   • przyłączenia do sieci telekomunikacyjnych (Telekomunikacja Polska lub inny dostawca)
   • dostawy gazu (Zakład Gazowniczy)
   • dostawy energii cieplnej (Miejska Gospodarka Komunalna)
   • odprowadzanie wód opadowych i gruntowych do sieci kanalizacji deszczowej, będącej w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej
   • uzgodnień w zakresie gospodarki wodnej i melioracji, odprowadzanie wód opadowych i gruntowych (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych)
   • lokalizacji obiektu budowlanego na obszarze rzek i terenów zalewowych (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej)
   • skrzyżowania infrastruktury technicznej z liniami kolejowymi (Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowych)
   • lokalizacji obiektu budowlanego na obszarze otaczającym lotnisko lub inne lądowisko (Urząd Lotnictwa Cywilnego)
   • lokalizacji obiektu budowlanego na terenie Pomnika Zagłady lub w zasięgu jego strefy (Wojewoda)
   • zabezpieczeń przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw sanitarno-higienicznych (rzeczoznawca).
  Projekt budowlany powinien:
  • spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
  • być dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych
  • zawierać:
   • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie; projekt ten powinien obejmować: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości między obiektami, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
   • projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia
   • stosownie do potrzeb, oświadczenie właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg
   • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Akt własności może być potwierdzony przez:
  • wypis z księgi wieczystej
  • akt notarialny zakupu, bądź darowizny
  • orzeczenie sądowe o nabyciu spadku lub dziale spadku
  • umowę użyczenia, dzierżawy, najmu z wyraźnie określonym prawem do prowadzenia robót budowlanych
  • pisemną zgodę właściciela (współwłaściciela) na prowadzenie prac budowlanych.
 3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną dla inwestora, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Specjalistyczną opinię, wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną (wskazaną przez właściwego ministra), dotyczącą:
  • projektów budowlanych zawierających nowe, jeszcze nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne (nie znajdujące podstaw w przepisach prawnych i Polskich Normach)
  • obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników.
 5. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis).
 6. Uiszczenie opłaty skarbowej:
  • za pełnomocnictwo (opłata ta nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi lub rodzeństwu, bądź gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)
  • za zatwierdzenie projektu budowlanego
  • za pozwolenie na budowę (wysokość stawki uzależniona jest od przeznaczenia budowanego obiektu)
  • za pozwolenie na przebudowę lub remont obiektu budowlanego (stawka wynosi 50% pierwotnej kwoty).

Pozwolenie na budowę otrzymujemy najczęściej w ciągu 65 dni od chwili złożenia dokumentów w urzędzie. Jednak czas ten może się nieco wydłużyć, jeśli starosta musiałby uzgodnić wniosek z innymi organami państwowymi.

Po otrzymaniu decyzji z urzędu, zainteresowanym stronom, przysługuje prawo odwołania od niej w terminie 14 dni. Pamiętajmy, iż nasi sąsiedzi również mogą wnieść sprzeciwić w naszej sprawie. Także zanim złożymy wniosek porozmawiajmy z najbliższym sąsiedztwem, czy planowane przez nas roboty budowlane nie będą im w niczym przeszkadzać. Jeśli już uzyskaliśmy pozwolenie oraz nasi sąsiedzi nie wnieśli sprzeciwu, to jeszcze zanim przystąpimy do prac budowlanych musimy zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót (co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem). Nie zapominajmy również o innych formalnościach takich, jak: pobranie z urzędu Dziennika Budowy (należy go złożyć do zarejestrowania w Wydziale Architektury i Budownictwa), zatrudnienie kierownika budowy, nadzorującego prace (jego oświadczenie należy dostarczyć do nadzoru budowlanego), a także o ustawieniu przed domem tabliczki informacyjnej.

Należy pamiętać, że decyzja o pozwoleniu na budowę jest objęta terminem ważności i wygaśnie, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, bądź też gdy budowa zostanie przerwana na okres dłuższy niż 3 lata.

Na koniec należy zwrócić uwagę, iż całościowa procedura załatwiania spraw formalnych może różnić się w zależności od lokalnych wymogów stawianych przez gminę. Dlatego w celu uzyskania precyzyjnych, a także aktualnych informacji, dobrze jest udać się osobiście do rejonowego Wydziału Architektury.
autor: mgr inż. Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Przed budową, Prawo i formalności
Podobne: Nasza budowa a interes osób trzecich, Nadzór autorski i inwestorski, Remont dachu z prawnego punktu widzenia, Kiedy potrzebujemy decyzję WZ, Warunki techniczne - higiena i zdrowie
Słowa kluczowe: pozwolenie na budowę, procedura, formalności, załatwienie pozwolenia na budowę, jak uzyskać pozwolenie na budowę, wymagane dokumenty, wymagania, przepisy prawne