×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Procedura zgłoszenia robót

Istnieje wiele prac remontowo-budowlanych, które są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Jednak nie oznacza to całkowitego braku kontroli ze strony administracji – alternatywą dla pozwoleń na budowę stały się zgłoszenia. (Patrz artykuł: Remont zgodny z prawem – wymagane zgłoszenie czy pozwolenie na budowę). Procedura ta ma na celu skrócenie i uproszczenie, często dość zagmatwanego, procesu budowlanego.

Podobnie, jak wniosek o pozwolenie na budowę, tak i zgłoszenie składamy w starostwie, bądź urzędzie gminy (w przypadku gdy starosta powierzył organowi gminy wykonywanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej), w odpowiednim Wydziale Architektury. Formularz zgłoszenia powinien zawierać:

 • nazwę oraz adres inwestycji
 • numer działki ewidencyjnej, według ewidencji gruntów i budynków
 • rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
 • przewidywany termin rozpoczęcia robót.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Akt własności może być potwierdzony przez:
  • wypis z księgi wieczystej
  • akt notarialny zakupu, bądź darowizny
  • orzeczenie sądowe o nabyciu spadku lub dziale spadku
  • umowę użyczenia, dzierżawy, najmu z wyraźnie określonym prawem do prowadzenia robót budowlanych
  • pisemną zgodę właściciela (współwłaściciela) na prowadzenie prac budowlanych.
 2. W zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki (w 3-ech egzemplarzach), a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (np. pozwolenie konserwatorskie, prawomocna decyzja środowiskowa, pozwolenie wodno-prawne, itp.).
 3. Trzy egzemplarze aktualnych map z określeniem zakresu robót budowlanych.
 4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, w przypadku zgłoszenia budowy:
  • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; dodatkowo projekt ten powinien być skonsultowany z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • przyłączy do budynków:
   • elektroenergetycznych
   • wodociągowych
   • kanalizacyjnych
   • gazowych
   • cieplnych
   • telekomunikacyjnych.
 5. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w związku z budową obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
 6. Opinię hydrogeologiczną lub opinię geotechniczną podłoża gruntowego, w przypadku budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.
 7. Dokumenty poświadczające posiadanie, przez projektantów wymaganych prawem, właściwych uprawnień, tj. decyzja potwierdzająca posiadanie właściwych uprawnień oraz zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (dokumenty powinny być aktualne na dzień opracowania projektu).
 8. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis).
 9. Uiszczenie opłaty skarbowej:
  • za pełnomocnictwo (opłata ta nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi lub rodzeństwu, bądź gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

 

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania prac można przystąpić, jeżeli w przeciągu 30 dni od chwili doręczenia zgłoszenia właściwemu organowi nie wniesie on, w drodze decyzji, sprzeciwu (jest to tzw. zasada milczącej zgody – samo milczenie i brak wniesienia sprzeciwu kończy postępowanie administracyjne i upoważnia do podjęcia robót), jak również nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Właściwy organ może wnieść sprzeciw i odrzucić nasze pierwotne wnioski, jeżeli:

 • Zgłoszenie będzie dotyczyć budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Budowa lub wykonywanie robót budowlanych, objętych zgłoszeniem będzie naruszać ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bądź inne przepisy.
 • Zgłoszenie będzie dotyczyć budowy tymczasowego obiektu budowlanego (nie połączonego trwale z gruntem, przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce) w miejscu, w którym taki obiekt już istnieje.

 

Urząd może nałożyć również, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub wykonywania robót budowlanych (objętych obowiązkiem zgłoszenia), jeżeli uzna, że ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
 • pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
 • pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych
 • wprowadzenie, utrwalenie, bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

Istnieje możliwość odwołania od decyzji o sprzeciwie lub od decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Takie odwołanie należy kierować do wojewody za pośrednictwem Wydziału Architektury w terminie 14 dni od momentu otrzymania decyzji.

Należy pamiętać, że jeżeli przystąpimy do wykonywania jakichkolwiek czynności budowlanych bez wymaganego ich zgłoszenia, albo pomimo wniesienia sprzeciwu to staniemy się sprawcami samowoli budowlanej. W przypadku wykrycia wykonywania nie zgłoszonych prac, właściwy organ nakaże wstrzymanie wszelkich robót budowlanych i nałoży obowiązek dostarczenia niezbędnej dokumentacji oraz uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Po spełnieniu tych warunków organ zezwoli na dokończenie prac budowlanych, w przypadku gdy nie zostały one zakończone, bądź je zalegalizuje, jeśli są ukończone. Natomiast w przypadku nie spełnienia nałożonych wymogów właściwy organ nakaże rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie, bądź już wybudowanego.

Czasem może się zdarzyć, iż właściwy organ w ciągu 30 dni nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia, które zgodnie z prawem wymagało uzyskania pozwolenia na budowę, zaś nieświadomy inwestor rozpoczął prace budowlane. Wówczas w przypadku wykrycia błędu, organ administracyjny przeprowadzi postępowanie naprawcze. W związku z tym, iż inwestor nie ponosi tu żadnej winy, nie można zarzucić mu wykonania samowoli budowlanej, ani nałożyć opłaty legalizacyjnej.
autor: mgr inż. Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Przed budową, Prawo i formalności
Podobne: Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, Prywatny basen – formalności, Kosztorys budowy, Odbiór techniczny, Brak wody na budowie – jak ją zapewnić, jak oszczędzić
Słowa kluczowe: zgłoszenie robót, zgłoszenie budowy, pozwolenie na budowę, procedura