×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Projekt zagospodarowania działki

Projekt zagospodarowania działki wraz z innymi dokumentami (m.in. projektem architektoniczno-budowlanym, wynikami badań geologiczno-inżynierskimi, oświadczeniami właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw i przyłączeniu mediów, a także odbiorze ścieków, itp.), składa się na projekt budowlany. Kompletny projekt budowlany stanowi podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projekt zagospodarowania działki wykonuje osoba, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania i jest członkiem izby samorządu zawodowego – Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Wpis na listę członków właściwej izby powinien być potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany nie muszą być wykonane przez tą samą osobę. Ma to miejsce zazwyczaj przy wyborze projektów gotowych, które wymagają adaptacji, czyli przystosowania do istniejących warunków techniczno-budowlanych, określonej nieruchomości.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa szczegółowe wymagania, dotyczące zakresu i formy całościowego projektu budowlanego, a w tym także projektu zagospodarowania działki lub terenu. Tak, więc projekt zagospodarowania działki powinien składać się z części opisowej oraz rysunkowej, sporządzonej na kopii aktualnej mapy zasadniczej, bądź mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na mapie, projekt powinien być sporządzony w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego, a także zapewniającej jego przejrzystość i czytelność. Zarówno część opisowa, jak i rysunkowa powinna być sporządzona z uwzględnieniem specyfiki oraz charakteru obiektu, a także stopnia skomplikowania prac budowlanych. W szczególności uwzględniając cechy danego obiektu budowlanego takie, jak: przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres oddziaływania na otoczenie oraz złożoność rozwiązań technicznych. Ponad to:

Część opisowa – powinna określać:

 • przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów
 • istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu
 • projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:
  • urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,
  • układ komunikacyjny,
  • sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym,
  • ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu
 • zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia:
  • zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych,
  • dróg, parkingów, placów i chodników,
  • zieleni,
  • oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 • dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego
 • informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych, a także ich otoczenia, w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi
 • inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Część rysunkowa – powinna określać:

 • orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata
 • granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia; w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg uciążliwości, zasięg obszaru ograniczonego użytkowania, układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego układu, charakterystyczne rzędne i wymiary
 • ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu
 • ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji, a także układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu
 • urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkość źródeł, usytuowanie stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów straży pożarnej oraz charakterystyczne rzędne i wymiary
 • układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych
 • układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych i złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów
 • w razie potrzeby rezerwę i podział terenu wynikający z programu całego zamierzenia budowlanego oraz przewidywanej rozbudowy
 • granice obszaru terenu zamkniętego i zewnętrznych stref ochronnych, na którym znajdują się obiekty budowlane służące obronności i bezpieczeństwu państwa.
Powyższe dane mogą być zamieszczone na dodatkowych rysunkach, jeżeli poprawi to czytelność projektu zagospodarowania działki lub terenu. W razie konieczności przedstawienia układu sieci, przewodów i urządzeń instalacji zewnętrznych na oddzielnych rysunkach, należy do projektu załączyć zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia działki lub terenu.

 
autor: Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Geodezja i kartografia, Przed budową, Prawo i formalności
Podobne: Uzgodnienia dostawy mediów – część 2: woda, Wszystko o mapach geodezyjnych, Koszty adaptacji gotowego projektu, Kosztorys budowy, Budowa systemem zleconym
Słowa kluczowe: geodeta praca, geodezja, usługi geodezyjne,