×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Prywatny basen – formalności

Nawet, jeżeli posiadanie basenu wydaje się być niepotrzebne, to jednak jeśli kogoś stać na taki wydatek, to czemuż by nie miał pokusić się o własne kąpielisko w pobliżu domu. Dobrze jednak, gdyby budowa, zarówno basenu w ogrodzie jak i wewnątrz domu, była zaplanowana przed rozpoczęciem prac związanych z powstawaniem obiektu mieszkalnego i zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego. Znacznie ułatwi nam to wszelkie sprawy organizacyjno – formalne z tym związane. Jednak możliwość wybudowania basenu, bądź sam pomysł mogą pojawić się dużo później, już po ukończeniu i zagospodarowaniu całej nieruchomości. Wówczas należy liczyć się z tym, iż może nam to przysporzyć wielu dodatkowych prac oraz związanych z nimi kosztów.

Lokalizacja basenu na terenie ogrodu jest praktycznie dowolna. Jednak, jeśli będzie to miejsce, które już od dłuższego czasu jest w pełni zagospodarowane i zaczęło tętnić swoim życiem, to należy liczyć się z tym, że wiele trzeba będzie zniszczyć (przekopać trawnik, usunąć ziemię, zniszczyć sadzonki – kwiaty, krzewy, a niekiedy nawet drzewa). Również trzeba pamiętać, aby lokalizacja basenu w ogrodzie nie powodowała zbyt dużego zawilgocenia gruntu, a co za tym idzie obniżenia poziomu bezpieczeństwa konstrukcji obiektów już istniejących. Najlepiej wybrać tą część ogrodu, która jest jak najdłużej nasłoneczniona – woda w basenie będzie naturalnie się nagrzewać, a także jak najmniej zadrzewiona – spadające liście mogą spowodować znaczne zanieczyszczenie.

W świetle Prawa budowlanego przydomowy basen jest obiektem budowlanym, a formalności związane z jego budową zależą od całkowitej powierzchni kąpieliska. Tak więc, jeżeli wielkość planowanego basenu (lub oczka wodnego) nie przekroczy 30 m2, wówczas wymagane jest jedynie zgłoszenie zamiaru budowy do urzędu, właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych i określić w nim rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania prac budowlanych, a także termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Akt własności może być potwierdzony przez następujące dokumenty:

 • wypis z księgi wieczystej
 • akt notarialny zakupu, bądź darowizny
 • orzeczenie sądowe o nabyciu spadku lub dziale spadku
 • umowę użyczenia, dzierżawy, najmu z wyraźnie określonym prawem do prowadzenia robót budowlanych
 • pisemną zgodę właściciela (współwłaściciela) na prowadzenie prac budowlanych.

 

W zależności od potrzeb, dodatkowo konieczne może okazać się dołączenie odpowiednich szkiców lub rysunków, a także pozwoleń, uzgodnień i opinii, wymaganych odrębnymi przepisami. Do wykonania zaplanowanych czynności budowlanych można przystąpić, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, a także nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac. Potem zgłoszenie traci ważność i załatwianie formalności trzeba będzie zaczynać od początku.

Natomiast, jeżeli planowana inwestycja ma mieć wymiary, np. 4 m x 8 m (czyli łącznie 32 m2), wówczas należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Również w przypadku budowy basenu krytego, bądź wewnątrz domu – co może wiązać się z wieloma przeróbkami konstrukcyjnymi, trzeba będzie wystarać się o takie pozwolenie. Na początek należy czytelnie wypełnić wniosek o pozwolenie na budowę, zamieszczając w nim podstawowe informacje, typu: dane personalne inwestora (m.in. imię, nazwisko, bądź nazwę instytucji oraz adres), a także pełnomocnika (jeżeli działa w imieniu inwestora) oraz nazwę i rodzaj całego zamierzonego przedsięwzięcia budowlanego wraz z adresem inwestycji i oznaczeniami geodezyjnymi terenu (m.in. nazwą obrębu, numerem arkusza mapy, numerem działki). Następnie do wniosku należy dołączyć:

 1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z:
  • opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb)
  • oświadczeniem projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
  • zaświadczeniami (aktualnymi na dzień opracowania projektu) o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego.
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną dla inwestora, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 4. Specjalistyczną opinię, wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną (wskazaną przez właściwego ministra), dotyczącą:
  • projektów budowlanych zawierających nowe, jeszcze nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne (nie znajdujące podstaw w przepisach prawnych i Polskich Normach)
  • obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników
 5. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub notarialnie poświadczony podpis)

Pozwolenie na budowę otrzymujemy najczęściej w ciągu 65 dni od chwili złożenia dokumentów w urzędzie. Jednak czas ten może się nieco wydłużyć, jeśli starosta musiałby uzgodnić wniosek z innymi organami państwowymi. Po otrzymaniu decyzji z urzędu, zainteresowanym stronom przysługuje prawo odwołania od niej w ciągu 14 dni. Jeśli wszystko się zgadza, to należy pamiętać, aby budowę rozpocząć przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Po upływie tego terminu decyzja traci ważność i cały proces formalny trzeba załatwiać od początku.

W przypadku, gdyby basen został wybudowany bez wymaganego pozwolenia, właściwy organ może nakazać jego rozbiórkę. Jeżeli jednak budowa była realizowana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w szczególności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź w przypadku jego braku – ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), wówczas właściwy organ może nakazać przedłożenie niezbędnej dokumentacji (koniecznej do uzyskania pozwolenia) oraz uiszczenie opłaty legalizacyjnej. W przypadku nie spełnienia powyższych wymogów w wyznaczonym terminie, właściwy organ nakaże rozbiórkę basenu, zarówno będącego w budowie, jak i już wybudowanego.
autor: Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Oczka wodne / Baseny, Prawo i formalności
Podobne: Kiedy potrzebujemy decyzję WZ, Kiedy można rozpocząć budowę, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Obowiązki właściciela oraz zarządcy nieruchomości, Remont dachu z prawnego punktu widzenia
Słowa kluczowe: oczka wodne, oczko wodne, basen,