×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!

Regulamin

Regulamin
Platformy internetowej NaszMajster.pl
Artykuł 1
Postanowienia ogólne

1. Platforma internetowa NaszMajster.pl prowadzona jest przez Chocologic spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Saska 4 lok. 115, 30-720 Kraków), NIP: 6793024954, REGON 121104250, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000344629, o kapitale zakładowym wynoszącym 5000 zł.
2. Regulamin jest stworzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zasady etyki przyjęte przez Administratora.
3. Celem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Platformy NaszMajster.pl oraz zasad jego funkcjonowania. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników NaszMajster.pl, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
4. Korzystanie z Platformy NaszMajster.pl oznacza wyrażenie zgody na pełne brzmienie Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
5. Wszelkie elementy dotyczące Platformy bądź zamieszczone w niej, w tym w szczególności jego nazwa, koncepcja opracowania, a także opracowanie graficzne oraz bazy danych a także niniejszy Regulamin podlegają ochronie prawnej.
6. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka prywatności.Artykuł 2
Definicje pojęć użytych w Regulaminie

1. Administrator - Chocologic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Saska 4 lok. 115, 30-720 Kraków), NIP: 6793024954, REGON 121104250, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000344629, o kapitale zakładowym wynoszącym 5000 zł,
2. Regulamin - niniejszy regulamin,
3. Użytkownik - osoba korzystająca z Platformy NaszMajster.pl
4. Platforma lub NaszMajster.pl - internetowa platforma NaszMajster.pl (www.NaszMajster.pl)
5. Dostęp Ogólny - powszechny dostęp do Platformy, niewymagający utworzenia Konta Użytkownika czy podawania jakichkolwiek danych osobowych. Dostęp Ogólny może nie pozwolić na dostępu do wszystkich funkcji (treści) Platformy.
6. Konto - indywidualne konto tworzone przez Użytkownika na stronach NaszMajster.pl w celu uzyskania dostępu do całości treści zawartych na Platformie. Konto zapewnia stworzenie indywidualnego profilu Użytkownika oraz zabezpieczenie przechowywanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem,
7. Aukcja - oznacza aukcję zamieszczoną na Platformie,
8. Oferta - oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę w trakcje trwania Aukcji,
9. Klienta - Użytkownik Platformy wystawiający Aukcję,
10. Wykonawca - Użytkownik Platformy zarejestrowany jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług remontowo-budowlanych lub będący sprzedawcą materiałów budowlanych,
11. Platforma - oznacza platformę internetową NaszMajster.pl.Artykuł 3
Polityka Platformy

1. Platforma NaszMajster.pl jest internetową platformą stworzoną jako miejsce wymiany informacji dotyczących szeroko pojętych kwestii remontowych i budowlanych oraz platformą, dzięki której Użytkownicy będą mogli nawiązać kontakt z Wykonawcami usług remontowo-budowlanych. Celem jej tworzenia jest ułatwienie uzyskania pomocy w zakresie wszelkiego rodzaju prac budowlanych oraz wsparcia niezbędnego do szybkiego i bezproblemowego zakończenia wszelkich remontów, a także wymiany doświadczeń w tym zakresie.
2. Informacje zawarte na stronach Platformy mają jedynie charakter poglądowy i jako takie nie mogą stanowić wyłącznego źródła informacji budowlanej. Każdy rodzaj prac oraz ich zakres należy oceniać indywidualnie, uwzględniając także specyfikę techniczną danego zadania. Informacje zawarte na stronach Platformy mają stanowić pomoc, nie mogą natomiast zastępować całkowicie bezpośrednich porad i usług fachowców.
3. Celem działania Administratora jest wyłącznie prowadzenie Platformy. Administrator nie udziela porad związanych z wykonywanie prac budowlanych, obowiązującego prawa lub zwyczajach handlowych i budowlanych.
4. Administrator nie jest pośrednikiem w zawieraniu umów między Użytkownikami, ani stroną takich umów.Artykuł 4
Zasady korzystania z Platformy

1. Dostęp do Platformy jest odbywa się przy pomocy publicznej sieci Internet (WWW).
2. Do korzystania z Platformy konieczne jest posiadanie przez Użytkownika odpowiednich urządzeń pozwalających na dostęp do sieci Internet, a także stosownego oprogramowania służącego do przeglądania jej zasobów, akceptującego pliki typu cookies. Do korzystania z niektórych funkcji Platformy niezbędne może być posiadanie konta e-mail (poczty elektronicznej).
3. Korzystanie z zasobów Platformy odbywać się może na dwa sposoby:
a) poprzez Dostęp Ogólny,
b) przy wykorzystaniu Konta Użytkownika.
4. Użytkownik może korzystać także z newsletterów prowadzonych przez redakcję platformy NaszMajster.pl.Artykuł 5
Dane zawarte na Platformie NaszMajster.pl

Platforma została podzielona na dwa zasadnicze zakresy informacyjne. Pierwszy z nich zawiera informacje i artykuły dotyczące remontów i prac budowlanych. W drugim dziale, Administrator zapewnia platformę wymiany zleceń między Użytkownikami-Klientami oraz Wykonawcami. Platforma ta ma za zadanie ułatwienie nawiązywania kontaktu między przyszłymi stronami umowy, której przedmiotem jest przedmiot Aukcji. Ponadto, na stronach umieszczone są także forum Użytkowników oraz newsletter.Artykuł 6
Dostęp Ogólny

1. Dostęp Ogólny polega na dostępie do danych zawartych na platformie NaszMajster.pl przez użytkowników sieci Internet nieposiadających Konta Użytkownika na stronie NaszMajster.pl W szczególności, poprzez dostęp ogólny istnieje możliwość zapoznania się z treściami umieszczonymi na Platformie (takimi jak z artykuły, komentarze na forum oraz treściami zawartymi na stronie aukcji).
2. Dostęp Ogólny może uniemożliwiać zapoznanie się z niektórymi treściami zamieszczonymi na stronach Platformy.
3. Korzystać z Platformy w ramach Dostępu Ogólnego mogą osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie). Osoby małoletnie po ukończeniu 13 roku życia mogą korzystać z Platformy jedynie po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych.Artykuł 7
Dostęp poprzez Konto Użytkownika

1. Dostęp do niektórych funkcji zawartych na Platformie NaszMajster.pl możliwy jest dopiero po utworzeniu osobistego Konta Użytkownika. Ograniczenie to podyktowane jest wyłącznie uwarunkowaniami technicznymi wynikającymi z konstrukcji danej funkcji.
2. Każdy Użytkownik ma prawo do założenia bezpłatnego Konta na Platformie, poprzez stworzenie osobistego profilu Użytkownika. Obsługą kont zajmuje się Administrator.
3. Utworzenie i korzystanie z konta na Platformie jest dobrowolne i bezpłatne. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia odpłatności za niektóre usługi. O odpłatności danej usługi Użytkownik zostanie w sposób wyraźny poinformowany przed skorzystaniem z takiej usługi.Artykuł 8
Rejestracja

2. Utworzyć Konto Użytkownika na Platformie NaszMajster.pl mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
3. Jeden Użytkownik może mieć w tym samym czasie jedynie jedno Konto na Platformie. W przypadku usunięcia Konta przez Administratora z winy Użytkownika, ponowne założenie Konta możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody Administratora.
4. Zakazane jest udostępnianie innym osobom Konta Użytkownika oraz danych pozwalających na logowanie się do Konta, jak również wykorzystywanie takich danych lub korzystanie z cudzego Konta Użytkownika. Od chwili rejestracji wszelkie działania przy wykorzystaniu Konta danego Użytkownika uważane są za działania tego Użytkownika, w szczególności skutki prawne umów zawartych przy wykorzystaniu Konta danego Użytkownika obciążają tego Użytkownika.
4. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z konta w serwisie NaszMajster.pl po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu i wypełnieniu i wysłaniu przez niego formularza rejestracyjnego oraz dokonaniu aktywacji Konta. Aktywacja Konta Użytkownika następuje poprzez link zawarty w wiadomości mailowej przesłanej na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Aktywacja może być dokonana w terminie do 24 godzin od otrzymania wiadomości.
5. Wysłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika autentyczności i zgodności danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym i prawnym.
6. Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania swojego imienia i nazwiska (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy podać firmę (nazwę) oraz osoby uprawnione do reprezentacji) oraz aktualnego adresu. W przypadku rejestracji jako Wykonawca, należy podać także firmę przedsiębiorcy, numer w odpowiednim rejestrze, numer NIP i Regon. W przypadku Użytkowników będących Klientami dane określone w niniejszym punkcie nie będą widoczne dla innych Użytkowników, jednakże dane te mogą być udostępnione drugiej stronie umowy zawartej za pośrednictwem platformy aukcyjnej.
7. Oprócz danych określonych w punkcie powyższym, każdy Użytkownik podczas rejestracji wybiera swój indywidualny login i hasło służące do logowania do jego Konta Użytkownika.
8. Login Wykonawcy powinien zawierać firmę (nazwę), pod którą dany Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą.
9. Login Użytkownika będącego Klientem może być wybrany dowolnie, z tym, że zakazane jest tworzenie loginu umożliwiającego bezpośredni kontakt z Klientem, w szczególności loginu zawierającego dane kontaktowe typu adres, telefon lub adres poczty elektronicznej.
6. Zakazane jest podawanie danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub mogących wprowadzać w błąd, a także przemilczanie niezbędnych danych.
7. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.
7. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji wszelkich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym dane te uległy zmianie. W przypadku uporczywego niedokonywania aktualizacji danych rejestracyjnych, Administrator ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika bez wcześniejszego wzywania do zmiany nieaktualnych danych.
7. Z chwilą utworzenia konta Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.
8. Wypełniając i przesyłając Administratorowi formularz rejestracyjny Użytkownik:
- akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
- wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora zawartych w formularzu danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Platformy, oraz udostępnienie danych osobowych drugiej stronie umowy zawartej w wyniku Aukcji,
- wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe, komunikatów oraz informacji handlowych wysyłanych przez redakcję NaszMajster.pl, w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów, na zasadach określonych w Regulaminie (w tym na otrzymywanie newslettera),
- oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.
4. Zakazane jest zawieranie przez Użytkownika jakichkolwiek umów zmierzających do przeniesienia praw lub obowiązków strony wynikających z umowy łączącej Użytkownika z Administratorem Platformy - bez zgody Administratora.
5. Administratorowi przysługuje prawo do przeniesienia praw lub obowiązków płynących z zawartej z Użytkownikiem umowy na inny podmiot, bez potrzeby uzyskiwania zgody Użytkownika.Artykuł 9
Zawieszenie i usunięcie Konta Użytkownika

9. W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażącego naruszenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zasad obowiązujących na Platformie lub niniejszego Regulaminu, Administrator może:
- wezwać Użytkownika do zaniechania działań lub zaniechań,
- czasowo albo bezterminowo zawiesić Konto Użytkownika - jeżeli jest to uzasadnione celem wyjaśnienia zaistniałego naruszenia lub gdyby Użytkownik nie daje gwarancji zmiany swego zachowania
10. W okresie zawieszenia Konta, Użytkownik ma dostęp jedynie do niektórych danych umieszczonych na Platformie i nie ma prawa do uczestniczenia w jakichkolwiek aukcjach.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, jeżeli uzna działanie Użytkownika lub dane podane w formularzu rejestracyjnym za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, szkodliwe, naruszające prawa Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich, a także w sytuacji podania danych oczywiście nieprawdziwych.
11. Każdej ze stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przysługuje prawo jej wypowiedzenia bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
12. Złożenie dyspozycji usunięcia Konta powoduje jego niezwłoczne usunięcie, za wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik uczestniczy w aktywnej aukcji. W przypadku uczestnictwa w toczącej się aukcji, Konto zostanie usunięte niezwłocznie po zakończeniu wszystkich aukcji, w których uczestniczy dany Użytkownik. Administratorowi przysługuje prawo zawieszania i usuwania Kont także w toku aktywnych aukcji; w takim przypadku z chwilą usunięcia Konta aukcje wystawione przez tego Użytkownika ulegają zakończeniu bez wyboru zwycięzcy a złożone Oferty wygasają.
12. Administrator jest uprawniony do zawieszenia Konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 180 dni. Użytkownik może uruchomić zawieszone konto poprzez dokonanie logowania w każdym czasie w ciągu 360 dni po zawieszeniu Konta. Po tym okresie, Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta.
13. Usunięcie Konta przez Administratora jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.Artykuł 10
Zachowanie na stronach Platformy

1. Zakazane jest używanie przez Użytkowników Platformy słów lub treści obraźliwych, naruszających prawa Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich, naruszających zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste, a także bezprawnych, propagujących nienawiść, przemoc lub w jakikolwiek inny sposób łamiące przepisy obowiązującego prawa.
2. Każdy Użytkownik ma zakaz dostarczania lub rozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym lub nielegalnym, a także tekstów o charakterze porady o tematyce budowlanej lub remontowej sugerującej tryb postępowania w takim zakresie, jeżeli nie ma do tego odpowiednich uprawnień oraz kompetencji, w tym szczególności zakazane jest przekazywanie informacji zalecających działania niebezpieczne dla życia lub zdrowia.
3. Użytkownicy mają zakaz umieszczania na stronach Platformy jakichkolwiek treści o charakterze reklamowym bez zgody Administratora. W przypadku złamania tego zakazu, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Administratora kary umownej w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa żądania przez Administratora odszkodowania przekraczającego kwotę kary umownej.
4. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez Użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu Administrator jest uprawniony do modyfikacji tego materiału, a także do jego usunięcia.
5. Zakazane jest jakiekolwiek nieuprawnione ingerowanie w działanie Platoformy.
6. Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu każdy z Użytkowników przyjmuje do wiadomości, że wszelkie dane i oświadczenia przekazywane za pomocą Platformy, są przekazywane w systemie teleinformatycznym i w związku z tym są narażone na niebezpieczeństwo trafienia (celowo lub omyłkowo) do osób nieuprawnionych (w tym osób trzecich), w szczególności w wypadku celowej ingerencji tych osób w działanie Platformy.Artykuł 11
Konto Klienta

1. Klientem jest osoba wystawiająca Aukcję.
2. Konto Klienta może założyć dowolny Użytkownik.
3. Każdy Użytkownik może Platformy może samodzielnie wystawiać Aukcje, zgodnie z zapisami poniższymi.
3. Z uwagi na ochronę danych osobowych, w trakcie Aukcji nazwy Użytkowników - Klientów nie będą ujawnianie, poza pierwszą i ostatnią literą tej nazwy.
4. Klient jest związany treścią określenia przedmiotu i warunków Aukcji od chwili ich zamieszczenia na Platformie do jej zakończenia.Artykuł 12
Konto Wykonawcy

1. Wykonawcą jest podmiot, który składa Oferty w trakcie Aukcji.
2. Konto Wykonawcy może założyć jedynie podmiot będący przedsiębiorcą prowadzący działalność budowlaną lub remontową, który posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz ma odpowiednie zezwolenie lub wpis na prowadzenie działalności gospodarczej (jeżeli takie zezwolenie lub wpis jest wymagane przez prawo). Rejestracja w charakterze Wykonawcy jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu powyższych warunków.
3. Użytkownicy zarejestrowani jako Wykonawcy, którzy mają opłacony abonament Wykonawcy, zgodnie z artykułem 26, mogą brać udział w dowolnej liczbie Aukcji.
4. Wykonawca może także samodzielnie wystawiać Aukcje. W tym przypadku i w zakresie takiej Aukcji traktowany będzie jako Klient.
4. Wykonawcy wyrażają zgodę na przysłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz do przetwarzania ich danych osobowych w celu realizacji przez Administratora zadań określonych niniejszym regulaminem.
5. Wykonawca jest związany złożoną Oferta do czasu zakończenia Aukcji o charakterze wiążącym albo do upływu 3 dni roboczych po zakończeniu Aukcji o charakterze niewiążącym.Artykuł 13
Referencje

1. Wykonawca ma prawo umieszczenia na stronach Platformy zeskanowanych w formacie PDF referencji otrzymanych od innych Użytkowników lub innych podmiotów.
2. Administrator nie weryfikuje ani nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na Platformie referencji Wykonawców.Artykuł 14
Aukcje - zasady ogólne

1. Platforma umożliwia zawieranie umów między Klientami i Wykonawcami, za pośrednictwem sytemu aukcyjnego NaszMajster.pl
2. Każda Aukcja składa się z trzech etapów:
a) wypełnienie formularza określającego istotne warunki proponowanej usługi, parametry według których dokonywana będzie ocena i wybór zwycięzcy Aukcji oraz oznaczenie, czy Aukcja ma charakter wiążący czy niewiążący,
b) składanie Ofert przez Wykonawców, wraz z ewentualnym zadawaniem pytań dotyczących doprecyzowania przedmiotu Aukcji,
c) zakończenie Aukcji i wybór zwycięzcy.
3. Rozpoczęcie Aukcji jest jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że towary bądź usługi oferowane przez niego nie naruszają niniejszego artykułu. Złożenie Oferty jest jednoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia, ze towary i usługi oferowane przez niego nie naruszają niniejszego artykułu.
4. Dostęp do danych zawartych na stronach Aukcji mają wszyscy Użytkownicy Platformy, także nieposiadający swojego Konta.
5. Platforma zastrzega sobie prawo do usuwania Aukcji, części ich treści lub innych danych związanych z Aukcją jeżeli naruszają one Regulamin lub przepisy prawa bądź narażają kogokolwiek na szkodę.
6. Zarówno Klient wystawiający Aukcję jak i jej uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczone na Platformie w związku z tą Aukcją, w tym w szczególności w zakresie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.
7. Treść Aukcji publikowana jest na stronach Platformy i jest dostępna dla każdego Użytkownika.
8. Aukcja zostaje zakończona a) po upływie okresu, na jaki została ustawiona, lub b) w chwili zakończenia Aukcji przez Klienta, który ją wystawił.
9. Administrator nie jest stroną zawieranych za pośrednictwem Platformy umów.Artykuł 16
Charakter Aukcji

1. Aukcje mogą mieć charakter wiążący lub niewiążący.
2. Aukcja wiążąca oznaczona jest specjalnym znakiem graficznym i w po jej zakończeniu zawierana jest umowa między Klientem a Wykonawcą - zwycięzcą danej Aukcji - o ile warunki Aukcji określają niezbędne dane do zawarcia umowy. Jeżeli w warunkach aukcji nie określono niezbędnych danych bądź do zawarcia umowy wymagana jest forma pisemna lub forma szczególna, z chwilą wyboru zwycięzcy, Klient i Wykonawca zobowiązani są do podjęcia negocjacji w celu zawarcia odpowiedniej umowy oraz mają praw dochodzenia zawarcia odpowiedniej umowy zgodnie z przepisami prawa.
3. W wyniku zakończenia Aukcji niewiążącej i określenia jej zwycięzcy nie dochodzi do zawarcia umowy ze zwycięzcą, lecz Klient ma prawo w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu danej Aukcji, zaprosić dowolnego Wykonawcę biorącego udział w takiej Aukcji do zawarcia odpowiedniej umowy, której przedmiotem będzie przedmiot Aukcji. W takim wypadku, po zebraniu Ofert od Wykonawców, Klient wybiera Wykonawcę, z którym chce zawrzeć umowę wedle własnego uznania.
4. W przypadku Aukcji niewiążących Klient nie ma obowiązku zawierania umowy z którymkolwiek Wykonawcą.Artykuł 17
Rozpoczęcie Aukcji

1. Rozpoczęcie Aukcji następuje poprzez wypełnienie formularza określającego istotne warunki proponowanej usługi - określenia przedmiotu Aukcji, a także określenia parametrów wyboru zwycięzcy Aukcji zgodnie z opcjami określonymi przez Administratora, oraz oznaczenie, czy Aukcja ma charakter wiążący czy też niewiążący.
2. W treści Aukcji mogą być także umieszczane opisy słowne warunków wykonywania przedmiotu Aukcji i umowy oraz może być do niego dołączona odpowiednia grafika.
3. Użytkownik może wystawiać Aukcje wyłącznie w imieniu własnym. Domniemywa się, że Użytkownik wystawiający Aukcję jest uprawniony do zawarcia umowy w wyniku przeprowadzenia Aukcji oraz do dysponowania przedmiotem związanym z wykonaniem umowy.
4. Wybór zwycięzcy dokonywany może być w oparciu o następujące kryteria:
a) cena wykonania usługi, lub
b) termin wykonania usługi, lub
c) kwalifikacje Wykonawcy (w tym okres świadczenia usług, liczba pracowników), lub
d) dodatkowe kryteria, określone przez Użytkownika – dotyczy wyłącznie Aukcji niewiążących.
5. Po zakończeniu Aukcji oferty złożone w jej toku podlegają ocenie pod kątem parametrów wyboru zwycięzcy określonych przez Klienta, i na tej podstawie typowany jest zwycięzca danej Aukcji, przy czym nie są uwzględniane kryteria dodatkowe określone przez Klienta.
5. Aukcje ustawiane są na oznaczony czas. Klientowi przysługuje prawo wcześniejszego zakończenia Aukcji, o czym zostaną poinformowani wszyscy jej uczestnicy.
6. Opis przedmiotu Aukcji musi określać całość usługi.
7. Rozpoczęcie Aukcji na Platformie stanowi zawarcie z Administrator umowy o świadczenie usług przeprowadzenia tej Aukcji, za które Administratorowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami artykułu 25 i aktualną [tabelą prowizji].Artykuł 18
Doprecyzowanie opisu Aukcji

1. Wykonawcy mają prawo w trakcie trwania Aukcji do zadawania Klientowi pytań dotyczących opisu przedmiotu tej Aukcji służących doprecyzowaniu jej warunków lub przedmiotu.
2. Wszelkie pytania zadane w trakcie Aukcji będą publicznie dostępne dla wszystkich Użytkowników Platformy.
3. Klient ma obowiązek niezwłocznego odpowiadania na zadane pytania.
4. Zadanie pytania bez złożenie Oferty nie stanowi przystąpienia do Aukcji w charakterze Wykonawcy.
5. Wykonawca, który zadał pytanie ma prawo do złożenia Oferty uzależnionej od odpowiedzi na zadane pytanie.
6. Zakazane jest zmienianie warunków Aukcji poprzez odpowiedzi na zadane pytania. Jeżeli dojdzie do takiej niedozwolonej zmiany, Wykonawca, który złożył swoją Ofertę przed zmianą i został wybrany zwycięzcą, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy (dotyczy Aukcji o charakterze wiążącym). Administrator ma prawo do usunięcia Aukcji, która została w sposób niedozwolony zmieniona w jej trakcie.Artykuł 19
Składanie Ofert

1. Użytkownicy zarejestrowani jako Wykonawcy mogą składać Oferty podczas aktywnych Aukcji.
2. Oferty składane mogą być wyłącznie w imieniu własnym Wykonawcy.
5. Skuteczne złożenie Oferty polega na wypełnieniu formularza zgodnie z danymi, których żąda Klient oraz ewentualnym uzupełnieniu Oferty o opis słowny.
3. Oferta powinna zawierać wszystkie dane wymagane przez Klienta. W przypadku uporczywego składania ofert niepełnych, Administrator ma prawo zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika-Wykonawcy.
4. Wszelkie ceny zawarte w Ofercie są cenami brutto (tj. zawierającymi wszelkie podatki i inne opłaty). Jeżeli z wykonaniem Oferty związany jest transport (osób lub rzeczy), uznaje się, że cena podana w Ofercie zawiera wszelkie koszty związane z tym, chyba że w treści Oferty wyraźnie zaznaczono inaczej.
6. Wykonawca ma prawo do modyfikacji lub usunięcia złożonej Oferty do czasu zakończenia związania Ofertą wyłącznie za zgodą Klienta.Artykuł 20
Wzór umowy zawieranej w ramach Aukcji

1. Przy wystawianiu Aukcji Klient jest obowiązany określić czy w wyniku przeprowadzonej Aukcji chce zawrzeć umowę wyłącznie według ogólnego wzoru określonego przez Administratora (wzór umowy-link) albo według tego wzoru lub według wzoru Wykonawcy, według wyboru Wykonawcy.
2. Jeżeli Klient zaznaczył opcję zawarcia umowy według także według wzoru Wykonawcy, każdy z Wykonawców ma obowiązek określić w Ofercie, czy zgadza się na przyjęcie wzoru umowy ustalonego przez Administratora, czy chce zawrzeć umowę według własnego wzoru; w tym przypadku Wykonawca ma obowiązek załączyć swój wzór umowy do składanej Oferty.
3. Klient ma prawo odmówić zawarcia umowy z Wykonawcą, jeżeli nie chce zawrzeć tej umowy według wzoru określonego przez Wykonawcę. Odmowa może nastąpić przed zakończeniem Aukcji.Artykuł 21
Umowa

1. Po zakończeniu Aukcji o charakterze wiążącym i określeniu zwycięzcy, Administrator niezwłocznie przesyła Klientowi oraz wybranemu Wykonawcy dane drugiej strony tak zawartej umowy. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza udzielenie zgody i upoważnienia Administratora do przekazania tych danych drugiej stronie umowy.
2. W terminie 5 (pięciu) dni roboczych Wykonawca ma obowiązek nawiązać kontakt z Klientem celem realizacji umowy. Klient ma prawo nawiązania kontaktu z Wykonawcą.
3. Jeżeli Wykonawca nie nawiązał z Klientem kontaktu w terminie określonym powyżej, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy.
4. Z uwagi na fakt, że umowy zawierane są za pośrednictwem sieci Internet, strony umowy powinny być świadome, że Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od tak zawartej umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
5. Strony umowy zobowiązane są do wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych związanych z zawartą umowy.
6. Wszelkie usługi realizowane w ramach umowy powinny być wykonywane w sposób rzetelny, uczciwy, zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami sztuki budowlanej.
7. Wszelkie spory związane z zawarciem, realizacją lub zapłatą za wykonaną umowę podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawartą umową. Administrator nie prowadzi arbitrażu między stronami umowy.Artykuł 22
Komentarze i oceny wykonania umowy

1. Po wykonaniu umowy Klient oraz Wykonawca mają obowiązek niezwłocznego umieszczenia wzajemnych komentarzy słownych i ocen punktowych. Komentarze mogą także zawierać graficzne przedstawienie efektów świadczonych usług w przeznaczonych do tego podstronach Platformy.
2. Komentarze i oceny stanowią subiektywne oceny Użytkowników. Wyłączną odpowiedzialność za treść komentarzy i ocen ponoszą osoby je wystawiające, Administrator nie odpowiada za ich treść.
3. Komentarze i oceny mogą dotyczyć wyłącznie jakości, terminowości oraz rzetelności wykonania usługi objętej umową.
4. Komentarze i oceny powinny być precyzyjne, nie mogą wprowadzać w błąd oraz w sposób nieprawdziwy opisywać wykonanie usługi; nie mogą także zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe bądź w inny sposób niedopuszczalnych, a także zawierać jakichkolwiek danych umożliwiających bezpośredni lub pośredni kontakt z Użytkownikiem lub osobą trzecią (także poprzez adres poczty elektronicznej, strony www, numer telefonu) oraz treści reklamowych.
5. W przypadku nienawiązania kontaktu przez Wykonawcę z Klientem w terminie określonym niniejszym regulaminem, Klient ma obowiązek zamieszczenia odpowiedniej oceny Wykonawcy.
6. W przypadku odmowy umożliwienia realizacji umowy przez Klienta, Wykonawca ma obowiązek zamieszczenia odpowiedniej oceny Klienta.
7. Treść komentarzy i ocen jest dostępna dla wszystkich Użytkowników.
8. W przypadku wystawienia komentarza lub oceny negatywnego, Wykonawcy przysługuje prawo udzielenia odpowiedzi na komentarz lub ocenę. Do odpowiedzi na komentarze i oceny stosuje się regulacje dotyczące komentarzy. Komentarz, ocena oraz odpowiedź na nie mogą być usunięte z Platformy za zgodą Klienta i Wykonawcy.
8. Administrator nie ingeruje w treść komentarzy i ocen oraz odpowiedzi na komentarze, jednakże zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji lub usuwania w przypadku, gdy naruszałyby Regulamin, dobre obyczaje lub przepisy prawa.
9. Administratorowi przysługuje prawo do usuwania komentarzy i ocen nieprawdziwych, naruszających dobra osobiste innych podmiotów lub w inny sposób niedopuszczalnych.Artykuł 23
Towary i usługi zakazane

Zakazane jest sprzedawanie za pośrednictwem Platformy towarów niebezpiecznych, towarów, których obrót jest wyłączony lub ograniczony, uzyskanych za pomocą czynu zabronionego lub służących jego popełnieniu, a także zwierząt i roślin (w tym sadzonek, nasion), towarów o charakterze erotycznym lub pornograficznym oraz naruszających przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich, jak również świadczenie usług o takim charakterze.Artykuł 24
Zakaz porozumień wpływających na treść Aukcji lub ocenę Użytkowników

1. Zakazane jest zawieranie porozumień mających na celu wpływanie na wyniki jakichkolwiek Aukcji.
2. Zakazane jest wykorzystywanie danych zawartych na Platformie lub innych danych do ingerowania w przebieg aktywnych Aukcji.
3. Zakazane jest podejmowanie działań, które mogłyby w sposób nieusprawiedliwiony wpływać na zawyżenie lub zaniżenie oceny Użytkownika, w szczególności poprzez wystawianie nieprawdziwych ocen lub komentarzy.
4. Klient, który aktywował daną Aukcję nie może w żaden sposób - zarówno bezpośrednio jak i pośrednio - brać udziału w tej Aukcji jako podmiot składający Ofertę.Artykuł 25
Wiadomości wysyłane za pośrednictwem Platformy

1. Platforma umożliwia wysyłanie pomiędzy zarejestrowanym Użytkownikami wiadomości tekstowych oraz graficznych.
2. Korespondencja przekazywana za pośrednictwem strony NaszMajster.pl będzie zapisywana i przechowywana w bazach danych Administratora. Korespondencja może być wykorzystana jedynie w wypadku sporów pomiędzy Użytkownikami lub w postępowaniu administracyjnym lub sądowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Artykuł 26
Opłaty i prowizje

1. Za usługi świadczone przez Platformę pobierane są prowizje określone w załączniku nr 1 [link].Artykuł 27
Dane osobowe Użytkowników

1. Administrator Platformy w pełni uznaje prawo Użytkowników do prywatności i ochrony danych osobowych. Korzystanie z podstawowych funkcji Platformy nie wymaga ujawniania tożsamości Użytkowników.
2. Z chwilą rejestracji Konta, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Platformy oraz zgodnie z zapisami Regulaminu.
3. Administratorem danych osobowych jest Chocologic sp. z o.o., która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz do korzystania z funkcji Platformy, w tym w szczególności mogą być przekazywane kontrahentom zawartej przy pomocy Platformy umów.
5. Administrator jest uprawniony do zawarcia z podmiotami trzecimi odrębnego porozumienia dotyczącego świadczenia wybranych usług przez te podmioty, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez skorzystaniem z danej usługi. W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał skorzystać z takiej usługi, Administrator jest uprawniony do przekazania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do wykonania usługi lub nawiązania bezpośredniego kontaktu przez podmiot trzeci z Użytkownikiem.
7. Administrator może zbierać informacje dotyczące wykorzystania Platformy przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te mogą być wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją Platformy. Dodatkowo, Administrator może wykorzystywać dane w celach marketingowych związanych z działalnością Platformy, w tym prowadzenia badań nad aktywnością Użytkowników oraz strukturą rynku i upodobań Użytkowników.
6. Zakazane jest podawanie przez kogokolwiek danych osobowych innych osób niż Użytkownika.
8. Jeżeli Administrator poweźmie uzasadnione podejrzenie, że dane Użytkownika są nieprawdziwe lub nieścisłe, przysługuje mu prawo do żądania potwierdzenia danych przez Użytkownika. Potwierdzenie danych jest dobrowolne.
9. Administrator nie ma prawa udostępniać danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub w sytuacjach określonych w Regulaminie (w szczególności drugiej stronie Transakcji).
10. Zbiór danych osobowych, w rozumieniu przepisów wskazanej wyżej ustawy o ochronie danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
11. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Administratora, przy czym prawo do usunięcia danych jest zawieszone w przypadku, gdy Użytkownik uczestniczy w odbywającej się Aukcji. Prawo usunięcia danych osobowych może być wykonywane poprzez:
a) usunięcie Konta Użytkownika,
b) przesłanie odpowiedniego oświadczenia Administratorowi, w szczególności na specjalny adres mailowy: info@naszmajster.pl.
12. Wszelkie dane osobowe są gromadzone i przechowywane z zachowaniem szczególnych standardów bezpieczeństwa, w tym podlegają specjalnemu szyfrowaniu przy wykorzystaniu technik informatycznych lub dodatkowych zabezpieczeń fizycznych.
13. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez Administratora przez okres 6 lat od dnia wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy łączącej Administratora z Użytkownikiem. Okres ten podyktowany jest wyłącznie potrzebą zabezpieczenia materiału dowodowego w przypadku prowadzenia postępowania administracyjnego lub sądowego, w szczególności dotyczącego zobowiązań podatkowych stron Transakcji.Artykuł 28
Znaki towarowe

1. "NaszMajster.pl", "Chocologic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" oraz wszystkie pozostałe logo, nazwy produktów, nazwy handlowe są znakami towarowymi oraz ewentualnie zarejestrowanymi znakami towarowymi Administratora lub odpowiednich podmiotów; podlegają także ochronie jako przedmioty prawa autorskiego Twórców.
2. Znaki towarowe nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu bez odpowiedniej zgody właściciela danego znaku towarowego. Nieuprawnione korzystanie z cudzych znaków towarowych powoduje powstanie odpowiedzialności cywilnej lub karnej.Artykuł 29
Prawa autorskie

1. Platforma, jako utwór stworzony przez Administratora, podlega ochronie określonej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.) oraz przez ogólne zasady prawa cywilnego, w szczególności jako przedmiot dóbr osobistych.
2. Użytkownicy mogą korzystać z Platformy oraz z treści (bez względu na formę) na niej zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Działanie takie nie może naruszać praw Administratora ani podmiotów trzecich.
3. Dozwolone jest zamieszczanie informacji o treściach publikowanych na stronach Platformy, pod warunkiem jednoczesnego umieszczenia informacji: o Autorze danej treści, miejscu publikacji treści oraz podaniu pełnego tytułu publikacji. W przypadku umieszczania odnośników do treści Platformy na stronach innych internetowych, dodatkowo obowiązkowym jest umieszczenie tzw. linku do bezpośredniej podstrony Platformy zawierającej daną treść.
3. Jakiekolwiek nieuprawnione bądź niezgodne z niniejszym Regulaminem korzystanie z treści zawartych na Platformie stanowić będzie naruszenie prawa autorskich oraz dóbr osobistych Administratora lub innych osób i może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo, w tym odpowiedzialnością cywilną lub karną.Artykuł 30
Odpowiedzialność

1. Celem Twórców Platformy nie jest udzielanie jakichkolwiek porad budowlano-remontowych - treści zamieszczone na Platformie mają jedynie charakter poglądowy i nie mogą służyć jako ocena lub opinia fachowego wykonawcy.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników wywołane niewłaściwym zastosowaniem informacji zamieszczonych na stronach Platformy, w tym w szczególności polegające na próbach samodzielnego zastosowania treści zawartych na stronach Platformy, w tym bez odpowiedniego przygotowania lub konsultacji z wykwalifikowaną osobą.
3. Administrator Platformy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inne osoby materiałów lub informacji uzyskanych za pośrednictwem Platformy, w tym także materiałów czy informacji uzyskanych przez Użytkownika z wykorzystywaniem nieodpłatnych lub odpłatnych usług oferowanych za pośrednictwem Platformy lub newslettera NaszMajster.pl.
4. Administrator nie udziela gwarancji, że aplikacje lub mechanizmy Platformy, w szczególności formularze, odnośniki lub platforma aukcyjna będą działały w sposób prawidłowy.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych (zarówno będących w posiadaniu Administratora jak i innych), w tym także przy korzystaniu z platformy aukcyjnej.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych osób, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych Użytkowników lub modyfikację treści zamieszczonych na Platformie. Jeżeli w wyniku takich błędów lub ingerencji doszło do złożenia oświadczenia na stronach Platformy, Administrator przypomina o możliwości prawnego uchylenia się od tak złożonego oświadczenia.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z niektórych bądź wszystkich fragmentów Platformy, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie teleinformatycznym Administratora. Administrator poinformuje Użytkowników na stronach Platformy o planowanych pracach technicznych.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Klientów i Wykonawców - także mogące wynikać z zawartej w wyniku przeprowadzenia Aukcji umowy. W szczególności, Administrator nie jest płatnikiem i inkasentem podatków związanych z tak zawartą umową.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Konta Użytkownika przez nieuprawnione osoby, w tym za skutki rozpoczęcia Aukcji lub złożenia Oferty przez osoby posługujące się Kontem innego Użytkownika.
10. Administrator nie kontroluje zawartości merytorycznej treści Aukcji oraz Ofert, a także jakości i terminowości wykonania zawartych za pośrednictwem Platformy umów. W tym zakresie odpowiedzialność Administratora jest wyłączona.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Użytkowników do zawarcia umowy w wyniku przeprowadzenia Aukcji, za możliwość przeprowadzenia zleconych w tym trybie prac oraz za efekty tych prac, a także za wypłacalność Użytkowników.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki zawieranych za pośrednictwem Platformy umów. Celem Platformy jest jedynie udostępnienie narzędzia do zawierania takich umów i Administrator nie sprawdza warunków zawieranych umów, choć - w przypadku zauważenia postanowień niezgodnych z prawem bądź nieuczciwych - stara się do eliminacji danych Aukcji czy Ofert.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie umowy, a także niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych za pośrednictwem Platformy.
14. Zawarcie umowy przy pomocy Platformy nie może powodować po stronie Administratora powstania odpowiedzialności związanej z tą umową, w szczególności jej wykonaniem lub zapłatą za świadczone usługi. W przypadku wystąpienia przez Użytkownika z roszczeniem przeciwko Administratorowi związanemu z Aukcją lub umową, druga strona takiej umowy zobowiązuje się uczynić zadość takiemu roszczeniu w całości oraz zwrócić Administratorowi wszelkie koszty związane z toczącym się postępowaniem.
15. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte powyżej nie dotyczą szkody, jaką może wyrządzić Administrator z jego winy umyślnej.Artykuł 31
Artykuły sponsorowane i reklamowe

1. Na Platformie zamieszczane mogą być artykuły sponsorowane lub reklamowe oraz artykuły takie mogą być przekazywane za pośrednictwem newslettera. Treść tych artykułów jest dostarczana przez podmiot sponsorujący lub reklamujący. Aby ułatwić Użytkownikom rozpoznanie tego typu artykułów, są one oznaczone wyraźnym znakiem graficznym.
2. Korzystając z artykułów sponsorowanych lub reklamowych należy pamiętać, że treść ich nie zawsze zawiera wszelkie informacje o danym produkcie czy usłudze. Dlatego też korzystanie z niego wymaga uprzedniego skonsultowania się z odpowiednio wykwalifikowaną osobą, a także zapoznaniem z pełną treścią dokumentacji dołączonej do danego produktu bądź przekazywaną w ramach danej usługi. Tylko odpowiedzialne podejście do treści artykułów sponsorowanych lub reklamowych pozwoli na bezpieczne i prawidłowe korzystanie z danego produktu bądź usługi.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji oraz materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na łamach Platformy, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w tym w szczególności za treść artykułów sponsorowanych lub reklamowych.Artykuł 32
Tryb reklamacyjny

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od każdej dotyczącej go decyzji Administratora Platformy, w tym w szczególności w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych lub zawieszenia czy usunięcia Konta Użytkownika.
2. Wszelkie reklamacje Użytkownik powinien nadsyłać na adres poczty elektronicznej info@naszmajster.pl lub w formie pisemnej pocztą na adres Administratora. Reklamacja musi zawierać wyjaśnienie stanu faktycznego oraz ewentualnie opis stanowiska Użytkownika w danej sprawie.
3. Administrator rozpatruje reklamacje niezwłocznie. Użytkownik otrzyma odpowiedź wraz z uzasadnieniem zajętego stanowiska Administratora po rozpatrzeniu reklamacji.
4. Reklamacja rozpatrzona raz, nie będzie rozpatrywana ponownie.Artykuł 33
Newsletter

1. Administrator jest wydawcą newslettera.
2. W ramach newslettera, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłane mogą być (cyklicznie bądź sporadycznie) informacje w szczególności dotyczące szeroko rozumianej tematyki remontowo-budowlanej oraz działalności Platformy, a także nowych funkcji dostępnych na stronach NaszMajster.pl. Za pośrednictwem newslettera nie mogą być przekazywane treści o charakterze bezprawnym.
3. W ramach newslettera mogą być przesyłane informacje handlowe (reklamowe) w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Informacje handlowe są oznaczone w odpowiedni sposób, w szczególności zawierają informację o podmiocie, na zlecenie którego są przesyłane.
4. Subskrypcja newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika Platformy po zapisaniu się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.naszmajster.pl. Do subskrypcji nie jest niezbędne zakładanie Konta Użytkownika w rozumieniu Regulaminu Platformy.
5. Do subskrypcji niezbędne jest posiadanie podłączenia do sieci Internet oraz podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika oraz potwierdzenie woli otrzymywania newslettera poprzez aktywację linku przesłanego na wskazany adres. Niepotwierdzenie woli otrzymywania newslettera w terminie 10 dni od otrzymania aktywacyjnej wiadomości e-mail będzie traktowane jako brak zainteresowania Użytkownika otrzymywaniem newslettera oraz usunięciem podanego adresu poczty elektronicznej ze zbioru danych Administratora. W takiej sytuacji Użytkownik jest uprawniony do ponownego subskrybowania newslettera.
6. Adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika dla celów subskrypcji newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.
7. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika - subskrybenta newslettera w celu korzystania z newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji i żądania usunięcia danych osobowych; szczegóły tych uprawnień określa Regulamin Platformy.
7. Jeden Użytkownik może otrzymywać Newsletter na dowolną liczbę kont pocztowych.
8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie odpowiedniego linka znajdującego się na końcu każdej wiadomości lub wypełnieniu odpowiedniego formularza znajdującego się na Platformy.Artykuł 34
Forum

1. Platforma NaszMajster.pl umożliwia Użytkownikom korzystanie z publicznego forum internetowego w celu wymiany poglądów. Wszelkie wypowiedzi Użytkowników traktowane być powinny jako prywatne wypowiedzi danej osoby. Wypowiedzi te nie stanowią odzwierciedlenia poglądów czy stanowisk Administratora.
2. Administrator przypomina, że Użytkownik zamieszczający na forum treści łamiące prawo może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
3. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia rzeczowej, zgodnej z zasadami etyki oraz prawa dyskusji na forum.
4. Zakazane jest umieszczanie na forum słów lub treści obraźliwych, naruszających prawa Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich, naruszających zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste, a także bezprawnych, propagujących nienawiść, przemoc lub w jakikolwiek inny sposób łamiące przepisy obowiązującego prawa.
5. Forum udostępnione na Platformie może być kontrolowane przez moderatora.
6. Pomimo moderacji forum, Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i formę opinii czy wypowiedzi umieszczonych w Platformie przez Użytkowników lub ekspertów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania, skracania lub redagowania wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem, naruszających przepisy prawa lub dobra osobiste Użytkowników lub innych osób, a także wypowiedzi nieetycznych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
8. Administratorowi przysługuje prawo do przenoszenia wypowiedzi Użytkowników, jeżeli zostały umieszczone w nieodpowiednim dziale forum lub do usuwania wypowiedzi bądź wątków jeżeli rozmowa na dany temat już się toczy na forum.
9. W przypadku umieszczenia na forum treści sprzecznych z prawem, Administrator może poinformować odpowiednie służby o tym fakcie.Artykuł 35
Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z Platformy, zarówno poprzez Dostęp Ogólny jak i z funkcji dodatkowych dostępnych po utworzeniu Konta Użytkownika oraz z newslettera i forum, oznacza pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Pełna treść Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem www.naszmajster.pl
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny dokonanej zmiany. O zmianie Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez umieszczenie odpowiednich wyjaśnień na stronach Platformy oraz przesłanie wiadomości mailowej na adres podany przez Użytkownika.
4. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, dalsze korzystanie z Platformy oznacza akceptację zmian do Regulaminu.
5. Niewyrażenie zgody na brzmienie Regulaminu oznacza odmowę zawarcia lub wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zamknięcie Konta Użytkownika). W takim przypadku Użytkownik powinien przesłać wiadomość e-mail na adres: info@naszmajster.pl.
6. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych z korzystania z Platformy, sądem wyłącznie właściwym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
7. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich treści zamieszczonych na Platformie, zarówno w formie tekstu, jak i graficznej, dźwiękowej, informacji wysyłanych do Użytkowników itp., chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.03.2011.