×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Remont współwłasności

Prędzej czy później każdy obiekt budowlany wymaga dokonania czynności remontowo-naprawczych. Dobrze jeśli wszyscy współwłaściciele są tego samego zdania i jednomyślnie akceptują propozycję przeprowadzenia robót we wspólnej nieruchomości, a tym samym zgadzają się na sprawiedliwy podział poniesionych kosztów. Rzeczywistość jednak pokazuje, iż zazwyczaj nie ma jednomyślnej zgody wśród współwłaścicieli. Wówczas pozostaje zorientowanie się, jak taka sytuacja wygląda od strony prawnej.

Zgodnie z definicją Prawa budowlanego przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. Przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Jednak przed przystąpieniem do remontu należy dowiedzieć się, czy prowadzone prace będą wymagały zgłoszenia czy też pozwolenia. Ogólnie rzecz biorąc zasada jest taka, iż prace remontowo-naprawcze, które nie wpływają na pierwotną konstrukcję obiektu, nie zmieniają jego pierwotnych parametrów, ani nie mają związku ze zmianą wyglądu okolicy (narzuconego przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), wymagają jedynie zgłoszenia we właściwym urzędzie. (Patrz artykuł: Remont zgodny z prawem.)

Natomiast pojęcie współwłasności zostało określone w Kodeksie Cywilnym i oznacza własność jednej i tej samej rzeczy, która może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Z określenia tego wynika, że każdemu ze współuprawnionych przysługuje to samo prawo, którego zakres może się różnić ze względu na wielkość posiadanych udziałów w danej nieruchomości.

Wszelkie sprawy związane z zarządem nieruchomością wspólną regulowane są przez ustawę o własności lokali. Ustawa ta, w przypadku gdy liczba lokali (wyodrębnionych i nie wyodrębnionych) nie jest większa niż 7 stanowi, że do rozporządzania rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Natomiast jeżeli liczba lokali przekracza 7, wówczas potrzebna będzie uchwała właścicieli lokali użytkowych o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Cały zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach, bądź odwołani. (Uwaga! Właściciele lokali mogą sporządzić między sobą umowę, która będzie określać sposób zarządu rzeczą wspólną lub sposób korzystania z niej przez wszystkich współwłaścicieli, ale inaczej niż przewidują to przepisy ustawy. Mianowicie mogą oni postanowić, że zarząd rzeczą wspólną będzie sprawował w imieniu wszystkich jeden ze współwłaścicieli, bądź osoba trzecia. Mogą także określić rodzaj czynności prawnych lub faktycznych, do których dokonania potrzebna będzie zgoda wszystkich lub tylko większości właścicieli.)

Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkańców, związanymi zarówno z normalną eksploatacją, jak i utrzymaniem obiektu w należytym stanie technicznym oraz estetycznym (m.in. dba o przeprowadzenie koniecznych prac remontowych), a także reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. W przypadku, gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkańców składają przynajmniej dwaj jego członkowie.

Czynności zwykłego zarządu (takie jak remont) podejmuje zarząd samodzielnie. Natomiast do podjęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali, wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

Uchwały właścicieli lokali są podejmowane na zebraniu lub w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; (uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania). Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela, bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie. W przypadku braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali, zarząd lub zarządca (któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną) może żądać rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli. Sprawę sąd rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym.

(Uwaga! Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa, bądź z umową właścicieli lokali albo jeżeli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.)

Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Ma on również prawo do współ-korzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Jeśli idzie o pożytki oraz inne przychody z nieruchomości wspólnej, to służą one do pokrycia wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Uchwała właścicieli może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.

Właściciel ponosi wszelkie wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.
Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

  1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację
  2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę
  3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali
  4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości
  5. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Należności z tytułu kosztów zarządu mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym, bez względu na ich wysokość.

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat, bądź wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali oraz nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.
autor: Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Warunki techniczne - oszczędnośc energii i izolacyjnośc cieplna, Nadzór autorski i inwestorski, Świadectwo energetyczne budynku, Rozbiórka budynku, Samodzielne funkcje techniczne
Słowa kluczowe: remont, współwłasność, podział kosztów, zarząd, uchwała, wspólnota