×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Remont zgodny z prawem

Remont zgodny z prawem - wymagane zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?
Zanim przystąpimy do remontu „naszego gniazdka” dowiedzmy się, czy prace, które chcemy wykonać wymagają pozwolenia, czy wystarczy tylko ich zgłoszenie właściwemu organowi. Nie chcemy przecież stać się nieświadomymi sprawcami samowoli budowlanej.

Generalnie zasada jest taka, iż prace remontowe, które nie wpływają na pierwotną konstrukcję domu, nie zmieniają jego pierwotnych parametrów, ani nie mają związku ze zmianą wyglądu okolicy (narzuconego przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), wymagają jedynie zgłoszenia w urzędzie gminy. Tak więc zgłoszeniu właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej (staroście, wojewodzie) wymaga wykonywanie następujących robót budowlanych:
 • remont istniejących obiektów budowlanych (jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych i instalacji gazowych obiektu, a także zmiany zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej, bądź powodzią – wówczas potrzebne jest pozwolenie)
 • wymiana okien (jeżeli stolarka okienna nie wpłynie na pierwotny wygląd elewacji)
 • remont elewacji, mający na celu jedynie odświeżenie wyglądu fasady budynku (tynkowanie, malowanie, przy zastosowaniu tych samych materiałów, kolorów farb, które to nie wpłyną znacząco na zmianę wyglądu elewacji w stosunku do otaczających budynków)
 • remont instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych (np. założenie nowych rur w tych samych miejscach, w których leżały poprzednie; natomiast wymiana tradycyjnego centralnego ogrzewania na podłogowe będzie wymagać już pozwolenia)
 • remont, bądź instalacja zbiorników na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
 • przebudowa i remont przyłączy do budynku:
  • elektroenergetycznych
  • wodociągowych
  • kanalizacyjnych
  • gazowych
  • cieplnych
  • telekomunikacyjnych
 • ocieplenie ścian budynku o wysokości do 12 m oraz dachów
 • utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych
 • instalowanie i remont tablic oraz urządzeń reklamowych
 • budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m
 • instalowanie krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków
 • instalowanie urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych
 • w przypadku obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną, budowa:
  • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m
  • płyt do składowania obornika
  • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3
  • naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m
  • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2
 • budowa wolno stojących budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2; przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 500 m2
 • budowa indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę
 • budowa tymczasowych obiektów budowlanych, nie połączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu (nie później niż w okresie 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy)
 • budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2
 • budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Bardzo często wydaje nam się, iż czynnościami remontowymi są wszelkie prace związane z udoskonalaniem, odświeżaniem, unowocześnianiem domu, czyli np. przebudowywanie, nadbudowywanie, rozbudowywanie, czy zwykłe konserwowanie. Jednak w świetle prawa nie zawsze tak jest. Po pierwsze bieżąca konserwacja nie jest uznawana za remont, w związku z czym nie wymaga ani zgłoszenia, ani pozwolenia. (Uwaga! Konserwacja, remont oraz wszelkie inne prace w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę oraz akceptacji ze strony konserwatora zabytków.)
Po drugie wszystko co ma wpływ na pierwotną konstrukcję budynku oraz jego wszelkie parametry, niestety wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Tak więc urząd może wnieść sprzeciw
i odrzucić nasze pierwotne wnioski wtedy, gdy uzna, że:
 • Zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bądź inne przepisy.
 • Zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego (nie połączonego trwale z gruntem, przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce) w miejscu, w którym taki obiekt już istnieje.
 • Właściwy organ może nałożyć również, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub wykonywania robót budowlanych (objętych obowiązkiem zgłoszenia), jeżeli uzna, że ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
  • pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
  • pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych
  • wprowadzenie, utrwalenie, bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Jeśli mielibyśmy jakiekolwiek wątpliwości i nie bylibyśmy pewni, czy planowane przez nas prace remontowe wymagają jedynie zgłoszenia, czy też uzyskania pozwolenia, to najlepiej będzie zapytać się o to w urzędzie gminy (rzadziej powiatu). Dobrze jest też poprosić o udzielenie pisemnej odpowiedzi, na wypadek jakiegokolwiek doniesienia (np. ze strony sąsiadów) i związanej z tym kontroli nadzoru budowlanego.

Wykonywanie prac remontowych bez zgłoszenia lub pozwolenia na budowę jest co prawda samowolą, ale sprawy te nie są traktowane przez urzędników tak surowo, jak np. budowa nowego domu (budynku) bez pozwolenia. Najczęstszą karą za prowadzenie w domu robót bez wymaganego zezwolenia jest grzywna. Powiatowy Inspektor może również nakazać wstrzymanie prac. Postanowienie to traci ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia, chyba że w tym terminie zostanie wydana decyzja określająca czynności, które należy wykonać by roboty budowlane doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. W przypadku nie wywiązania się z nałożonych obowiązków, właściwy organ może wydać nakaz rozbiórki obiektu budowlanego (bądź jego części), będącego w budowie albo już wybudowanego.

Warto więc, aby uniknąć niepotrzebnych problemów, dodatkowych opłat, itp., przed przystąpieniem do prac remontowych poświęcić trochę czasu i ustalić, które czynności wymagają zgłoszenia, a które pozwolenia na budowę.


autor: mgr inż. Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Remonty i prace wykończeniowe, Prawo i formalności
Podobne: Nasza budowa a interes osób trzecich, Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, Kiedy potrzebujemy decyzję WZ, Uzgodnienia dostawy mediów – część 3: gaz, Uzgodnienia dostawy mediów – część 2: woda
Słowa kluczowe: remont, malowanie ścian, firmy budowlane, zlecenia budowlane, cennik usług budowlanych,