×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia

Wszelkie roboty budowlane oraz prace remontowe można podzielić na trzy grupy, jeżeli wziąć pod uwagę wymogi stawiane przez prawo. Zatem do pierwszej grupy zaliczać się będą czynności budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na prowadzenie budowy, do drugiej zakwalifikują się prace, które wystarczy jedynie zgłosić do urzędu, natomiast trzecia grupa obejmie roboty budowlane i prace remontowe, do których wykonania można przystąpić bez powiadomienia właściwych organów administracji architektoniczno – budowlanej.

W związku z powyższym, do robót nie wymagających ani pozwolenia ani ich zgłoszenia, zalicza się:

Budowę:

 • altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich
 • obiektów małej architektury (poza obiektami małej architektury usytuowanymi w miejscach publicznych – tu potrzebne będzie zgłoszenie), należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
  1. obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury
  2. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
  3. obiekty użytkowe, służące codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki
 • ogrodzeń (z wyjątkiem ogrodzeń budowanych od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m – w takich przypadkach potrzebne będzie zgłoszenie)
 • obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy oraz ustawienie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych
 • tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, nie pełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel
 • znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody
 • instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

Wykonywanie robót budowlanych, polegających na:

 • instalowaniu krat na obiektach budowlanych (z wyjątkiem krat montowanych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków – w tym przypadku potrzebne będzie zgłoszenie)
 • instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych (poza urządzeniami o wysokości powyżej 3 m oraz urządzeniami emitującymi pola elektromagnetyczne, będącymi instalacjami zaliczanymi do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – tu potrzebne będzie zgłoszenie)
 • montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.

Rozbiórkę:

 • obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Uwaga! Jeśli chodzi o budowę przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych to inwestor może wybrać jedną z dwóch przewidzianych w tym przypadku procedur. Mianowicie może budować:
 1. na podstawie zgłoszenia:
  • do zgłoszenia budowy należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
  • dodatkowo w przypadku budowy instalacji gazowej, projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 2. bez zgłoszenia:
  • konieczne jest sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • w zależności od rodzaju przyłączy stosuje się przepisy prawa energetycznego, bądź ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac remontowych, czy budowlanych dobrze jest dowiedzieć się, do której grupy czynności zakwalifikuje się nasze przedsięwzięcie. Dzięki temu możemy uniknąć np. dokonania samowoli budowlanej (co wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi), bądź też niepotrzebnego i żmudnego załatwiania spraw formalnych, w przypadku jeśli nasze roboty budowlane nie są objęte wymogiem zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę.
autor: mgr inż. Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Przed budową, Prawo i formalności
Podobne: Brak wody na budowie – jak ją zapewnić, jak oszczędzić, Czy warto wykonać kosztorys?, Czy warto chodzić na targi mieszkaniowe i budowlane?, Kiedy można rozpocząć budowę, Jak zalegalizować samowolę budowlaną
Słowa kluczowe: bez pozwolenia, bez zgłoszenia, prace budowlane, prace remontowe, przepisy, czy wymaga złgoszenia