×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Rozbiórka starego budynku

Przy rozbiórce starego obiektu należy sprawdzić, jakie formalności powinny być spełnione. W tym zakresie Prawo Budowlane określa, kiedy pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane.

Są to:
 • budynki i budowle, które nie zostały wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Ich wysokość nie powinna przekraczać 8m, a odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
 • obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest potrzebne pozwolenie na budowę.
Pozwolenia na rozbiórkę nie wymagają na przykład obiekty gospodarcze, uzupełniające zabudowę zagrodową, altany i wiaty, niektóre przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz oranżerie.

Brak wymogu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę nie oznacza, że czynności takie nie są kontrolowane. Aby przeciwdziałać tzw. „samowolce budowlanej”, rozbiórka obiektów wymienionych powyżej wymaga wcześniejszego zgłoszenia właściwemu organowi. Określa się w nim rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót.

Istnieją dodatkowe uwarunkowania, po rozpatrzeniu których właściwy organ może wymagać uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub może zażądać przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych. Sytuacja taka ma miejsce, gdy:
 • rozbiórka „może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska”;
 • rozbiórka „wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką”;
 • istnieje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
Jeśli wystąpi sytuacja opisana w ostatnim punkcie, można rozpocząć roboty rozbiórkowe przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy zwolnieni z obowiązków formalnych.
Po rozpatrzeniu następujących aspektów:
 • przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganego przepisami o ochronie środowiska;
 • uzyskaniu przez Inwestora dodatkowych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów;
 • wyrażeniu zgody na rozbiórkę przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej-dotyczy tylko budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.
Pozwolenie na rozbiórkę zostaje wydane.

W przypadku, gdy nasz obiekt wymaga pozwolenia na rozbiórkę, należy złożyć w Urzędzie Gminy lub w Starostwie Powiatowym wniosek z następującymi załącznikami:
 • umiejscowienie na planie danego obiektu;
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych;
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 • projekt rozbiórki obiektu w 3 egzemplarzach-w przypadku, gdy Urząd uzna to za konieczne;
 • zgodę właściciela obiektu;
 • w przypadku zgłoszenia rozbiórki przez pełnomocnika inwestora - notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa;
 • dodatkowe dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi*;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
*Dodatkowymi dokumentami mogą być:
 • decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków-jeśli takowy obiekt był wpisany na listę;
 • uzgodnienie z Miejscowym Konserwatorem Zabytków- w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską, nie należących do zabytków;
 • informacje o przyłączach.
Od momentu złożenia wniosku Urząd ma dwa miesiące na wydanie decyzji. Przysługuje nam prawo odwołania od decyzji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

Rozbiórkę przeprowadza się w kolejności odwrotnej do tej, w jakiej budowaliśmy, po uprzednim odcięciu mediów: dopływu gazu, prądu, wody. Przykładową kolejność przedstawiono poniżej(oczywiście każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie - nie wszędzie będą na przykład dachy):
 • zdjęcie pokrycia dachu;
 • demontaż konstrukcji dachu;
 • rozbiórka ściany do poziomu stropu lub posadzki;
 • rozbiórka stropu międzykondygnacyjnego (w przypadku budynków piętrowych);
 • demontaż kolejnych poziomów w kolejności jak wyżej;
W przypadku, gdy na danym terenie ma powstać nowa budowla należy rozważyć kwestię fundamentów - czy wykorzystać istniejące (jeśli geometria nowoprojektowanego obiektu jest podobna do obiektu wyburzonego), czy je zasypać i pozostawić, czy może całkowicie usunąć z terenu.

Rozbiórka obiektów nie zawsze wymaga wynajęcia specjalistycznej ekipy wyburzeniowej - decyzję taką należy podjąć po rozważeniu stopnia skomplikowania obiektu do wyburzenia. Na pewno więcej trudności nastręczy rozbiórka na przykład obiektu przemysłowego-przy przeprowadzeniu której przyda się fachowa wiedza i doświadczenie całej ekipy. Wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być przeprowadzone pod nadzorem kierownika rozbiórki, jeśli Urząd uzna jego obecność za konieczną.


autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Rozbiórka
Podobne: Materiały z rozbiórki, Czynniki decydujące o rozbiórkach i kryteria ich realizacji, Rozbiórka budynku
Słowa kluczowe: rozbiórki,