×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Różnice między remontem, rozbudową, nadbudową, przebudową

Po latach użytkowania naszego wymarzonego domu, często zachodzi potrzeba wprowadzenia pewnych zmian do naszego otoczenia. Czy będą one związane jedynie z chęcią odnowienia miejsca zamieszkania, czy też z wprowadzeniem bardziej radykalnych zmian, zawczasu należy zastanowić się co nasze prawo mówi na ten temat. Pomimo, iż słowa takie jak remont, przebudowa, rozbudowa, bądź nadbudowa, dobrze są znane każdemu i dotyczą stosunkowo prostych robót budowlanych, to jednak wprowadzenie ich w życie wymaga znajomości i uwzględnienia często skomplikowanych przepisów Prawa budowlanego.


Zgodnie z ustawą Prawa budowlanego przez remont należy rozumieć wykonywanie  w istniejącym obiekcie budowlanym robót, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego; przy czym dopuszcza się również zastosowanie innych materiałów niż te, których użyto w stanie pierwotnym.

W budownictwie remont dzieli się na trzy podstawowe kategorie:
  • Bieżący – remont ten polega na wykonywaniu okresowych przeglądów oraz drobnych prac konserwatorsko-profilaktycznych w celu utrzymania budynku wraz z jego otoczeniem w należytym stanie technicznym. Do czynności tych zaliczamy wszelkiego rodzaju naprawy, a także przedwczesną likwidację ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych oraz wyposażenia budynków.
  • Interwencyjny – remont ten dokonywany jest w przypadku wystąpienia nagłych uszkodzeń takich, jak pęknięcie rury, wybuch (np. gazu), pożar, wyciek, itp.
  • Kapitalny – jest to remont polegający na wymianie oraz naprawie wszelkich zużytych, zniszczonych, bądź uszkodzonych elementów budynku i wyposażenia. Najczęściej remonty kapitalne przeprowadza się w celu przywrócenia pierwotnego wyglądu oraz wartości użytkowej obiektu. Prace te są często prowadzone jednocześnie z modernizacją.
Od strony prawnej większość prac remontowych wymaga jedynie zgłoszenia do starosty. (patrz artykuł: Remont zgodny z prawem). W zgłoszeniu takim należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin przewidywanego ich rozpoczęcia. Należy również dołączyć dokument potwierdzający prawo do nieruchomości. Poza tym, w razie konieczności, urząd może nałożyć obowiązek uzupełnienia zgłoszenia (w określonym terminie) o odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie odpowiednich instytucji.
W przypadku, gdy nasze roboty budowlane będą dotyczyć remontu lub instalacji zbiorników na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, bądź też przyłączy do budynków (elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych), do zgłoszenia należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji. Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednocześnie, w przypadku budowy instalacji gazowej (o której mowa powyżej), projekt wymaga uzgodnienia z właściwym organem do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Wszelkich zgłoszeń należy dokonywać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jeżeli w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów właściwy organ nie wniesie żadnego sprzeciwu to możemy rozpocząć zaplanowane prace remontowe. Należy pamiętać, by przystąpić do robót przed upływem dwóch lat od terminu rozpoczęcia, określonego przez nas w zgłoszeniu.

Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o przebudowę, nadbudowę, czy rozbudowę domu.
W świetle Prawa budowlanego przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie wszelkich robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych dla niego parametrów (jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość, bądź liczba kondygnacji). Natomiast nadbudowa i rozbudowa są rodzajami budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego, dzięki czemu zwiększa się jego powierzchnia użytkowa. Z tą różnicą, iż przy rozbudowie zwiększa się powierzchnia zabudowy budynku (nowa część obiektu posadowiona zostaje na gruncie, występują między innymi roboty ziemne i fundamentowe), natomiast przy nadbudowie zmienia się jego wysokość (nowa część powstaje ponad istniejącą częścią obiektu, nie ma posadowienia bezpośrednio na gruncie, stąd brak prac takich, jak roboty ziemne i fundamentowe).

Jedną z podstawowych pomyłek jest mylna interpretacja powyższych, trzech czynności jako prace remontowe, a co za tym idzie – brak uzyskania pozwolenia na budowę. Tymczasem prace te zmieniają konstrukcję tego, co zawierał projekt budowlany, zatwierdzony w pierwotnym pozwoleniu na budowę tak, więc wymagane jest ponowne uzyskanie zgody. W związku z tym, na początku wypełniamy wniosek o pozwolenie na budowę, który wraz z innymi dokumentami (m.in. czterema egzemplarzami projektu budowlanego, oświadczeniem o posiadanym prawie do nieruchomości, decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkimi, niezbędnymi opisami, opiniami, rysunkami, itp.) złożymy w starostwie lub urzędzie gminy – jeśli starosta powierzył organowi gminy wykonywanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej. Odpowiedź na nasz wniosek otrzymujemy najczęściej w ciągu 65 dni od chwili złożenia dokumentów w urzędzie.

Pamiętajmy też o tym, że zanim przystąpimy do prac budowlanych to jeszcze musimy zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót (co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem). Nie zapominajmy również o innych formalnościach takich, jak: pobranie z urzędu Dziennika Budowy (należy go złożyć do zarejestrowania w Wydziale Architektury i Budownictwa), zatrudnienie kierownika budowy, nadzorującego prace (jego oświadczenie należy dostarczyć do nadzoru budowlanego), a także o ustawieniu przed domem tabliczki informacyjnej.


autor: mgr inż. Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Remonty i prace wykończeniowe, Prawo i formalności
Podobne: Do czego służy dziennik budowy, Samodzielne funkcje techniczne, Jak wycenić nieruchomość, Rysy i spękania na stropie, Uprawnienia i czynności kontrolne nadzoru budowlanego
Słowa kluczowe: remont, malowanie ścian, firmy budowlane, zlecenia budowlane, cennik usług budowlanych,