×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Rysy i spękania ścian murowych

Przyczyny pęknięć murów lub ich zarysowań mogą być różne. Ich klasyfikacji można dokonać ze względu na miejsce powstania uszkodzeń: warstwa konstrukcyjna, ociepleniowa lub wykończeniowa ściany. Może to być też przeciążenie konstrukcji, uszkodzenie na tle fizyko - chemicznym zastosowanych materiałów (takich jak skurcz, pęcznienie, odkształcalność termiczna, nasiąkliwość, mrozoodporność). Najczęstszą przyczyną są jednak uszkodzenia wywołane zmianą stateczności konstrukcji. Do rzadziej zdarzających się zjawisk, równie destrukcyjnych jak wyżej opisane, zaliczyć można wpływy dynamiczne i sytuacje wyjątkowe.

Szereg błędów, skutkujących w późniejszym czasie spękaniami muru, można popełnić na etapie projektowym. Do najczęstszych zaniedbań pod tym względem zaliczyć można:
 • Nie sprawdzenie nośności ściany na działanie obciążeń pionowych i poziomych.
Najbardziej wytężony fragment ściany powinien być sprawdzony zgodnie z zaleceniami normy: „PN-B-03002:2002” - uaktualnionej wg Eurokodu 6. Pominięcie obliczeń murów może doprowadzić do przyjęcia zbyt słabego materiału lub przekroju elementów. W wyniku działania pionowych obciążeń dochodzi wówczas do przeciążenia muru, czego wizualnym efektem są pionowe rysy i pęknięcia, a w elementach o małym przekroju poprzecznym również rysy ukośne. Pojawienie się rys nie musi od razu oznaczać, że nośność muru została wyczerpana, jednak w skrajnych przypadkach pod wpływem działania naprężeń niszczących może dojść do gwałtownego zniszczenia ściany.
W przypadku ścian osłonowych zniszczenie rysą prostopadłą do spoin wspornych (czyli poziomych) może nastąpić, gdy ściana podparta jest na trzech lub czterech krawędziach, przy wysokości ściany dwukrotnie większej od szerokości. W ścianach osłonowych o odwrotnych proporcjach wysokości do szerokości zniszczenie może nastąpić przez spoiny wsporne, a w ścianach o stosunku wysokości do szerokości równym 0,5/2 zarysowanie może wystąpić przez spoiny wsporne i prostopadłe do nich.
 • Nieodpowiednio zaprojektowane miejsca koncentracji naprężeń (na przykład okolice otworów okiennych i drzwiowych, zmiany grubości muru).
Efektem są rysy ukośne biegnące pod kątem 40º÷60º od naroża elementu. Zarysowania takie mogą powstać również w przypadku zastosowania prefabrykowanych elementów (gdy naprężenia ściskające mają znaczną wartość). Aby zabezpieczyć ściany w tych newralgicznych punktach, należy stosować zbrojenie w spoinach wspornych muru. Zarysowania stref podokiennych i przy - drzwiowych nie są niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji. Ciężko jednak jest się ich pozbyć.
 • Użycie różnych materiałów dla ścian obiektu.
Główną barierę stanowią różne właściwości, jakimi cechują się poszczególne materiały murowe (podatność na działanie temperatury, czy innych czynników zewnętrznych, jak również ich odkształcalność). Stosowanie różnych elementów murowych i różnych zapraw może prowadzić do zarysowań. Należy na przykład unikać łączenia ceramiki, która ma tendencję do pęcznienia, z innymi materiałami(z tendencją do skurczu). Jeśli już jest konieczne zastosowanie takiej mieszanki w obrębie jednego obiektu należy raczej stosować bezpośrednie połączenia jednego typu wyrobu.
 • Nieuwzględnienie naprężeń termicznych.
Na przykład brak zastosowania warstw poślizgowych na stykach elementu odkształcalnego i mniej podatnego. W wyniku czego może nawet nastąpić ścięcie muru. Efekty można obserwować przy trzonach kominów, nieocieplonych balkonach, wieńcach i nadprożach.

 • Zły projekt posadowienia
Aby dobrze zaprojektować posadowienie (ławy i stopy fundamentowe) należy rozpatrzyć profil geologiczny terenu. Dla uzyskania pełnej wiedzy z tego zakresu zwykle wykonuje się cztery odwierty w miejscach planowanych naroży obiektu. Pozwala to na określenie rodzaju gruntu i ewentualnej jego wysadzinowości, skłonności do pęcznienia czy skurczu. Miejscowe występowanie różnych warstw gruntu może skutkować nierównomiernym osiadaniem obiektu, a w efekcie powstawaniem rys w murze.
Również dobór nieodpowiednich szerokości ław fundamentowych, czy stóp może mieć taki sam efekt jak posadowienie na gruntach niejednorodnych. Należy pamiętać, że różnica osiadań poszczególnych części obiektu nie może przekraczać granicy odpowiednich wartości dopuszczalnych przemieszczeń, ustalonych na podstawie analizy ich wpływu na wartość użytkową budowli.

 • Nieodpowiednia głębokość posadowienia nowych budynków w stosunku do istniejących
Nowopowstające konstrukcje należy posadawiać nie głębiej niż na głębokości posadowienia fundamentów obiektów istniejących. Dodatkowo należy je oddylatować od starych. Związane to jest z kątem, pod jakim rozchodzą się naprężenia wywołane obciążeniem przekazywanym z obiektu na grunt. Jeśli nowy obiekt (będący w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego) miałby być posadowiony płycej, należy wykonać w miejscu przylegającym do starych fundamentów podkład z betonu, który ujednoliciłby poziomy obu obiektów.
Nie tylko poziom posadowienia ma w tym przypadku znaczenie, również ruch podłoża, wywołany dodatkowym obciążeniem powstałym w trakcie wznoszenia nowego budynku może spowodować osiadanie gruntu i zarysowanie budynków istniejących.
W zależności od miejsca występowania na długości muru, zarysowania mogą przebiegać w różny sposób: dla osiadań w środkowej części budynku mogą być pionowe i ukośne, dla osiadań naroży budynku obserwuje się natomiast rysy ukośne.

 • Nieuwzględnienie dużych ugięć stropów pod ściankami działowymi
Projektując żelbetowe elementy opierające się na ścianach (stropy, belki, nadproża) należy uwzględniać w obliczeniach nie tylko graniczne wartości ugięć tych elementów, ale również współpracę z pozostałymi elementami budynku, które zbudowane są z materiałów o innych właściwościach. Rozpatrzeć powinno się rodzaj całej konstrukcji, wykończenie ścian, sposób wykonania i zamocowania ścian działowych oraz zamocowanie instalacji.
Niedopatrzenia w tym względzie skutkują zarysowaniami ścian o różnym charakterze i nasileniu (pionowe, poziome i ukośne, przebiegające przez spoiny wsporne i czołowe, a także przez elementy murowe), a ich układ generuje przede wszystkim stosunek wysokości ściany do jej szerokości (H / L):
 • H / L ≈1 zarysowania w układzie horyzontalnym przy stropie lub w niewielkiej odległości od niego.
 • ściany szersze mogą rysować się również ukośnie lub poziomo (bliżej środka ściany);
 • L > H (przy znacznej różnicy) najczęściej występują pionowe zarysowania i rysy ukośne w narożach.
Dla ścian działowych poddanych wpływowi ugięć stropów, dodatkowo posiadających otwory okienne lub drzwiowe, obserwuje się zarysowania ukośne lub poziome występujące w okolicach naroży przejść. Generalnie rzecz ujmując układ uszkodzeń zależy od stosunku H / L, jak i stopnia perforacji ściany. Gdy mamy do czynienia z większą ilością otworów rysy ukośne biegnące od naroży mogą się łączyć w poziome płaszczyzny łączące kilka otworów.
Ugięcia stropów mają też wpływ na ściany nośne: w skrajnych przypadkach powstają wówczas w wyniku obrotu na podporze uginającego się stropu rysy wewnętrzne rozwarstwiające ścianę w okolicy ocieplenia wieńca. Jeśli wieniec nie jest ocieplony dostrzec można również rysę poziomą na elewacji budynku.

 • Błędy wykonawcze
Do najczęstszych należą:
 • zła jakość robót murarskich (niechlujstwo i niedbalstwo wykonawcy, niestaranne układanie elementów murowych, brak wypełnienia spoin lub zbyt gruba warstwa, odchyłki od pionu, stosowanie uszkodzonych elementów murowych, umieszczanie w warstwie izolacji gruzu.);
 • stosowanie materiałów złej jakości – podczas zakupu należy zwrócić uwagę na cechy zewnętrzne produktu, czy nie posiada widocznych wad i uszkodzeń takich jak: skrzywienie powierzchni, zarysowania na powierzchniach, pęknięcia ścianek, odpryski;
 • złe spoinowanie – elementy murowe powinny nachodzić na siebie z przesunięciem nowej warstwy w stosunku do istniejącej wynoszącym 0,4 długości elementu. Przy dobrym przewiązaniu muru ryzyko zarysowania maleje;
 • niekorzystne odstępstwo od projektu- nie zatwierdzone przez Kierownika Budowy czy Nadzór.

 • Niewłaściwa eksploatacja budynku
 • brak remontów i zaniedbania – może prowadzić do powstawania większych uszkodzeń, znacznie trudniejszych do naprawy;
 • wyburzenia i wpływ otoczenia na budynek. W tym przypadku wymienić należy wszelkie czynniki wpływające na ruch podłoża wokół budynku (ruch szynowy, kołowy, budowa w okolicy obiektu, drzewa-wyrastające z fundamentów lub ścian). Zmiany aranżacji wnętrza w tym aspekcie tez niosą pewne zagrożenia-samowolka budowlana i wyburzenie elementów nośnych, bez wprowadzenia rozwiązania zastępczego odpowiednio przenoszącego obciążenia może prowadzić nie tylko do zarysowań poszczególnych elementów, ale w skrajnych przypadkach do katastrofy budowlanej i zawalenia obiektu;
 • zmiana funkcji budynku, powodująca przeciążenia.


Rodzaje uszkodzeń tynków
Ze względu na szerokość rozwarcia rys można je podzielić na:
 • Rysy włoskowate (do 0,1mm). Ich przyczyną może być zbyt słaba zaprawa murarska, złe spoinowanie muru, naniesienie gładzi na warstwę narzutu przed jej wyschnięciem lub zastosowanie warstwy narzutu z kruszywem piaskowym zanieczyszczonym gliną;
 • Drobne rysy (szerokość od 0,1mm do 1mm) – występują najczęściej w wyniku nieodpowiednio dobranych proporcji piasku i wody do tynku, jak również przy dużych różnicach skokowych temperatur;
 • Spękania szerokości >1,0mm – są skutkiem kumulacji kilku niekorzystnych czynników i błędów wykonawczych.

Powstawanie rys ukośnych oraz możliwość i skuteczność naprawy zależy przede wszystkim od przyczyny ich powstania. Najtrudniej jest „naprawić” błędy projektowe, w wyniku których źle pracująca konstrukcja generuje zniszczenia widoczne gołym okiem. Właściwa diagnostyka murów i dobór metody naprawczej może jednak pomóc usunąć rysy z naszych ścian. Wiąże się to jednak częstokroć ze znacznymi kosztami, wynikającymi ze stopnia skomplikowania prac.


autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Remont kompleksowy, Inne
Podobne: Przygotowanie domku letniskowego do zimy cz. III, Poprawna eksploatacja mieszkania - przeglądy i bieżące naprawy, Rysy i spękania na stropie, Jak walczyć z kurzem i pyłem podczas remontu?, Rodzaje schodów
Słowa kluczowe: zlecenia budowlane, zlecenia, remonty, wykończenia wnętrz,