×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Samodzielne funkcje techniczne

Zgodnie z Prawem budowlanym za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych, a także techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność, która obejmuje:

 1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
 2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi
 3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów
 4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego
 5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
 6. rzeczoznawstwo budowlane.

Uwaga! Podpunkty te stanowią główne przykłady, ale nie jedyne, samodzielnych funkcji technicznych. Można tu zaliczyć również, np. doradztwo, które wcale nie musi być związane bezpośrednio z projektowaniem, kierowaniem czy rzeczoznawstwem.

Powyżej wymienione samodzielne funkcje techniczne (z wyłączeniem podpunktu „f”), mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją.

Wykształcenie oraz praktyka powinny być potwierdzone poprzez posiadanie, tzw. „uprawnień budowlanych”, które to wydawane są przez organ samorządu zawodowego. Warunkiem uzyskania takich uprawnień jest zdanie egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy technicznej. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego, bądź inny upoważniony organ. Koszty postępowania kwalifikacyjnego (obejmujące w szczególności wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej) ponosi osoba ubiegająca się o nadanie jej uprawnień budowlanych.

Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru oraz zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Wpis ten ma określony termin ważności i po jego upłynięciu całą procedurę uzyskania uprawnień należy podjąć na nowo. Organy samorządu zawodowego są zobowiązane bezzwłocznie przekazywać informacje o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, a także o wykreśleniu z tej listy, w celu ujawnienia w rejestrze.

Oprócz powyżej wymienianych osób, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego uprawnienia budowlane mogą być udzielane do:

 • projektowania
 • kierowania robotami budowlanymi.

W uprawnieniach należy określić specjalność i ewentualną specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, polegających na kierowaniu wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorze i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów, a także na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego.

Natomiast uprawnienia do projektowania stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej, polegającej na sprawowaniu kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane w następujących specjalnościach:

 1. architektonicznej
 2. konstrukcyjno-budowlanej:
  • drogowej
  • mostowej
  • kolejowej
  • wyburzeniowej
  • telekomunikacyjnej
 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zakres tych uprawnień podaje nam rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

Uprawnienia budowlane w specjalności: uprawniają bez ograniczeń do: uprawniają w ograniczonym zakresie do:
Architektonicznej

projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

 • sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do architektury obiektu
 • kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu

projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie takim jak w kolumnie obok, ale o kubaturze do 1000 m3 na terenie zabudowy zagrodowej

Konstrukcyjno-budowlanej

projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

 • sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu
 • kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu

projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym:

 • o kubaturze do 1000 m³
 • o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m
 • posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym
 • przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m
 • nie zawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie
 • niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej

Ograniczenia uprawnień, w odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska, nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.

Drogowej

projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim, jak:

 • droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów
 • droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust

projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim, jak:

 • droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów
 • droga na terenie lotniska, nie przeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych
Mostowej

projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim, jak:

 • drogowy obiekt inżynierski, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych
 • kolejowy obiekt inżynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejście dla pieszych, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe

obliczania światła mostów i przepustów

projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim, jak:

 • jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie
 • typowy składany obiekt mostowy
 • przepust
 •  

Kolejowej

projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim, jak:

 • bocznica kolejowa, linia kolejowa wraz z punktami eksploatacyjnymi i posterunkami technicznymi, torowe instalacje techniczne oraz inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (z wyłączeniem kolejowych obiektów inżynierskich – most, wiadukt, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejście dla pieszych)

kierowania robotami budowlanymi, polegającymi na remoncie lub rozbiórce, z wyłączeniem obiektów budowlanych na terenach eksploatacji górniczej i osuwisk

Wyburzeniowej

projektowania robót rozbiórkowych i kierowania tymi robotami budowlanymi związanymi z użyciem materiałów wybuchowych

 
Telekomunikacyjnej

projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego, jak: lokalne linie czy instalacje

 

 
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim, jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu

projektowania, z doborem właściwych urządzeń lub kierowania robotami budowlanymi, przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3

 
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim, jak: sieci, instalacje oraz urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania i sterowania (kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej) oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów

projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3

 

 

Każdą z tych specjalności można podzielić na specjalizacje techniczno-budowlane. Specjalizacja taka mówi o tym, iż dana osoba poza przygotowaniem ogólnym w danej specjalności, posiada jeszcze wiedzę specjalistyczną. O nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której wyodrębniono tą specjalizację. Nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej wymaga odbycia, po uzyskaniu uprawnień budowlanych, pięcioletniej praktyki we właściwej specjalności, w zakresie specjalizacji, przy sporządzaniu projektów – w przypadku specjalizacji do projektowania, bądź na budowie – w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.

Uzyskanie uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach wymaga:

 1. Do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:
  1. ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
  2. odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów
  3. odbycia rocznej praktyki na budowie.
 2. Do projektowania w ograniczonym zakresie:
  1. ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności
  2. odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów
  3. odbycia rocznej praktyki na budowie.
 3. Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
  1. ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
  2. odbycia dwuletniej praktyki na budowie.
 4. Do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
  1. ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności
  2. odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni odbywana jest praktyka zawodowa. (Uwaga! Do praktyki zawodowej można zaliczyć również praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych – jednak nie wliczając w to praktyki objętej programem studiów.) Warunkiem koniecznym do zaliczenia praktyki zawodowej jest praca, polegająca na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych, bądź na pełnieniu funkcji technicznej na budowie – pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zaś w przypadku odbywania praktyki za granicą – pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

W przypadku osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a posiadające już uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej samej specjalności, nie stosuje się przepisów z powyższego: punktu 1 – podpunkt „b” i „c”, bądź z punktu 3 – podpunkt „b”.

Jeśli chodzi o pełnienie samodzielnej funkcji jako rzeczoznawca budowlany to Prawo budowlane określa warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o wykonywanie tego zawodu. Tak więc rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:

 • w pełni korzysta z praw publicznych
 • posiada:
  • tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  • co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem
  • znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.

Na wniosek zainteresowanego, właściwy organ samorządu zawodowego, orzeka – w drodze decyzji – o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określając przy tym zakres rzeczoznawstwa. Organ ten może również nadać tytuł rzeczoznawcy osobie, która nie spełnia powyższych warunków, ale za to posiada szczególną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie nieobjętym uprawnieniami budowlanymi.

Podstawą do wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego jest wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. Właściwy organ samorządu zawodowego może orzec, w drodze decyzji, o pozbawieniu wcześniej nadanego tytułu – rzeczoznawcy, na wniosek samego rzeczoznawcy, bądź w razie:

 • pozbawienia praw publicznych
 • ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej
 • nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego.

Ostateczna decyzja zostaje przesłana do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na podstawie której następuje skreślenie z centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. Skreślenie z rejestru następuje również w przypadku śmierci rzeczoznawcy.

Osoby, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za ich wykonanie zgodnie z przepisami i wszelkimi zasadami wiedzy technicznej, a także za staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, jakość oraz bezpieczeństwo.
autor: Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Dopuszczalne odległości domu od granicy działki, Obowiązki właściciela oraz zarządcy nieruchomości, Rozbiórka budynku, Jak sprawdzić przed kupnem, czy na działce można wybudować dom, Obowiązki nadzoru budowlanego
Słowa kluczowe: uprawnienia budowlane, projektowanie, kierowanie budową