×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Scalenie i podział gruntów

Procesu scalenia i podziału gruntów dokonuje się (na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami) w celu przekształcenia niekorzystnie ukształtowanych terenów i ponownego ich wykorzystania zgodnie z przewidywaniami planu miejscowego. Przepisy dotyczące scalenia gruntów oraz ich ponownego podziału dotyczą nieruchomości położonych na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast nie uwzględniają działek przeznaczonych na cele rolne oraz leśne, a także objętych postępowaniem scaleniowym na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta:

 • Na wniosek właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy samoistnych nieruchomości, posiadających ponad 50% powierzchni gruntów objętych scaleniem i podziałem. Do wniosku dołączają:
  • odpisy ksiąg wieczystych, a w przypadku ich braku – inne dokumenty potwierdzające prawa do nieruchomości
  • wypisy oraz wyrysy z katastru nieruchomości (tzn. z ewidencji gruntów i budynków).
 • Z urzędu, jeśli:
  • w planie miejscowym określono obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów
  • na obszarze przewidzianym do scalenia i podziału, gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym ponad 50% powierzchni gruntów.

W ciągu sześciu miesięcy, od dnia złożenia wniosku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przeprowadza analizę okoliczności uzasadniających dokonanie scalenia i podziału nieruchomości, a w szczególności:

 1. przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenu, ustalonych w planie miejscowym
 2. wniosków przedstawionych przez właścicieli lub użytkowników wieczystych
 3. dotychczasowej struktury przestrzennej nieruchomości
 4. stanu istniejącej infrastruktury technicznej i potrzeby jej rozbudowy
 5. możliwości sfinansowania przez gminę wydatków związanych z budową lub rozbudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych kosztów związanych z przeprowadzeniem scalenia i podziału nieruchomości
 6. zgodności dokumentów określających stan prawny nieruchomości z danymi z katastru nieruchomości.

Następnie na podstawie wyników przeprowadzonej analizy, zostaje przedstawiony radzie gminy, projekt uchwały: o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości w granicach określonych w tym projekcie, bądź też o odmowie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości. Do projektu uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości dołącza się wypis i wyrys z planu miejscowego, a także wypis i wyrys z katastru nieruchomości sporządzony dla gruntów przeznaczonych do scalenia i podziału, z zaznaczonymi granicami zewnętrznymi. Granice ustala się i przyjmuje według katastru, a stan prawny nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości.

Po wejściu w życie uchwały, wójt (/burmistrz/prezydent miasta) wyznacza termin zebrania informacyjnego i powiadamia o nim uczestników postępowania (dlatego we wniosku należy podać dokładny adres zamieszkania oraz aktualny telefon kontaktowy). Na zebraniu, wnioskodawcy zostają zapoznani z treścią uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości oraz z wynikami przeprowadzonej analizy, jak również przeprowadza się wówczas wybory członków rady.

Właściciele i użytkownicy wieczyści mogą wybrać ze swojego grona radę uczestników scalenia w liczbie do 10 osób. Wyboru dokonuje się większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu w głosowaniu niejawnym, przy udziale co najmniej połowy uczestników postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości. Każdy z uczestników ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata. Osoby z największą ilością głosów wchodzą w skład rady, a w przypadku sporów podczas głosowania – rozstrzygać będzie wójt. Rada posiada uprawnienia opiniodawcze i spośród swoich członków wybiera przewodniczącego.

Projekt uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości podlega zaopiniowaniu przez radę uczestników, a także wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania, na okres 21 dni, w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uchwały do wglądu uczestnicy postępowania powiadamiani są pisemnie, a ponadto taką informację podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu gminy, bądź przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

W momencie, gdy projekt uchwały wyłożony jest do wglądu, uczestnicy postępowania mogą składać na piśmie swoje wnioski, uwagi oraz zastrzeżenia dotyczące tego projektu. We wnioskach mogą wskazać działki, które chcieliby otrzymać w zamian za dotychczas posiadane nieruchomości, objęte scaleniem i podziałem. Wszelkie wnioski, uwagi i zastrzeżenia podlegają zaopiniowaniu przez radę uczestników scalenia.

O sposobie załatwiania wniosków, uwag i wszelkich zastrzeżeń, rozstrzyga rada gminy w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości. Następnie o sposobie rozstrzygnięcia, zawiadamia się uczestników na piśmie, poprzez doręczenie im wyciągu z uchwały. Koszty związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości ponoszą wszyscy zainteresowani (jeżeli postępowanie zostało przeprowadzone na ich wniosek), proporcjonalnie do powierzchni posiadanych przez nich gruntów objętych scaleniem i podziałem.

Uchwała rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości powinna zawierać:

 1. Opracowane geodezyjnie granice gruntów objętych scaleniem i podziałem.
 2. Wypis i wyrys z planu miejscowego.
 3. Geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości.
 4. Rejestr nieruchomości, z wykazaniem ich stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale, w tym nieruchomości przyznanych uczestnikom postępowania w zamian za nieruchomości będące ich własnością lub pozostające w użytkowaniu wieczystym przed scaleniem i podziałem.
 5. Rozstrzygnięcia w następujących sprawach:
  1. W zamian za nieruchomości objęte scaleniem i podziałem każdy z dotychczasowych właścicieli, użytkowników wieczystych lub samoistnych posiadaczy, otrzymuje odpowiednio na własność lub w użytkowanie wieczyste, nieruchomości składające się z takiej liczby działek gruntu wydzielonych w wyniku scalenia i podziału, których łączna powierzchnia jest równa powierzchni dotychczasowej jego nieruchomości – pomniejszonej o powierzchnię niezbędną do wydzielenia części gruntu pod nowe drogi lub pod poszerzenie dróg już istniejących.
   Pomniejszenie to następuje proporcjonalnie do powierzchni wszystkich nieruchomości objętych scaleniem i podziałem oraz do ogólnej powierzchni działek gruntu, wydzielonych pod nowe drogi i pod powierzchnie dróg istniejących. Jeżeli nie ma możliwości przydzielenia nieruchomości o powierzchni w pełni równoważnej, za różnicę powierzchni dokonuje się odpowiednich dopłat w gotówce. Gmina wypłaca również odszkodowanie, (w wysokości uzgodnionej między właścicielami lub użytkownikami wieczystymi a właściwym organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego lub starostą), za urządzenia, których właściciele lub użytkownicy wieczyści nie mogli odłączyć od gruntu, a także za drzewa i krzewy. Jeżeli nie dojdzie do ustalenia wysokości dopłaty, czy odszkodowania, kwotę ustala się i wypłaca według zasad obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.
   Działki gruntu wydzielone pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, nie będących drogami powiatowymi, wojewódzkimi lub krajowymi, przechodzą z mocy prawa na własność gminy, a ustanowione na tych działkach prawo użytkowania wieczystego wygasa z dniem wejścia w życie uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości. Jeżeli działki gruntu zostały wydzielone pod drogi powiatowe, wojewódzkie lub krajowe, bądź pod poszerzenie tych dróg, przechodzą z mocy prawa na własność powyższych podmiotów. Odszkodowanie za wydzielone działki pod drogi powiatowe, wojewódzkie, czy krajowe, wypłaca odpowiednio powiat, województwo, bądź Skarb Państwa.
  2. Służebności gruntowe ustanowione na nieruchomościach objętych scaleniem i podziałem podlegają zniesieniu, jeżeli stały się zbędne do korzystania z nowo wydzielonych nieruchomości.
 6. Ustalenia co do rodzaju urządzeń infrastruktury technicznej, planowanych do wybudowania, terminy ich budowy oraz źródła finansowania. Koszty wybudowania tych urządzeń nie mogą obciążać uczestników postępowania, chyba że na mocy zawartego z gminą porozumienia strony postanowią inaczej.
 7. Ustalenia co do wysokości, terminu i sposobu zapłaty opłat adiacenckich. Rzeczoznawca majątkowy określi:
  1. Wartość nieruchomości przed scaleniem i podziałem według stanu na dzień wejścia w życie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości. Przy ustalaniu wartości nie uwzględnia się wartości urządzeń, drzew i krzewów, jeżeli wcześniej zostało za nie wypłacone odszkodowanie.
  2. Wartość nieruchomości przyznanych w wyniku scalenia i podziału według stanu na dzień wejścia w życie uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości. Przy określeniu wartości uwzględnia się planowane do wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej.
  Osoby, które otrzymały nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału, są zobowiązane do wniesienia na rzecz gminy opłat adiacenckich w wysokości do 50% wzrostu wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych. Dokładną wysokość stawki ustala rada gminy. Natomiast termin i sposób zapłaty ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze ugody z osobami zobowiązanymi do ich zapłaty, przez podpisanie protokołu uzgodnień. W przypadku nie dojścia do ugody, o terminie i sposobie zapłaty rozstrzyga rada gminy, podejmując uchwałę o scaleniu i podziale nieruchomości. Termin ustalony w uchwale nie może być krótszy niż termin wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
 8. Rozstrzygnięcie o sposobie załatwienia wniosków, uwag i zastrzeżeń, złożonych przez uczestników postępowania.

Uchwała stanowi podstawę do:

 • zamknięcia istniejących ksiąg wieczystych
 • założenia nowych ksiąg wieczystych i ujawnienia w nich praw do nieruchomości powstałych w wyniku scalenia i podziału
 • ujawnienia nowego stanu prawnego nieruchomości w katastrze nieruchomości
 • wyznaczenia i utrwalenia na gruncie granic nieruchomości powstałych w wyniku scalenia i podziału
 • wprowadzenia uczestników postępowania na nowe nieruchomości.autor: mgr inż. Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Obowiązkowe zmiany w projekcie gotowym, Obowiązki właściciela oraz zarządcy nieruchomości, Nadzór autorski i inwestorski, Projekt zagospodarowania działki, Warunki techniczne - higiena i zdrowie
Słowa kluczowe: scalanie gruntów, podział gruntów