×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Skomplikowane warunki gruntowo - wodne a prace ziemne

Posadowienie fundamentów oraz ich uprzednie „dobre” zaprojektowanie z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych oraz wszelkich możliwych sytuacji obliczeniowych (wpływów na obiekt) stanowi punkt wyjściowy dla przyszłej inwestycji, bezpieczną podstawę, na bazie której użytkownik docelowy stworzy sobie bezpieczne i przytulne lokum. Zanim to jednak nastąpi przed Projektantem i Wykonawcą długa droga, szczególnie jeśli natrafią oni na „problematyczny teren” planowanej inwestycji. W przypadku obiektów, których zasięg i stopień skomplikowania konstrukcji może budzić pewne wątpliwości co do zasadności przyjętych założeń projektowych / realizacyjnych warto już na etapie projektowania rozwiać wszelkie obawy. Aby było to możliwe należy dokładnie określić cechy gruntu, czy jest on spoisty, czy też niespoisty, jednorodny, czy może występują w nim przewarstwienia gruntów niebudowlanych, również poziom wód gruntowych (rodzaj terenu: może być on podmokły) odgrywa niebagatelną rolę w całości.

Dlaczego jest to takie ważne? Przeprowadzenie badań i analiz na etapie projektowania pozwala uniknąć błędów, których rozmiary i koszty napraw w przyszłości mogą nawet znacznie przewyższyć koszt całej inwestycji. Należy sobie uzmysłowić, że cena robót ziemnych w ogólnym rozrachunku stanowi znaczną część puli przeznaczonej na realizację obiektu.

Nie tylko zbadanie nośności powinno być brane pod uwagę, ale również osiadania całości i poszczególnych partii. W ekstremalnych sytuacjach zaniedbania w tym względzie mogą doprowadzić do katastrofy budowlanej i zawalenia części lub całości obiektu.

W procesie budowlanym, każdy jego uczestnik bierze odpowiedzialność za prawidłowość przeprowadzonych robót, a w ostatecznym rozrachunku za bezpieczeństwo i zdrowie osób, które w przyszłości będą dany obiekt użytkować. Jeśli zatem na etapie realizacji istnieją obawy co do prawidłowości obliczeń, czy tez aktualności danych przyjętych do projektowania, Wykonawca ma obowiązek potwierdzić je. Prewencja wczesno realizacyjna może zaoszczędzić wielu nakładów finansowych, w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości już na etapie zakończenia robót ziemnych. Wówczas metody napraw i wzmocnień nie dość, że nastręczają wiele trudności, wpływając na czas realizacji obiektu, to częstokroć cechują się znacznymi kosztami ich przeprowadzenia.

WSTĘPNE ROZPOZNANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO OBEJMUJE:

 1. Analizę wszelkich zgromadzonych badań archiwalnych, bez prac polowych. Pozwala to na ocenę czasu niezbędnego na przeprowadzenie badań geotechnicznych, które pomogą w określeniu ryzyka i wstępnej wyceny kosztów planowanej realizacji;
 2. Prace terenowe, wykonywane w przypadku braku dokumentacji archiwalnej, a także w przypadku wątpliwości co do ich aktualności czy precyzyjności. Ich wyniki określają konieczność lub potrzebę przeprowadzenia odpowiednich badań geotechnicznych. Przy uwzględnieniu aspektów ekonomicznych a przede wszystkim potrzeb projektowych;
 3. Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej na podstawie zebranych danych o podłożu;
 4. Wykonanie kontrolnych badań geotechnicznych podczas realizacji dużych i skomplikowanych pod względem konstrukcyjnym (szczególnie posadowienia) obiektów.

Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej na bazie aktualnych map i pomiarów (profili geologicznych), jest podstawą do prowadzenia dalszych obliczeń czy przyjęcia rozwiązań projektowych. Jeśli bowiem na tym etapie wyjdą jakieś nieprawidłowości możliwe jest podjęcie kroków w celu minimalizacji kosztów przyszłej budowy, uwzględniających dodatkowe zabezpieczenia konstrukcji, wzmocnienie podłoża, wymianę gruntu, itp. (po rozpatrzeniu optymalnego wariantu czasowego i finansowego).

METODY WYZNACZANIA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH:

 1. SONDOWANIE – badanie polega na wprowadzaniu w grunt ze stałą prędkością (2cm/s) znormalizowanego stożka o przekroju 10cm² i powierzchni tulei 150cm².
  • CPTU – dostarcza informacji o parametrach mechanicznych gruntu (również w stanie dużych deformacji) jak i o rodzaju gruntu. Początkową sztywność gruntu (wartość bardzo ważną dla obiektów poddanych obciążeniom dynamicznym) można określić uzupełniając urządzenie o możliwość pomiaru prędkości fali ścinającej;
  • DMT – dylatometr Marchetiego – za pomocą pomiaru siły potrzebnej do odkształcenia poziomej membrany urządzenia o 1mm i badaniu szeregu zależności, otrzymuje się informacje o rozkładzie modułu odkształcenia w danym profilu gruntowym. Jest to sondowanie statyczne;
 2. KLASYFIKACJA LABORATORYJNA CECH MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH – badania przeprowadza się na próbkach bardzo dobrej jakości, w aparatach umożliwiających odpowiednie ustawienie próbek dla badań trójosiowego ściskania, z wyznaczeniem prędkości przepływu fali akustycznej i stopnia saturacji próbki. Zwykle klasyfikacje taką przeprowadza się dla gruntów pod obiektami o znacznej sile oddziaływania powierzchniowego;
 3. OBSERWACYJNA – czyli tzw. monitoring geotechniczny. Stosowany jest już w trakcie prowadzenia prac na terenie budowy, w celu weryfikacji poprawności przyjętych rozwiązań. Dotyczy on zwykle zjawisk takich jak: przemieszczenia poziome i pionowe, filtracja w podłożu, czy aktywności parasejsmicznej.
  Rodzaj monitoringu i przykładowe urządzenia pomiarowe:
  • Piezometr otwarty – określa poziom zwierciadła wody gruntowej oraz ciśnienie wody w porach gruntu. Pomaga ocenić jakość wód w sieci piezometrów;
  • Tachimetr, niwelator – pozwala na pomiar deformacji i przemieszczeń składowiska;
  • Akcelerometr, sejsmometr – mierzy wstrząsy wywołane działalnością górniczą i nie tylko;
 4. WIERCENIE Z POBOREM PRÓBEK – dla otworów płytkich, położonych nad poziomem zwierciadła wody gruntowej dopuszcza się wiercenie bez rurowania. Dla głębszych wierceń i bardziej skomplikowanych warunków gruntowo – wodnych konieczne jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu z orurowaniem lub całkowicie rdzeniowe wykonywanie nawierceń.

Określenie parametrów gruntu stanowi podstawę do wszelkich rozważań projektowych i obliczeń statycznych. Bez tego niemożliwe jest zauważenie niebezpieczeństw, jakie może nieść ze sobą inwestycja na danym terenie.

Dla dużych obiektów, posadowionych w warunkach występowania skomplikowanych sytuacji gruntowo – wodnych podczas projektowania należy wziąć pod uwagę przede wszystkim zakres naprężeń powodowanych przez budowle, warunki hydrogeologiczne (dodatkowo należy zwrócić uwagę na wpływ odwodnień czy obniżania poziomu wody gruntowej na rzecz nowej budowy, prowadzonych w pobliżu istniejących obiektów) oraz czas trwania prac fundamentowych.

Podczas wznoszenia obiektów, szczególnie w pobliżu budynków już istniejących, należy pamiętać o tym, że zachwianie równowagi w gospodarce wodnej może mieć katastrofalny wpływ na otoczenie. Rozpatrzmy na przykład sytuację, w której obniżając poziom wody gruntowej w rejonie rozbudowy, „wyssana” zostanie woda spod pobliskiego budynku. Zmienią się wówczas w sposób gwałtowny warunki posadowienia pod nim, co może skutkować zmianą w osiadaniach, a w konsekwencji pękaniem budynku, obsunięciami ścian, itd. Dlatego w kontekście opisywanych zjawisk bardzo ważna jest ciągła obserwacja zachodzących procesów w trakcie wznoszenia obiektu budowlanego.
autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Roboty ziemne, Przed budową
Podobne: Skąd wziąć pieniądze na budowę, Wybierasz miejsce na dom? Sprawdź, na co zwrócić uwagę!, Rodzaje drenażu, Brak wody na budowie – jak ją zapewnić, jak oszczędzić, Osiadanie budynku
Słowa kluczowe: roboty, wykopy, usługi budowlane, warunki gruntowe, sondowanie, rozpoznanie podłoża, osiadanie, badanie nośności, nawiercanie