×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Słowniczek pojęć dotyczących zdarzeń losowych, objętych ubezpieczeniem

Ogólne Warunki Ubezpieczenia domu w trakcie budowy zawierają wykaz zdarzeń losowych, których znaczenie określone jest szczegółowymi definicjami. Warto zawczasu dokładnie zapoznać się z ich treścią, aby w przypadku wszelkich roszczeń odszkodowawczych uniknąć wielu niepotrzebnych nieporozumień.

Poniżej znajdują się przykładowe definicje zdarzeń losowych, które najczęściej można spotkać w ofertach zakładów ubezpieczeniowych.

Awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania
samoistne pęknięcie lub zamarznięcie przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego i użytkowanego budynku lub lokalu, powodujących szkodę bezpośrednio w tych instalacjach.
Dewastacja mienia (wandalizm)
bezprawne, celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.
Dym
lotny produkt niepełnego spalania ciał stałych, ciekłych oraz gazowych, który to nagle wydobył się z palenisk, instalacji i urządzeń elektrycznych lub grzewczych, znajdujących się w miejscu ubezpieczenia.
Grad
opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu o średnicy zwykle od 5 mm do 50 mm.
Huk ponaddźwiękowy
uderzeniowa fala dźwiękowa, wywołana przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku.
Huragan
silny wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, którego działanie wyrządza znaczne szkody. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zaś w przypadku braku możliwości takiego potwierdzenia należy wziąć pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania (zwracając uwagę na szkody powstałe w najbliższym sąsiedztwie), świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru.
Katastrofa budowlana
czyli niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Natomiast nie uważa się za katastrofę budowlaną uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, a także awarię instalacji.
Kradzież z włamaniem
usiłowanie zaboru lub zabór mienia lokalu lub budynku mieszkalnego objętego ubezpieczeniem,
  • po uprzednim usunięciu zabezpieczenia siłą lub przy użyciu narzędzia, lub
  • po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub innym narzędziem, bądź
  • po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku.
Lawina
gwałtowna utrata stabilności i przemieszczanie się (spadanie, staczanie, ześlizgiwanie się) mas śniegu, lodu, gleby, materiału skalnego, bądź ich mieszaniny, ze stoku górskiego.
Osunięcie się ziemi
nagłe przemieszczanie się mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny oraz mas skalnych podłoża, spowodowane siłami przyrody.
Powódź
zalanie terenów w następstwie podniesienia się stanu wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących na skutek: opadów atmosferycznych, topnienia śniegu i lodu, zatorów lodowych oraz spływu wód po stokach lub zboczach górskich i falistych, bądź na skutek podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.
Pożar
niekontrolowane działanie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych.
Przepięcie
gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej, powodująca wystąpienie napięcia znacznie przekraczającego wartości dopuszczalne, określone przez producenta dla danego urządzenia.
Rabunek (rozbój)
zabór mienia:
  • przy użyciu przemocy fizycznej wobec osoby objętej ochroną lub osoby uprawnionej do przechowywania kluczy do zamków, bądź groźby natychmiastowego użycia takiej przemocy
  • przy doprowadzeniu Ubezpieczonego lub jego osoby bliskiej, bądź osoby uprawnionej do przechowywania kluczy, do stanu nieprzytomności lub bezbronności
  • przy użyciu podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych, będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych, o ile sprawca został zatrzymany i skazany za ten czyn prawomocnym wyrokiem sądu.
Silna nawałnica
opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania i w bezpośrednim sąsiedztwie, które wyraźnie świadczą o działaniu deszczu nawalnego.
Sadza
czarny proszek, złożony z kryształków grafitu, powstały wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla (w tym gazu ziemnego lub węglowodorów), który to nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych, znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, bądź będącego produktem pożaru ubezpieczonego mienia.
Śnieg
gwałtowne, niszczące działanie ciężaru śniegu lub lodu, bezpośrednio na ubezpieczone mienie albo powodujące przewrócenie lub zawalenie mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie, a także nagłe zalania ubezpieczonego mienia przez topniejącą masę śniegu lub lodu.
Trzęsienie ziemi
krótki, ale gwałtowny wstrząs (lub ich seria) gruntu, powstały pod powierzchnią skorupy ziemskiej, rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych.
Uderzenie pioruna
bardzo silne wyładowanie elektryczne w atmosferze powstałe naturalnie (towarzyszące burzom). Podczas uderzenia pioruna wyzwala się potężna energia, której część zostaje rozładowana w punkcie uderzenia w ziemię – co może wywołać pożar.
Uderzenie pojazdu mechanicznego
bezpośrednie uderzenie w ubezpieczony przedmiot pojazdu drogowego lub szynowego, nie należącego do Ubezpieczonego lub osób bliskich i nie będącego pod ich kontrolą, a także uderzenie części pojazdu lub przewożonego nim ładunku, powodujące bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, (z wyłączeniem szkód w pojeździe i ładunku).
Upadek pojazdu powietrznego
katastrofa lotnicza, bądź przymusowe lądowanie obiektu powietrznego, a także upadek ładunku lub jego części na ubezpieczone mienie.
Upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie
upadek drzew, konarów lub innych elementów drzew, części budowli lub innych przedmiotów na ubezpieczone mienie w następstwie zdarzenia losowego.
Wybuch
gwałtowne wydzielenie w jednym miejscu dużych ilości energii. Wybuchowi towarzyszy zwykle nagły wzrost temperatury oraz wzrost ciśnienia – wyzwalanie się pyłów, gazów lub pary. W przypadku naczyń lub innych zbiorników ciśnieniowych, warunkiem uznania zdarzenia za wybuch (eksplozję) jest rozdarcie naczyń (lub zbiorników) w takim stopniu, iż wskutek ujścia wszelkich gazów, pyłów, czy pary nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za wybuch uważa się również implozję (czyli przeciwieństwo eksplozji), na skutek której następuje zapadanie się ścianek naczynia pod wpływem panującego w nim podciśnienia.
Zalanie
występuje wskutek działania na ubezpieczone mienie wody, pary, cieczy lub innych substancji, które wydostały się w sposób niezamierzony i niekontrolowany z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gaśniczych oraz innych instalacji technologicznych. Dotyczy również urządzeń typu pralki, wirówki, zmywarki, lodówki wskutek:
  • awarii tych instalacji lub urządzeń
  • cofnięcia się wody lub ścieków z publicznej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
  • nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych lub technologicznych
  • samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż pożar.
Zalanie na skutek spływu wód ze zbocza
zalanie terenów na skutek działalności wód, które spływają po zboczach lub stokach górskich, bądź z innych wzniesień terenu.
Zapadanie się ziemi
samoistne obniżanie się poziomu terenu na skutek zapadania się naturalnych, pustych przestrzeni w gruncie.autor: Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Prywatny basen – formalności, Do czego służy dziennik budowy, Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków, Różnice między remontem, rozbudową, nadbudową, przebudową, Kupujemy mieszkanie
Słowa kluczowe: