×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Świadectwo energetyczne budynku

Świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny) budynku jest dokumentem sporządzonym i poświadczonym przez specjalistę (posiadającego uprawnienia), który określa wielkość zapotrzebowania budynku lub lokalu na energię zużywaną na potrzeby: ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, oświetlenia (w przypadku budynków użyteczności publicznej).

Takie zapotrzebowanie na energię określa się na podstawie stałych, obiektywnych cech, wynikających z przeznaczenia i standardu budynku, a także z jego systemów instalacyjnych, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które to jest zależne od sposobu eksploatacji i przyzwyczajeń użytkowników. W ten sposób sporządzona charakterystyka energetyczna budynku jest ważna przez 10 kolejnych lat.

Obowiązek posiadania takiego certyfikatu wynika z nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz z dyrektywy Unii Europejskiej i w Polsce wszedł w życie 1 stycznia 2009 roku. Od tego czasu wprowadzono pewne zmiany w celu doprecyzowania niejasności, m.in. czy świadectwo jest konieczne w przypadku budynków już istniejących, czyli powstałych przed uchwaleniem ustawy. Tak więc na chwilę obecną obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.
W szczególności są to:
 • nowo wybudowane budynki z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno – użytkową i oddawane do użytku;
 • budynki starsze i już użytkowane, wprowadzone do obrotu na rynek, czyli np. sprzedawane lub wynajmowane;
 • budynki, w których w wyniku remontu lub rozbudowy zmieniła się charakterystyka energetyczna;
 • budynki o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, które to zajmowane są przez organy administracji publicznej lub w których świadczone są usługi znacznej liczbie osób (np. dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, itp.).
Obowiązek sporządzenia świadectwa spoczywa na właścicielu nieruchomości, ponieważ dokument ten powinien być udostępniony w razie potrzeby nowemu nabywcy lub najemcy budynku.
W ustawie zostały określone również budynki, dla których nie trzeba sporządzać świadectwa energetycznego. Są to:
 1. Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. Budynki używane jako miejsca kultu i przeznaczone do działalności religijnej.
 3. Budynki przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata.
 4. Budynki niemieszkalne, służące przy gospodarce rolnej.
 5. Budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok.
 6. Budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.
 7. Budynki wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Świadectwo energetyczne budynku jest przygotowywane w formie pisemnej. naszmajster.plTaki dokument zawiera:
 • podstawowe informacje dotyczące budynku oraz ilości energii niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z codziennym użytkowaniem;
 • wskaźniki porównawcze:
Wskaźnik Ep – będący ilościową oceną zużycia energii. Określa on wielkość zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną, wynikającą z codziennej eksploatacji budynku. Energię podaje się w kWh/m2/rok, w odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej. Każdy budynek posiada pewną referencyjną (porównawczą) wartość wskaźnika EP, wynikająca z przepisów techniczno – budowlanych. Porównanie wskaźnika EP, obliczonego na podstawie danych rzeczywistych ocenianego budynku z wymaganymi w przepisach normami, stanowi jakościową ocenę energetyczną budynku.
Wskaźnik Ek – będący miarą efektywności energetycznej budynku. Określa (w odniesieniu do jednostki powierzchni użytkowej) roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową, zużytą na ogrzewanie (ewentualnie chłodzenie), wentylację i klimatyzację oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
Podsumowując: Im mniejsze wartości wskaźników EP i EK, tym lepsza efektywność energetyczna budynku i lepszy sposób użytkowania energii czyli taki, który chroni zasoby i środowisko naturalne.
 • wytyczne i wskazania możliwych usprawnień pozwalających obniżyć zapotrzebowanie na energię.

Z posiadaniem certyfikatu energetycznego wiążą się następujące korzyści:
 • stanowi on pełną charakterystykę i ocenę jakości energetycznej budynków oraz lokali mieszkalnych dla ich właścicieli, nabywców lub najemców, a co za tym idzie zwiększa atrakcyjność pod kątem sprzedaży, bądź wynajmu; dla właścicieli stanowi wiarygodne źródło walorów budynku lub lokalu, a dla nabywcy, bądź najemcy zabezpieczenie przed ewentualnymi, nieujawnionymi wadami kupowanego, czy wynajmowanego budynku (\lokalu);
 • stanowi nowe źródło oceny jakości pod względem użytkowym, a także może zwiększyć wartość budynków w konkurencji rynkowej przy wynajmie i sprzedaży;
 • skłania do projektowania i budowy budynków energooszczędnych;
 • stanowi impuls do przeprowadzania termomodernizacji w budynkach już istniejących.

Zgodnie z przepisami prawnymi świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:
 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
 3. Nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej, bądź odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
Uwaga: Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska,
energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Ponieważ ustawa wprowadziła obowiązek sporządzania i posiadania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, rozszerzyła ona również zakres obowiązujących kontroli w użytkowanych budynkach (\lokalach), uwzględniając efektywność energetyczną kotłów lub urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, a także ich wielkość w odniesieniu do potrzeb użytkowników.
Tak więc okresową kontrolę stanu technicznego kotłów i urządzeń chłodniczych należy wykonywać w następujących terminach:
 • co najmniej raz na 2 lata – dotyczy to kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej, nominalnej wydajności ponad 100 kW;
 • co najmniej raz na 4 lata – dotyczy kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej, nominalnej wydajności od 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;
 • co najmniej raz na 5 lat – dotyczy to urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji o mocy chłodniczej nominalnej, większej niż 12 kW;
 • jednorazowej kontroli (obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku) powinny być poddawane instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej, nominalnej wydajności powyżej 20 kW, starszymi niż 15 lat.

W związku z nieprzestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego, czyli nie posiadaniem świadectwa lub zawartymi w nim nieprawdziwymi informacjami o wielkości energii, grozi kara grzywny. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawdziwych informacji dotyczących zużycia energii właściciel budynku (\lokalu) może być zmuszony do zwrotu części pobranej już zapłaty, bądź też obniżenia wysokości czynszu ustalonej w umowie (sprzedaży lub najmu). W następnej kolejności można prowadzić dochodzenie wobec autora błędnie opracowanego dokumentu, by pokrył straty poniesione przez właściciela.


autor: mgr inż. Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Jak zalegalizować samowolę budowlaną, Koszty adaptacji gotowego projektu, Obowiązki właściciela oraz zarządcy nieruchomości, Adaptacja poddasza na cele mieszkalne, Słowniczek pojęć dotyczących zdarzeń losowych, objętych ubezpieczeniem
Słowa kluczowe: