×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Ubezpieczenie budowy

Nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy cały proces budowy przebiegnie pomyślnie od początku do końca, bez przykrych niespodzianek. Nikt, także nie ma wpływu na wypadki i zdarzenia losowe, które czasem mają miejsce. Jedynie możemy, albo mieć nadzieję, że na naszej budowie nic złego się nie zdarzy, albo dowiedzieć się, jakie możliwości ubezpieczenia domu w budowie i związane z tym koszta, oferują poszczególne firmy. Każda firma ubezpieczeniowa posiada swój indywidualny zakres ubezpieczenia, obejmujący obiekt w trakcie budowy, dlatego też należy zapoznać się przynajmniej z kilkunastoma ofertami, by móc wybrać dla nas najdogodniejszą.

Ubezpieczeniem można objąć:

 1. Obiekt znajdujący się w trakcie budowy, m.in. dom jednorodzinny wraz ze stałymi elementami, budynki gospodarcze lub obiekty małej architektury.
  • Dom jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący, albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, bądź grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym to dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Do domu jednorodzinnego zaliczamy w szczególności:
   1. fundamenty, dach, ściany działowe, tynki zewnętrzne, elewacje, parapety zewnętrzne, izolacje cieplne, przeciwwilgociowe i dźwiękoszczelne, a także schody, baterie i kolektory słoneczne, rynny, piorunochrony
   2. inne urządzenia lub części składowe, trwale połączone z budynkiem (np. garaż) i niezbędne do korzystania z niego.
  • Budynek gospodarczy – należy przez to rozumieć budynek razem ze stałymi elementami, który wykorzystuje się do celów innych niż mieszkaniowe (w tym również garaż wolno stojący), umiejscowiony na terenie jednej i tej samej posesji, na której to znajduje się ubezpieczony dom w trakcie budowy. W przypadku, gdy budynek gospodarczy położony jest na terenie innej posesji, aniżeli ubezpieczony dom, to aby został on objęty ochroną ubezpieczeniową, jego lokalizację należy wskazać w umowie ubezpieczenia.
  • Obiekty małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
   1. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury
   2. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
   3. użytkowe służące codziennej rekreacji (jak: piaskownice, huśtawki, drabinki) oraz utrzymaniu porządku (śmietniki).
   Objęte ubezpieczeniem są obiekty małej architektury, znajdujące się na tym samym terenie co ubezpieczony dom jednorodzinny.
 2. Elementy stałe, tj. elementy wbudowane, bądź zamontowane w domu jednorodzinnym, mieszkaniu lub budynku gospodarczym w sposób trwały, uniemożliwiający ich odłączenie bez wykorzystania narzędzi. W szczególności są to:
  1. elementy wewnętrznej zabudowy takie, jak antresole, kominki i piece, ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej, a także schody
  2. drzwi oraz okna, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, parapety wewnętrzne
  3. instalacje elektryczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, grzewcze wraz z uposażeniem
  4. elementy dekoracyjne takie, jak tynki wewnętrzne, powłoki malarskie na ścianach i sufitach, tapety, okleiny czy wykładziny schodów i podłóg
  5. zewnętrzne i wewnętrzne kraty, rolety, czy żaluzje, a także wszelkie urządzenia antywłamaniowe.
 3. Mienie ruchome, tj. w szczególności:
  1. przedmioty i urządzenia codziennego, domowego użytku, a także odzież oraz inne rzeczy osobiste
  2. wszelkiego rodzaju meble (zarówno wolno stojące, jak i wbudowane)
  3. wszelkie produkty – materiały, surowce oraz półfabrykaty, stosowane przy realizacji obiektu budowlanego.

W zależności od zakładu ubezpieczeniowego, podstawowe ubezpieczenie (domu w budowie) chroni najczęściej przed kilkoma nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, spośród niżej wymienionych:

 • grad
 • huragan
 • katastrofa budowlana
 • lawina
 • osunięcie się ziemi
 • pożar
 • trzęsienie ziemi
 • uderzenie pioruna
 • upadek pojazdu powietrznego
 • uderzenie pojazdu mechanicznego
 • wybuch
 • zalanie
 • zalanie na skutek spływu wód ze zbocza
 • zapadanie się ziemi.

Dobrze, żeby ubezpieczenie zawierało, jak największą ilość zdarzeń losowych, w pakiecie podstawowym. Warto także zwrócić uwagę, czy zakład ubezpieczeniowy odpowiada za dodatkowe koszty (powstałe w związku z wystąpieniem szkody), np. za akcję ratowniczą (gaszenie pożaru), uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, rozbiórkę, transport i składowanie. Dodatkowe zdarzenia losowe można zawrzeć w pakiecie rozszerzonym – oczywiście za kolejną opłatą. W zależności od zakładu ubezpieczeniowego, dodatkową ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte szkody powstałe na skutek, np.:

 • powodzi
 • silnej nawałnicy
 • śniegu
 • dymu
 • sadzy
 • huku ponaddźwiękowego
 • upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie
 • kradzieży z włamaniem
 • rabunku (rozboju)
 • dewastacji mienia (wandalizmu)
 • awarii urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania
 • przepięcia.

Należy pamiętać, że tak jak w przypadku innych ubezpieczeń, tak i przy ubezpieczeniu domu w budowie, spotkać się można z pewnymi wyłączeniami spod odpowiedzialności. Takie wyłączenia znajdziemy w OWU (tzn. Ogólne Warunki Ubezpieczenia), dlatego też warto zapoznać się z nimi bardzo dokładnie i dobrać ofertę dopasowaną do naszych potrzeb. Ochroną ubezpieczeniową mogą nie być objęte szkody powstałe, m.in.:

 • w wyniku umyślnego działania (także osób bliskich) lub powstałe wskutek rażącego niedbalstwa i nie dbania o konserwację przewodów i urządzeń, w celu ich zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem (np. mrozu)
 • wskutek nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych
 • wskutek opadów atmosferycznych, jeżeli budynek nie posiadał zadaszenia oraz zamkniętych otworów okiennych i drzwiowych
 • działania wód gruntowych chyba, że są one skutkiem powodzi i zakres ubezpieczenia został rozszerzony o powódź
 • w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, a także przeznaczonych tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej
 • w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, strajków, sabotażu, czy terroryzmu.

Podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia jest:

 1. wartość odtworzeniowa, przewidywana na ostatni dzień obowiązywania umowy ubezpieczenia – dla domu jednorodzinnego, budynku gospodarczego, obiektów małej architektury, bądź stałych elementów
 2. wartość odtworzeniowa, przewidywana na ostatni dzień obowiązywania umowy ubezpieczenia – dla mienia ruchomego
 3. wartość rynkowa na dzień zawierania umowy ubezpieczenia – dla materiałów, surowców i półfabrykatów, służących do realizacji budowy.

Po każdorazowej wypłacie odszkodowania, suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o wypłaconą kwotę. W przypadku, gdy cała kwota ubezpieczenia zostanie wypłacona, wówczas ubezpieczenie w zakresie danego ryzyka wygasa.

Podczas trwania umowy ubezpieczeniowej wartość ubezpieczanej budowy może ulec zmianie wraz z postępowaniem robót budowlanych. W takiej sytuacji można dokonać podwyższenia sumy ubezpieczenia, (opłacając dodatkową składkę), aby całkowita wartość ubezpieczenia zgadzała się z wartością rynkową obiektu.

Na koniec warto również dodać, iż polisa ubezpieczeniowa dla domu w trakcie budowy jest coraz częściej wymagana przez banki, jako zabezpieczenie zaciąganego kredytu. Dokonując cesji praw z polisy na rzecz banku, w przypadku gdy wystąpi zdarzenie objęte ubezpieczeniem, to bank otrzyma wszelkie świadczenia ubezpieczeniowe, a nie osoba, która dokonywała ubezpieczenia.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej należy bardzo dokładnie przemyśleć i przeanalizować różne oferty, by móc wybrać tą, która najpełniej spełni nasze wszelkie oczekiwania i potrzeby.
autor: Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Remont dachu z prawnego punktu widzenia, Projekt zagospodarowania działki, Rozbiórka budynku, Budowa i oddanie do użytkowania obiektów budowlanych, Odrolnienie gruntów
Słowa kluczowe: ubezpieczenie, warunki ubezpieczenia, umowa ubezpieczeniowa, co pokrywa ubezpieczenie