×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Utrzymanie porządku na placu budowy

Wbrew pozorom, odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy, a także utrzymanie na nim porządku, stanowi bardzo istotną kwestię. Bowiem prawidłowe przygotowanie, jak również zabezpieczenie terenu, przeznaczonego pod budowę, w późniejszym czasie może wpłynąć pozytywnie, bądź negatywnie na wykonywanie wszelkich robót budowlanych. Uporządkowany plac w znacznym stopniu usprawnia prace budowlane, jak również wpływa na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, zarówno pracowników, jak i osób trzecich. W związku z tym istotne jest, by wcześniej wszystko dokładnie przemyśleć i sensownie zaplanować. Dobry plan powinien zawierać informacje dotyczące m.in.:

  • przewidywanych prac budowlanych na terenie budowy
  • kolejności wykonywania robót budowlanych
  • powierzenia wykonania zadań poszczególnym pracownikom
  • rozmieszczenia maszyn oraz innych urządzeń technicznych
  • sposobu transportu materiałów budowlanych
  • wygospodarowania miejsca na składowanie materiałów
  • segregacji i utylizacji odpadów
  • zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Teren budowy powinien być tak zorganizowany, aby ekipa wykonawcza i dostawcy nie zniszczyli tego, co już znajduje się na placu budowy, czyli drzew, bądź krzewów. Warto je odgrodzić i odizolować (np. drzewa można otoczyć deseczkami), aby robotnicy i ciężkie maszyny niczego nie uszkodzili. Dobrze jest również zawczasu wyznaczyć miejsce na zebrany humus, do składowania towarów budowlanych, odpadów, czy kierunek wjazdu i wyjazdu z placu budowy.

Bardzo ważne jest wygospodarowanie miejsca na składowanie i przechowywanie materiałów budowlanych. Najlepiej, jeśli na placu będzie przechowywana jak najmniejsza ich ilość. Warto zawczasu umówić się z dostawcą na dostarczanie budulca partiami tak, aby zapewniona była ciągłość realizacji zadań. Pozwoli to na zaoszczędzenie dość sporego kawałka terenu, jak i ochroni materiał przed możliwym zniszczeniem, czy rozkradzeniem. Miejsca przeznaczone na składowanie materiałów i wyrobów należy utwardzić i odwodnić. Natomiast doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami ochronnymi, umieszczonymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić informację o tym na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te, na terenie budowy, należy przechowywać i przemieszczać w opakowaniach producenta, a także użytkować zgodnie z zamieszczonymi w nich instrukcjami.

W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały należy składować w miejscu wyrównanym do poziomu.

Materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

  • 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań
  • 5 m – od stałego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego. Natomiast dopuszcza się wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów tylko i wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni.

Zabronione jest również przemieszczanie, nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, materiałów lub wyrobów w czasie ich mechanicznego załadunku, bądź rozładunku. Na czas wykonywania tych czynności kierowca zobowiązany jest opuścić kabinę.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych, a także w trakcie ich trwania należy sprawdzać stan techniczny wszelkich maszyn, urządzeń, czy narzędzi. Wszystkie użytkowe sprzęty techniczne powinny posiadać odpowiednie certyfikaty. Również codziennie, przed rozpoczęciem pracy, osoba, która będzie korzystała ze sprzętu pomocniczego (np. rusztowania, lin i haków zabezpieczających) powinna dokładnie obejrzeć jego stan i sprawność. Natomiast urządzenia nie używane w danym momencie realizacji zadań, należy odstawić w wyznaczone w tym celu miejsca postoju, czy magazynowania.

Istotne jest również, aby każdy z uczestników procesu budowlanego dokładnie miał określone i wytłumaczone swoje obowiązki, związane z budową jak i z utrzymaniem porządku na danym stanowisku pracy. Każdy pracownik zarówno na bieżąco, jak i po zakończeniu wyznaczonych czynności powinien uporządkować swoje miejsce pracy oraz zabezpieczyć narzędzia, maszyny oraz urządzenia, z których korzystał. Wszystkie sprzęty powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić ich kradzież, dewastację, czy uruchomienie przez osobę nieuprawnioną.

Koniecznie pracownicy powinni posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac budowlanych, a także być przeszkoleni w obsłudze urządzeń technicznych. Ważne jest również posiadanie odpowiedniej odzieży roboczej oraz kasków ochronnych.

Na terenie budowy obowiązuje system gromadzenia i segregacji powstałych odpadów. Strefy gromadzenia i usuwania należy odgrodzić i wyraźnie oznakować, za pomocą znaków ostrzegawczych i informacyjnych. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Na każdej budowie powinna być wyznaczona osoba, bądź osoby, odpowiedzialne za sprzątanie odpadów, dbanie o odpowiednią ilość pojemników na odpady oraz ich najdogodniejszą lokalizację, a także za opróżnianie pojemników (w szczególności należy ustalić częstość oraz sposób opróżniania) i usuwanie ich z terenu budowy.

Teren budowy powinien być wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej.

Aby proces przygotowawczy i realizacji budowy przebiegał sprawnie i bez nieprzyjemnych niespodzianek, uczestnicy prac budowlanych powinni współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przy utrzymaniu porządku na placu budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem, ładem i porządkiem na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany (stosownie do zakresu obowiązków).
autor: Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Inne, Prawo i formalności
Podobne: Nowy balkon w istniejącym budynku, Procedura zgłoszenia robót, Nasza budowa a interes osób trzecich, Budowa i oddanie do użytkowania obiektów budowlanych, Nadzór autorski i inwestorski
Słowa kluczowe: budowa, plac budowy, składowanie materiałów, zabezpieczenie narzędzi, rozładunek, segregacja odpadów