×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Wadliwe wykonanie prac przez firmę budowlaną

Jeżeli planujemy budowę „wymarzonego” domu, to nie powierzajmy robót budowlanych pierwszej, lepszej firmie. Przed wyborem ekipy budowlanej powinniśmy dokładnie sprawdzić ich referencje oraz wiarygodność. Dzięki temu może unikniemy niesolidnych budowlańców, którzy nie dotrzymują terminów, a także niechlujnie wykonują powierzone im prace. Bowiem niejednokrotnie zdarza się, że wykonawca oddaje obiekt, uznając roboty za zakończone, choć tak naprawdę nie są one wykonane w całości lub ich realizacja pozostawia wiele do życzenia.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestor wraz z wykonawcą spisują umowę o roboty budowlane. Dobrze, aby szczegółowo określała ona prawa i obowiązki spoczywające po obu stronach (Patrz artykuł: Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego), a także zawierała m.in.:

 • opis obiektu, który ma powstać
 • dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych
 • termin i warunki przekazania terenu budowy
 • dokładnie sprecyzowany zakres wykonywanych robót na poszczególnych etapach budowy oraz dokładny termin realizacji tych etapów
 • dokładnie wyszczególnione obowiązki uczestników procesu budowlanego (czyli kto za co jest odpowiedzialny, np. kto odpowiada za dostarczenie materiałów na budowę, potrzebnego sprzętu w postaci maszyn i narzędzi, itp.)
 • ustalenia kosztorysu – kosztów materiału, robocizny i sprzętu wraz z kosztami pośrednimi i kosztami zakupu, a także zysk
 • wyraźne zasady i terminy płatności za wykonaną pracę oraz sposób wypłaty pieniężnej
 • informacje w jaki sposób następować będzie odbiór techniczny obiektu (czy w całości, czy też etapami) oraz termin (-y) dokonania tego odbioru
 • wady, za które odpowiedzialny będzie wykonawca; zarówno powstałe w trakcie budowy, jak i zauważone już po dokonaniu odbioru przez inwestora
 • postanowienia dotyczące kar umownych; ułatwi to egzekwowanie odpowiedzialności wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie powierzonych prac
 • bardzo ważne dla inwestora – umieszczenie zastrzeżenia o możliwości natychmiastowego odstąpienia od umowy, jeżeli roboty nie zostałyby zakończone w terminie.
Spisana umowa powinna być czytelna i precyzyjna tak, aby na jej podstawie łatwo można było egzekwować prawidłowe wykonanie powierzonych robót budowlanych.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego poprzez podpisanie umowy, wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem oraz z zasadami wiedzy technicznej, natomiast inwestor zobowiązuje się do dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, czynności związanych z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania terenu pod budowę i dostarczenia projektu budowlanego, a także w dalszej kolejności do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

W umowie tej strony ustalają dokładny zakres robót, które wykonawca (tzw. generalny) będzie wykonywał osobiście, bądź przy pomocy podwykonawców. Do zawarcia umowy między wykonawcą generalnym a podwykonawcą, jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą (bądź jej projektu) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub jakichkolwiek zastrzeżeń, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy. W przypadku, gdyby podwykonawca chciał zawrzeć umowę jeszcze z innym podwykonawcą, musi otrzymać zgodę, zarówno od inwestora, jak i wykonawcy.

Uwaga!

 1. Wszystkie umowy powinny być dokonane w formie pisemnej, gdyż inaczej nie będą posiadać żadnej ważności.
 2. Zawierający umowę z podwykonawcą, a także inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.
 3. W przypadku braku podpisania umowy z podwykonawcą, przyjmuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem budowlanym i bierze za nie odpowiedzialność.

Jeżeli umowa zawiera wszystkie odpowiednie szczegółu i interesy obu stron zostały zabezpieczone, to następnie należy ją właściwie i konsekwentnie realizować. W związku z tym, inwestor nie powinien zostawiać wszystkiego w rękach wykonawcy, tylko sprawować nadzór nad wykonywanymi pracami. Oczywiście nie zawsze inwestor posiada odpowiednie wykształcenie, czy wiedzę techniczną, dlatego dobrze, aby ustanowił inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, a także zobowiązał projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. (Chyba, że już wcześniej właściwy organ, w decyzji o pozwoleniu na budowę, nałożył na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego.)

W przypadku, gdy dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, ewentualnie maszyny lub urządzenia, nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Bowiem kiedy wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on (aż do chwili oddania obiektu) odpowiedzialność, na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

W sytuacji, gdy wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora, wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jedynie jeżeli zawczasu uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości, dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń.

W przypadku, gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac budowlanych albo wykonał powierzone mu roboty w sposób wadliwy, bądź sprzeczny z umową, wówczas inspektor może:

 1. Odmówić odbioru robót budowlanych – inwestor odmawia podpisania protokołu odbioru. Ponieważ wykonawca poprzez podpisanie umowy zobowiązał się do wykonania obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a zobowiązań tych nie zrealizował, w związku z tym inwestor ma prawo uchylić się od ciążącego na nim obowiązku odebrania obiektu. Wówczas należy wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania robót i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie prac innej firmie budowlanej na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie o przeprowadzenie prac budowlanych.
 2. Odstąpić od umowy – Jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac budowlanych tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w wyznaczonym terminie, wówczas inwestor może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy.
 3. Rękojmia za wady – Jeżeli dzieło ma wady, inwestor może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy wad nie da się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, inwestor może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Natomiast jeżeli wady nie są istotne, inwestor może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 

Uwaga! Inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia pomimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. Jednakże w takiej sytuacji, inwestor może odliczyć to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych.
Termin przedstawiania wszelkich roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane wynosi trzy lata.
autor: Małgorzata Krach - Muroń

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Nasza budowa a interes osób trzecich, Scalenie i podział gruntów, Prywatny basen – formalności, Uzgodnienia dostawy mediów – część 2: woda, Kupujemy mieszkanie
Słowa kluczowe: umowa, roboty budowlane, wady, odbiór robót, rękojma, zapłata