×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Warunki techniczne - higiena i zdrowie

Pod względem higieny i ochrony zdrowia użytkowników budynek powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia w wyniku:

 1. możliwości wydzielania się gazów toksycznych,
 2. obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
 3. niebezpiecznego promieniowania,
 4. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
 5. nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,
 6. występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
 7. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
 8. przedostawania się gryzoni do wnętrza,
 9. ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego.

Pod względem wymagań szczegółowych wyodrębnić można następujące działy:

Ochrony czystości powietrza

W pomieszczeniach zawartość w powietrzu stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiały i stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczeń, nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli w powietrzu wywiewanym z pomieszczenia występują niedopuszczalne stężenia substancji szkodliwych, należy zastosować urządzenia unieszkodliwiające je przed wyemitowaniem do atmosfery.

Ujęto tutaj nawet stosowanie grzejników z rur ożebrowanych, które w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, gdzie wymagane jest zachowanie szczególnej czystości, jest zabronione.

W dziale tym opisane zostały budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, dla inwentarza żywego, a także do produkcji i przechowywania artykułów spożywczych oraz farmaceutycznych, które nie mogą być w tym przypadku wykonane z materiałów emitujących związki (gazy, pary, pyły) szkodliwe dla zdrowia lub zapachowe w stopniu przekraczającym ich dopuszczalne stężenia. Jeżeli związki te emitowane są przez materiały w niedopuszczalnym stężeniu jedynie przez ograniczony czas, dopuszcza się ich stosowanie pod warunkiem, że użytkowanie budynku lub pomieszczeń, w których materiały te zostały zastosowane, nastąpi dopiero po upływie terminu karencji, a w przypadku materiałów emitujących zanieczyszczenia pyliste lub włókniste - po stwierdzeniu przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego osiągnięcia stanu zanieczyszczenia powietrza, zgodnego z przepisami odrębnymi w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia.

Ochrony przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi

Budynki przeznaczone na pobyt ludzi nie tylko nie mogą być wznoszone na terenach, gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego, ale również materiały, z których jest wznoszony, czy materiały wyposażenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Szczególnie dotyczy to Średniego rocznego ekwiwalentnego stężenia radonu w pomieszczeniach budynku.

Ochrony przed zawilgoceniem i korozją biologiczną

Głównym czynnikiem powodującym zawilgocenia budynku, a w konsekwencji powstawanie grzybów pleśniowych na powierzchni przegród jest woda: i ta opadowa i gruntowa.

Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni, woda użytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania. A teren wokół budynku powinien być tak ukształtowany, aby zapewniać swobodny spływ wody opadowej od budynku. Jeśli budynek posadowiony jest na gruncie, na którym poziom wód gruntowych może powodować przenikanie wody do pomieszczeń, należy zabezpieczyć go za pomocą drenażu zewnętrznego lub w inny sposób przed infiltracją wody do wnętrza oraz zawilgoceniem. Ściany piwnic oraz wszelkie newralgiczne punkty, jak balkony tarasy, itp. powinny być wykonane z materiałów uniemożliwiających kapilarne podciąganie wody oraz przenikanie jej przez wszelkie nieszczelności niedoróbek wykończeniowych.

Przede wszystkim idąc od górnych partii budynku: dach powinien mieć tak ukształtowane spadki, aby uniemożliwić zaciekanie wody opadowej na ściany (szczególnie dachy w budynkach o wysokości powyżej 15 m nad poziomem terenu, za wyjątkiem budynków kultu religijnego, budynków widowiskowych, hal sportowych, a także produkcyjnych i magazynowych, w których taki sposób odprowadzenia wody jest niemożliwy ze względów technologicznych). Dodatkowym „wyposażeniem” dachu są rynny spustowe odprowadzające wodę. Odstępstwo od tych wymogów mają budynki wolno stojące o wysokości do 4,5 m i powierzchni dachu do 100 m2, pod warunkiem ukształtowania okapów w sposób zabezpieczający przed zaciekaniem wody na ściany.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe oraz wewnętrzny układ klimatyzacji / wentylacji i c.o. powinien spełniać wymogi cieplno - wilgotnościowe tak, aby przy odpowiedniej temperaturze do przebywania w pomieszczeniu ludzi nie powstała możliwość zawilgoceń. Możliwe jest to przy odpowiednim ogrzewaniu, wentylacji i przy starannie ułożonych (a wcześniej dobranych) warstwach przegród pionowych i poziomych. Aby wspomóc te wymogi do budowy należy stosować materiały, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją biologiczną. A przed podjęciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany przeznaczenia budynku, w przypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, należy wykonać ekspertyzę mykologiczną i na podstawie jej wyników - odpowiednie roboty zabezpieczające (odrębne opracowanie na temat korozji biologicznej).

Ochrony przed hałasem i drganiami

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach.

Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy chronić przed hałasem:

 1. zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku,
 2. pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku,
 3. powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, lokali użytkowych lub pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych.

Zarówno budynki zamieszkania zbiorowego, jaki te, które przeznaczone zostały na cele użytkowe, w przypadku bezpośredniego narażenia na działanie hałasu dochodzącego z zewnątrz należy wznosić w odpowiedniej odległości od źródła dźwięku lub/i stosować dodatkowe zabezpieczenia przed przenikaniem go do wnętrzna. Przepisy te określają również odwrotną sytuację: gdy źródło hałasu znajduje się w środku budynku, należy zastosować takie wykończenia i rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe, które byłyby w zgodzie z przepisami ochrony środowiska w tym zakresie.

W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków, dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem, przegrody zewnętrzne i wewnętrzne, a także elementy budowlane powinny mieć izolacyjność akustyczną:

 1. od dźwięków powietrznych dla: ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian wewnętrznych, okien w przegrodach zewnętrznych, drzwi i okien wewnętrznych,
 2. od dźwięków powietrznych i uderzeniowych dla stropów, nie mniejszą od określonej w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.
 3. W budynku wielorodzinnym izolacja akustyczna stropów międzymieszkaniowych powinna zapewniać zachowanie przez te stropy właściwości akustycznych opisanych powyżej bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej.

Wszelkie urządzenia, instalacje, itp. (dźwigi, szyby windowe, zsypy) powinny być umiejscowione w taki sposób, aby bezpośrednio nie emitować hałasu do przyległych mieszkań. Dodatkowym aspektem przy ochronie przed hałasem jest zastosowanie takich rozwiązań konstrukcyjnych przy łączeniu poszczególnych przegród, aby zminimalizować możliwość przenoszenia dźwięków.

Dodatkowe informacje na temat zagadnień akustycznych i ochrony przed hałasem znaleźć można w odpowiednich artykułach tematycznych w czytelni Naszego Majstra.
autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Prawo i formalności
Podobne: Różnice między remontem, rozbudową, nadbudową, przebudową, Remont współwłasności, Adaptacja poddasza na cele mieszkalne, Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, Jak wycenić nieruchomość
Słowa kluczowe: zdrowie, higiena, zanieczyszczenie, zawilgocenie, emisja, izolacja akustyczna, wentylacja, normy