×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Warunki techniczne - oszczędnośc energii i izolacyjnośc cieplna

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) - DZIAŁ X (z uwzględnieniem późniejszego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.

Miarodajnym wskaźnikiem, na podstawie wielkości którego określane są normowe przedziały, jest EP [kWh/(m²•rok)] określający roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia przy jednoczesnym spełnieniu przez przegrody zewnętrzne budynku wymogów izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej. Dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o 15%.

Wartość wskaźnika EP musi być mniejsza od wartości granicznej przy jednoczesnym spełnieniu przez przegrody budowlane wymogów izolacyjności cieplnej budynków.

Maksymalne wartości EP rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, kształtują się w zależności od współczynnika kształtu budynku A/Ve. Gdzie:
A - jest sumą pól powierzchni wszystkich przegród budynku, oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, gruntu i przyległych pomieszczeń nieogrzewanych, liczoną po obrysie zewnętrznym;
V e- jest kubaturą ogrzewanej części budynku, pomniejszoną o podcienia, balkony, loggie, galerie itp., liczoną po obrysie zewnętrznym.

Szczegóły dotyczące kalkulacji znaleźć można w powyżej wymienionym Rozporządzeniu. Umieszczono tam również tabele, z których konkretne wartości dla poszczególnych rodzajów budynku można odczytać przy braku założeń projektowych.

O izolacyjności cieplnej przegród dla budynków traktuje Załącznik nr 2 „WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII”. Znaleźć w nim można maksymalne wartości dla współczynników przenikania ciepła: ścian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polską Normą.

DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła
U(max)
[W/(m²•K)]
1 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):
a) przy ti> 16 °C
b) przy ti ≤ 16 °C

0,30
0,80
2 Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami 1,00
3 Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny


1,00
0,70
4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań
5 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti> 16 °C
b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C

0,25
0,50
6 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie 0,45
7 Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi bez wymagań
8 Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 1,00

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

W przypadku budynków użyteczności publicznej, w porównaniu z powyższymi parametrami w tabeli, różnicę zauważyć można dla dwóch elementów:

  • Ścian zewnętrznych (stykających się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany), gdzie wartości graniczne uległy;
  • Ścian wewnętrznych między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami.

Dla budynków użyteczności publicznej nie uwzględniono ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego.

Dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych dopuszcza się zwiększenie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepłą dla poszczególnych przegród. Uwarunkowane jest to przede wszystkim rodzajem rozpatrywanego obiektu oraz jego przeznaczeniem: czy jest on przystosowany do stałego przebywania w nim ludzi?, czy jest to może pobyt tymczasowy?, czy mamy do czynienia ze strefą magazynową?, itd., itp. Jeśli w danym obszarze przebywają ludzie jedynie (na przykład) na czas rozładunku obniża się wymagania co do konieczności utrzymywania temperatury powyżej 8ºC. A skoro dochodzi nam do rozważań jeszcze jeden przedział temperaturowy, to po co zawyżać warunki dla izolacyjności cieplnej przegród? Obniżone zostają one nie tylko dla płaszczyzn pionowych i poziomych (stanowiących granicę pomiędzy wnętrzem obiektu a środowiskiem atmosferycznym), ale również dla podłóg na gruncie.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na straty ciepła w budynkach są otwory okienne i drzwiowe. Ich współistnienie musi być uwzględniane podczas obliczeń cieplnych dla przegród budowlanych. W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A0, wyrażone w m², okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 1,5 W/(m²•K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0max. Dla nich powyżej wymienione ROZPORZĄDZENIE określa również wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych, które nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabelach:

DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti ≥ 16°C
Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła
U(max)
[W/(m²•K)]
1 Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16°C:
a) w I, II i III strefie klimatycznej
b) w IV i V strefie klimatycznej


1,8
1,7
2 1,8
3 Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych 2,6
4 Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi bez wymagań
5 Drzwi zewnętrzne wejściowe 2,6

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

Dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych powyższe parametry kształtują się w zbliżony sposób, w niektórych tylko punktach wielkości dopuszczalnych wartości są nieco większe. I o ile dla tej grupy wartości współczynnika przenikania ciepłą uzależnione są od strefy klimatycznej, o tyle dla budynków użyteczności publicznej zależy on od temperatury. Tutaj uwzględniono okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i przedszkolach), gdzie U (max) nie powinno przekraczać wartości 1,8 [W/(m²•K)].

O wymaganiach stawianym podłogom na gruncie traktuje osobny artykuł.
autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Termoizolacje, Prawo i formalności
Podobne: Projekt zagospodarowania działki, Do czego służy dziennik budowy, Kiedy potrzebujemy decyzję WZ, Jaki materiał jest najlepszy do izolacji dachu?, Różnice między remontem, rozbudową, nadbudową, przebudową
Słowa kluczowe: wełna mineralna, termoizolacja, audyt energetyczny, termomodernizacja, ocieplenie poddasza, wymagania, normy, termoizolacja, przegrody, ogrzewanie