×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 2017
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 2017
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 2017
 

Warunki techniczne - wyposażenie techniczne

Podstawowym warunkiem odbioru budynku oraz dopuszczenia go do użytkowania jest wyposażenie go w sprawne instalacje: wodno –kanalizacyjną, ogrzewania i elektryczną. Ponieważ obecnie w wielu budynkach rezygnuje się z zasilania gazowego – jest ono tematem opcjonalnym. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń z nimi współpracujących w budynku oraz ewentualne ich obudowy powinny zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania oraz możliwość wymiany bez konieczności naruszania konstrukcji. Szczegóły dotyczące wykonania poszczególnych instalacji określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75)

INSTALACJE WODOCIĄGOWE ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

Instalacje te powinny być zaprojektowane zgodnie z polskimi Normami i zabezpieczone przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Tak, aby zapewniały zaopatrzenie w wodę budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Ciśnienie wody przed każdym punktem czerpalnym powinno wynosić od 0,5 bara do 0,6 bara, a na połączeniu instalacji wodociągowej z siecią zamontować należy wodomierz - w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być natomiast odrębne pomieszczenie.

Pomieszczenie lub studzienka, w której jest zainstalowany zestaw wodomierza głównego, powinny mieć:

 • w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknięciem przeciwzalewowym, a także wentylację;
 • w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem - zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i opadowych, zagłębienie do wyczerpywania wody oraz wentylację.

Studzienka wodomierzowa powinna być wykonana z materiału trwałego, mieć stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwór włazowy o średnicy co najmniej 0,6 m w świetle, zaopatrzony w dwie pokrywy, z których wierzchnia powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia ruchem pieszym lub kołowym.

Przy projektowaniu instalacji ciepłej wody należy wziąć pod uwagę aspekty ekonomiczne (racjonalne zużycie energii do ogrzania wody), przy założeniu punktów czerpalnych temperatury wody nie niższych niż 55°C i nie wyższych niż 60°C. Instalacja ciepłej wody powinna mieć zabezpieczenie przed przekroczeniem, dopuszczalnych dla danych instalacji, ciśnienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej zabezpieczeń instalacji ciepłej wody.

INSTALACJE OGRZEWCZE

Każdy budynek przeznaczony na przebywanie w nim ludzi powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a także obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych. Podziału instalacji ogrzewczej można dokonać na:

 • • powietrzną – układ kanałów i przewodów połączonych nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia powietrza. Funkcję ogrzewania powietrznego może pełnić instalacja wentylacji mechanicznej;
 • wodną – układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła (kotłowni, węzła ciepłowniczego indywidualnego lub grupowego, kolektora słonecznego lub pompy ciepła). Powinna być ona zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury. Elementy tej instalacji, narażone na intensywny dopływ powietrza zewnętrznego w zimie, powinny być chronione przed zamarzaniem i mieć, w miejscach tego wymagających, izolację cieplną, zabezpieczającą przed nadmiernymi stratami ciepła.

Instalacja wodna systemu zamkniętego lub wyposażona w armaturę automatycznej regulacji powinna mieć urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Instalacja systemu zamkniętego z grzejnikami, w części albo w całości może być przystosowana do działania jako wodna instalacja chłodnicza.

Urządzenia grzejne w pomieszczeniach powinny być wyposażone w regulatory dopływu ciepła, a w budynkach wielorodzinnych dodatkowo w liczniki, które umożliwiają rozliczenie kosztów na poszczególne lokale. Instalacje ogrzewcze zasilane z sieci ciepłowniczej powinny być sterowane urządzeniem do regulacji dopływu ciepła, działającym automatycznie, odpowiednio do zmian zewnętrznych warunków klimatycznych.

Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło lub sposób użytkowania poszczególnych części budynku są wyraźnie zróżnicowane, instalacja ogrzewcza powinna być odpowiednio podzielona na niezależne gałęzie (obiegi) a w przypadku występowania okresowych przerw w użytkowaniu, instalacja ogrzewcza powinna być zaopatrzona w urządzenia pozwalające na ograniczenie dopływu ciepła w tym czasie. Dodatkowo poszczególne części instalacji powinny być wyposażone w armaturę umożliwiającą zamknięcie dopływu ciepła do nich i opróżnienie z czynnika grzejnego bez konieczności przerywania działania pozostałej części instalacji.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia. Pomieszczenia w mieszkaniu należy wyposażać w wypusty oświetleniowe oraz w niezbędną liczbę odpowiednio rozmieszczonych gniazd wtyczkowych. Instalacja oświetleniowa w pokojach powinna umożliwiać załączanie źródeł światła za pomocą łączników wieloobwodowych.

W budynku wielorodzinnym obwody odbiorcze instalacji elektrycznej należy prowadzić w obrębie każdego mieszkania lub lokalu użytkowego, a oświetlenie i odbiorniki w pomieszczeniach komunikacji ogólnej oraz technicznych i gospodarczych powinny być zasilane z tablic administracyjnych. Mieszkania w takich obiektach powinny być wyposażone w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej, a w razie przeznaczenia ich dla osób niepełnosprawnych - również w odpowiednią sygnalizację alarmowo - przyzywową.

Instalacja odbiorcza w budynku i w samodzielnym lokalu powinna być wyposażona w urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej, usytuowane w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczone przed uszkodzeniami i ingerencją osób niepowołanych. W budynku wielorodzinnym liczniki pomiaru zużycia energii elektrycznej należy umieszczać poza lokalami mieszkalnymi, w zamykanych szafkach.

Instalacja elektryczna powinna posiadać uziomy – do tego celu najczęściej wykorzystuje się metalowe elementy konstrukcyjne budynku.

Instalacja elektryczna powinna zapewniać:

 • dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb użytkowych;
 • ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami;
 • ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

W instalacjach elektrycznych należy stosować:

 • złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych,
 • oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,
 • urządzenia ochronne różnicowoprądowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części, inne środki ochrony przeciwporażeniowej,
 • wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych,
 • zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń,
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
 • zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,
 • przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm²,
 • urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.

Budynek, w którym zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej, oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne). W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy.

Oświetlenie ewakuacyjne, które powinno działać min. 2h od zaniku oświetlenia podstawowego, należy stosować:

  w pomieszczeniach: sal widowiskowych (widowni kin, teatrów i filharmonii), audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób, wystawowych w muzeach, o powierzchni ponad 1.000 m² w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, o powierzchni ponad 2.000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
 • na drogach ewakuacyjnych: wszystkich pomieszczeń wymienionych powyżej, oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

W pomieszczeniu, które jest użytkowane przy zgaszonym oświetleniu podstawowym, należy stosować oświetlenie przeszkodowe, zasilane napięciem bezpiecznym, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, drogi komunikacyjnej lub sposobu jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.
autor: Eliza Banyś

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Elektryczne, Wodno - kanalizacyjne, Centralnego ogrzewania
Podobne: Prysznic bez brodzika, Ogrzewanie w łazience, Kiedy montaż kolektorów słonecznych jest opłacalny, Wymieniamy grzejniki c.o., Zaoszczędzić na wodzie
Słowa kluczowe: instalacje elektryczne, elektryk, schemat instalacji, pomiary elektryczne, instalacja elektryczna, hydraulik, cennik usług budowlanych, instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, piece co, ogrzewanie podłogowe, kotły co,